Fen İşleri Müdürlüğü


Adı :

Rıfat ARICA

Görevi :

Fen İşleri Müdürü

E-Mail :

rifat.arica@battalgazi.bel.tr

1959 yılında Malatya ili Akçadağ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Malatya Ilıcak İlkokulunda, ortaokulu Malatya Kubilay Ortaokulunda, lise öğrenimini ise Gümüşhane Mareşal Çakmak Öğretmen Lisesinde tamamladı. 1983 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliğini bitirdi.

Çalışma hayatına, 1986 yılı Ocak ayında Diyarbakır Köy Hizmetleri 8. Bölge Müdürlüğü Planlama ve Proje Müdürlüğünde başladı. Çeşitli projelerde mühendis olarak görev aldı. 1994 yılı Nisan ayında Şırnak Köy Hizmetleri İl Müdür Yardımcısı olarak atandı. 1996 yılında Şırnak Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü yaptı. 1997 yılı Eylül ayında Diyarbakır Bölge Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 1998 yılında Diyarbakır Bölge Müdürlüğü yaptı. 1999 yılı Temmuz ayında Malatya Bölge Müdürlüğüne atandı.

2005 yılında, 5302 Sayılı Kanunla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılmasına müteakip Mülga Malatya İl Özel İdaresi emrinde görevlendirildi. 2007-2009 yılları arasında İl Özel İdaresinde Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü yaptı. 2009-2014 yılları arasında ilçe köy yolları Kontrollüğü yaptı.

6360 Sayılı 29 ilde Büyükşehir Belediyesi kurulmasına ilişkin kanun kapsamında Malatya İl Özel İdaresi ‘ nin kapatılmasına müteakip, 2014 yılı Nisan ayından itibaren Battalgazi Belediyesi emrinde görevlendirildi. Fen İşleri Müdürlüğü Yapım İşleri Şefliği yaptı. Nisan 2019 tarihinde Fen İşleri Müdürü olarak görevlendirildi.

Rıfat ARICA evli ve 3 çocuk babasıdır.

  • Görevleri
  • Alt Birimler
  • Dökümanlar
  • Hizmet Standartları
  • İletişim
Başlıksız Belge

T.C

BATTALGAZİ BELEDİYESİ

 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI  YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

Amaç

MADDE 1- (1)  Bu Yönetmeliğin amacı; 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü´nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak:

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin (b) bendi ve ilgili mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-  (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

a)  Başkan: Battalgazi Belediye Başkanını,

b)  Başkan Yardımcısı: Battalgazi Belediyesi Başkan Yardımcısını,

c)  Başkanlık: Battalgazi Belediye Başkanlığını,

ç)  Belediye: Battalgazi Belediyesini,

d)  Encümen: Battalgazi Belediye Encümenini,

e)  Meclis: Battalgazi Belediye Meclisini,

f)   Müdür: Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürünü,

g)  Müdürlük: Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünü,

ğ)  Personel: Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı çalışanları, ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Müdürlük çalışmalarında;

a)        Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b)       Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c)        Hesap verebilirlik,

ç)        Kurum içi yönetimde ve İli ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d)       Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e)        Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f)        Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, ilkelerini esas alır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, İş İlişkileri, Personel ve Bağlılık

Kuruluş

MADDE6-

(1)     Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 48 inci maddesi gereği kurulmuştur.

(2)  Müdürlüğün birimleri şunlardır

a)   Yol Yapım ve Asfaltlama Birimi

b)   Yapım İşleri Birimi

c)   Makine İkmal Birimi

ç)   Etüt Proje Birimi

d)  Evrak Kayıt ve Arşiv Birimi

 

İş ilişkileri

MADDE 7-(1) Müdürlüğün Belediye içindeki ilişkileri aşağıdaki şekildedir;

a)      Başkan ve Başkan Yardımcıları

b)      Belediye Müdürlükleri

(2) Müdürlüğün Belediye dışındaki ilişkileri aşağıdaki şekildedir;

a)      İlgili Bakanlıklar, Kurumlar ve Kuruluşlar

b)      Vatandaşlar

 

Personel

MADDE8- (1) Müdürlükte bir Müdür ile mer’i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.         

Bağlılık

MADDE9-(1) Müdürlük, Başkana veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10- (1) Müdürlük, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla aşağıdaki görevleri yürütür:

a)        İmar planlarına uygun olarak yeni yollar yapmak ve mevcut yolların onarılmasını sağlamak, bunun için ilgili birimlerce hazırlanan projeler doğrultusunda yolları yapmak veya yaptırmak,

b)       Kış şartlarında yolları ulaşıma açık tutmak; ana arterler, cadde ve trafik akışını en iyi şekilde sağlamak amacıyla Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararlarını uygulamak,

c)        Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararları doğrultusunda otopark, taksi durağı ve garaj girişleri için trafikle ilgili işleri yapmak,

ç)        Yol, kaldırım, istinat duvarı, asfalt, tretuar, kilit taşı döşeme gibi yatırımları amaca ve onaylanan planlara uygun olarak yapmak,

d)       Açılan yollara stabilize serip sıkıştırmak, stabilize yolların bakım ve onarımını yapmak, yol, asfalt, tretuvar hizmetleri karşılığında 26/05/1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince mükelleflerin iştirak bedellerini hesap etmek ve ilgili birimlere bildirmek,

e)        Belediye mülkleri üzerinde bulunan molozları toplamak ve döküm yerlerine nakletmek,

f)        10/07/2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği tüm altyapı çalışmalarının kazı ruhsatlarının verilmesi işlemlerini Büyükşehir Belediyesi ile koordineli yürütmek,

g)       Faaliyet alanı içerisindeki projelere ait şartnameleri düzenlemek ve uygulamaya ait prosedürleri yerine getirmek,

ğ)       İnşaat yapım işlerinin İşe Başlama ve Yer Teslim Tutanaklarını düzenlemek, işin şartname, sözleşme, proje ve proje eklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

h)       Yapımı tamamlanan inşaat işlerinin geçici ve kesin kabullerini, muhtelif nedenlerle tamamlanamayan işlerin ise tasfiye kabullerini yapmak,

ı)         Müdürlükçe çalışma yapılacak bölgelerde gerektiğinde zemin etüdü yapmak.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11- (1) Başkanlığın amaçları, prensip ve politikaları ile ilgili mevzuat ve Başkanın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Belediye sınırları içerisinde aşağıdaki görevleri yürütür:

a) Cadde ve sokaklara yol, kaldırım, istinat duvarı ve merdiven teşkil etmek ve bunların onarımını sağlamak,

b) İmar planına göre açılması gereken yeni yolları açmak,

c) Kişilerin, Müdürlüğü ilgilendiren problemleri ile ilgili gerekli teknik incelemeyi yapmak,

ç) Açılan yollara stabilize serip, sıkıştırarak stabilize yolların bakım ve onarımını sağlamak,

d) Yol kaplama çalışması için gerekli olan malzemeleri temin ederek yolların bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak,

e) Yapımı tamamlanan ve kabulü yapılan bakım ve onarım ve yapım işleri için düzenlenen evrakların dosyalanmasını sağlamak,

f) Yol bakım işlerinde kullanılacak malzemelerin sürekli denetimini sağlamak,

g) Müdürlüğü ilgilendiren yapım işlerini yürütmek,

ğ) Çalışmalarda İmar Müdürlüğünce belirlenen kırmızı kot değerlerine uymak,

h) Asfalt ve konkasör şantiyesindeki gerekli üretim işlemlerini yapmak,

ı) Belediyenin "Stratejik Planı" çerçevesinde faaliyetlerini yürütmek,

i) Müdürlük personelinin özlük işlerini yürütmek, disiplin ve sicil işlerini yapıp onaylamak,

j) Her yıl çalışma programı hazırlamak ve Başkanlığın onayına sunmak,

k) Başkanlıkça onaylanmış çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, gereç, yedek parça ve ihtiyaçları temin etmek, zamanında ve istenilen yerde bulundurulmasını sağlayacak tedbirleri almak,

l) Yol kaplama çalışmaları için gerekli asfaltı sağlamak, ihtiyaca göre terkibini yapmak.

m) Belediye içerisindeki ara yolların asfalt ve sanat yapılarının, tesislerin ilk yapıldıkları veya sonradan ıslah edildikleri standartta tutulmalarını ve güvenlikle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım ve onarımlarını yapmak ve bunların yapımı, onarımı, bakımı ve diğer hususlar hakkında teknik esaslarla vasıf ve şartların değiştirilmesi ya da ilavesi için Başkanlığa teklifte bulunmak,

n) Belediyeye ait hizmet binalarının yapımı ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,

o) Altyapı kuruluşları ile ilgili koordineyi sağlamak,

ö) Yol, Asfalt ve Trotuar hizmetleri karşılığında 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince mükelleflerin iştirak bedellerinin hesaplamasını yapmak ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak,

p) Belediye içerisinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği altyapı çalışmalarının kazı ruhsatlarını Büyükşehir Belediyesiyle koordineli olarak yürütmek,

r) Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararları doğrultusunda otopark, taksi durağı ve garaj girişleri için trafikle ilgili işleri yapmak,

s) Müdürlük bünyesinde mevcut veya sonradan açılacak çeşitli atölyelerin verimli ve ekonomik olarak çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek,

ş) Müdürlüğe ait motorlu araçları ihtiyaca ve hizmetin gereklerine göre sevk ve idare etmek,

t) Müdürlüğün sorumluluğundaki makine ve araçların muhafazasını sağlamak,

 

(2) Müdür, 10 uncu maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olup, Başkanlık Makamı ile Başkanın görevlendirdiği Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

 

Yol yapım ve Asfaltlama Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE12- (1) Yol yapım ve Asfaltlama Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İmar planında açılan yollara stabilize serip, sıkıştırarak stabilize yolların bakım ve onarımını yapmak,

b) Yol kaplama çalışması için gerekli olan malzemeleri temin ederek yolların bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak,

c) İmar planına göre açılması gereken yeni yolları açmak,

ç) Yol bakım işlerinde kullanılacak malzemelerin sürekli denetimini sağlamak,

d) Asfalt şantiyesindeki gerekli üretim işlemlerini yapmak,

e) İlgili altyapı kurumlarıyla koordineli çalışmalar yapmak

f) Yapılan çalışmaları üstlerine raporlamak,

g) Birimiyle ilgili her türlü idari ve teknik yazışmaları yapmak,

ğ) Müdürlüğün belirlediği yerlerde gerekli tespitleri yapıp raporlamak.

 

Makine İkmal Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 13- (1)Makine İkmal Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Araç ve iş makinelerine ait teknik ve yasal işlerin takibini yapmak,

b) Araç ve iş makinelerinin aylık yakıt ve yağ sarfiyatlarını takip etmek,

c) Araç ve iş makinelerinin periyodik ve ilave yağ bakımlarını yapmak,

ç) Kaza yapan araç ve iş makineleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

d) Belediye hizmetlerinde çalıştırılan motorlu vasıta, iş makineleri ile sabit makinelerin yıllık maliyetini çıkarmak ve bir rapor halinde düzenlemek, Müdürlüğe sunmak,

e) Belediyeye ait tüm araç ve iş makinelerinin onarımlarını yaptırmak, Müdürlükte mümkündeğilse dışarıda yaptırmak,

f) Tamire gelen araç ve iş makinelerine sipariş emirleri açmak,

g) Birimiyle ilgili ihtiyaçları belirlemek, ihale kapsamında gerekli olan evrakları düzenlemek ve üst birimine raporlamak.

 

Yapım İşleri Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 14- (1)Yapım İşleri Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İnşası planlanan Belediyeye ait bina ve sosyal tesislerin projelendirme organizasyonunu sağlamak,

b) Müdürlükçe gerçekleştirilecek büyük çaplı yatırım projelerine ait şartnameleri düzenlemek ve uygulamaya ilişkin prosedürü yerine getirmek,

c) İnşaat yapım işlerinin işe başlama, yer teslim tutanaklarını düzenlemek ve işin şartname, sözleşme, proje ve eklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarakyürütülmesini sağlamak,

ç) Birim bünyesinde komisyonlar oluşturmak, Müdürlük bünyesinde kurulan komisyonlara üye vererek katkıda bulunmak,

d) Yapımı tamamlanan inşaat işlerinin geçici ve kesin kabullerini, muhtelif nedenlerle tamamlanamayan işlerin ise tasfiye kabullerini yapmak,

e) Kesin hesap ve ilişik kesmeye ilişkin belgeler düzenlemek.

 

Evrak Kayıt ve Arşiv Biriminin Görevleri

MADDE 15- (1)  Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin, tarih ve sayılarına göre kayda alınarak izlenir. Kaydı yapılan evrak, gelen-giden evrak, dilekçe kabul ve BİMER evrakları ve benzeri yetkili tarafından ilgilisine havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

 

Personelin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 16- (1) Personel, bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde, emir ve talimatlar doğrultusunda gereken özen ve sürati göstererek  yapar.

(2) Personel görevlerini yaparken mevzuatın tanımış olduğu tüm yetkileri kullanır.

(3)  Personel iş ve işlemlerden amirlerine karşı hiyerarşik olarak sorumludur.

(4)  Personel, görev tanımında yer almayan ancak amirleri tarafından göreviyle alakalı verilecek diğer görevleri de yerine getirir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Planlama ve Koordinasyon

 

Planlama

MADDE 17- (1) Müdürlükteki iş ve işlemler, Stratejik Plana bağlı kalınarak yıllık plan doğrultusunda yürütülür.

Koordinasyon

MADDE 18-(1) Personel arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğün yazışmaları Başkanın veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, Belediyenin diğer birimleriyle olan yazışmaları Müdürün imzası ile de yürütülebilir. İmza yetkisi devri hükümleri bu fıkradan istisnadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Genel sorumluluklar

MADDE 19- (1) Müdürlükte görev yapan personeller: 

a)        Görevlerini mevzuata uygun olarak yerine getirirler,

b)        Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir,

c)        Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit davranır,

ç)        Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

d)        Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

e)         İş bölüşümü esasları dahilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,

f)         Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir,

g)        Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır,

ğ)       Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,

h)       Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,

ı)         Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder.

                                                            

                                                             ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümleri; 5393 sayılı Kanunun 18 inci Maddenin (m) Bendi gereği Battalgazi Belediye Meclisinin onayından sonra Belediye Başkanı´nın imzası ile yayınlanarak yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Battalgazi Belediye Başkanı yürütür.

  • Battalgazi Belediyesi Resmi Internet Sitesi
Başkan Kurumsal Battalgazi E-Belediye Güncel Hizmetlerimiz
•  Özgeçmişi •  Birimler •  Battalgazinin Tarihi •  Emlak İşlemleri •  Haberler •  Başvuru Takip
•  Başkanın Mesajları •  İlkelerimiz •  Battalgazide Kültür •  Duyuru ve İlanlar •  Öneri / Şikayet Formu
•  Başkana Mesaj •  Meclis Kararları •  Battalgazide Eğitim •  Foto Galeri •  Bilgi Edinme Formu
•  Başkan Foto Galeri •  Meclis Üyeleri •  Battalgazide Tarım •  Video Galeri •  Evrak Doğrulama
•  Başkanlarımız •  Demografik Yapısı •  Nöbetçi Eczaneler
•  Mali Raporlar •  Tarihi Eserler •  Vefat Edenler
•  Misyonumuz •  Mahallelerimiz •  Hava Durumu
•  Vizyonumuz •  Fotoğraflarla Battalgazi

Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Telefon : 0 422 328 44 44 - Faks : 0422 322 00 50