Hukuk İşleri Müdürlüğü


Adı :

Av. Ali Mete KARATAŞ

Görevi :

Hukuk İşleri Müdürü

E-Mail :

mete.karatas@battalgazi.bel.tr

1982 yılında Malatya da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi sırasıyla; Fırat İlköğretim okulu ve Malatya Anadolu Lisesi’nde okudu.2000 yılında üniversite eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde sürdüren Karataş, 2006 yılında Malatya Barosu Avukatlık Staj eğitimini tamamladı. 2007 yılında Avukatlık Stajını tamamladıktan sonra Serbest Avukatlık mesleğine başladı.

2012 yılında Serbest Avukatlık kariyerini noktalandırarak Hanımınçiftliği Belediyesi Kurum Avukatlığı görevine başladı. 2014 tarihinden bu yana da 6360 sayılı yasa kapsamında nakil edilmiş olduğu Battalgazi Belediye Başkanlığı bünyesinde Avukatlık mesleğine devam etmektedir.

Ali Mete KARATAŞ evli ve bir çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

  • Görevleri
  • Alt Birimler
  • Dökümanlar
  • Hizmet Standartları
  • İletişim
Başlıksız Belge

T.C

BATTALGAZİ  BELEDİYESİ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Battalgazi Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü´nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE2-(1) Bu Yönetmelik; Battalgazi Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü´nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE3-(1) Bu Yönetmelik 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 15 inci maddesinin (b) bendi ve ilgili mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-(1)  Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

a) Başkan: Battalgazi Belediye Başkanını,

b)  Başkan Yardımcısı: Battalgazi Belediyesi Başkan Yardımcısını,

c)  Başkanlık: Battalgazi Belediye Başkanlığını,

ç)  Belediye: Battalgazi Belediyesini,

d)  Encümen: Battalgazi Belediye Encümenini,

e)  Meclis: Battalgazi Belediye Meclisini,

f)   Müdür: Battalgazi Belediyesi Hukuk İşleri Müdürünü,

g)  Müdürlük: Battalgazi Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünü,

ğ)  Personel: Battalgazi Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğüne bağlı çalışanları,

 ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5- (1)  Müdürlük çalışmalarında;

a)  Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b)  Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c)  Hesap verebilirlik,

ç)  Kurum içi yönetimde ve İli ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d)  Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e)  Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f)   Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, ilkelerini esas alır.

İKİNCİBÖLÜM

Kuruluş, İş İlişkileri, Personel ve Bağlılık

Kuruluş

MADDE 6-(1)Hukuk işleri Müdürlüğü, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm ve Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe göre oluşturulmuştur.

(2) Müdürlüğün birimleri şunlardır:

a)      Dava-İcra Takip Birimi

b)      Evrak Kayıt ve Arşiv Birimi

İş ilişkileri

MADDE 7-(1) Müdürlüğün Belediye içindeki ilişkileri aşağıdaki şekildedir;

a)     Başkan ve Başkan Yardımcıları

b)     Belediye Müdürlükleri

(2) Müdürlüğün Belediye dışındaki ilişkileri aşağıdaki şekildedir;

a)     İlgili Bakanlıklar, Kurumlar ve Kuruluşlar

b)     Vatandaşlar

Personel

MADDE8- (1) Müdürlükte bir Müdür ile mer´i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

Bağlılık

MADDE9-(1) Müdürlük, Başkana veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Müdürlüğün görevleri

MADDE10-(1)Müdürlük, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla aşağıdaki görevleri yürütür:

a)  Meclis ve Encümen kararları, Başkanlık Makamı ve müdürlükler tarafından görüş istemi ile gönderilen evrakları inceleyerek konu hakkında hukuki mütalaa vermek,

b)  Belediye leh ve aleyhinde Adli ve İdari Mahkemelerde açılan davaları ve icra işlerini takip etmek ve sonuçlandırmak,

c)  Başkan tarafından avukatlar adına çıkarılan vekâletnamelerdeki yetkileri Başkanlık adına kullanmak.

ç) Başkanlık emirleri ile kovuşturulması istenen veya Belediye aleyhine girişilen vergi, resim ve harçlara müteallik işleri yetkili makam ve merciiler nezdinde takip ile sonuçlanmasını sağlamak,

d) Dava ve icra işlerini usul ve esas yönünden doğru ve süratli işleyişini sağlamak,

e) Müdürlükler tarafından istenilen ve Başkanlık Makamınca havale edilen mütalaaları mevzuat hükümleri çerçevesinde incelemek, ön hazırlık safhası tamamlanan mütalaaları Müdür tarafından uygun bulunursa aynen, uygun bulunmadığı takdirde değişiklik yapılarak imzalamak ve Başkanlık Makamının olurları suretiyle ilgili müdürlüğe iletmek,

f) İmar ve Zabıta uygulamalarından kaynaklanan suç duyuruları ile Encümenden havale edilen konular dışında kalan ve Belediye tüzelkişiliğini ilgilendiren hukuki ihtilaflarda Başkanlık Makamının konu hakkında yazılı onayı ile dava açmak veya suç duyurusunda bulunulmak.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11- (1)Başkanlığın amaçları, prensip ve politikaları ile ilgili mevzuat ve Başkanın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Belediye sınırları içerisinde aşağıdaki görevleri yürütür:

a)  Başkanın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, mer´i mevzuat gereği Müdürlüğün sevk ve idaresini, organize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri yapmak,

b)  Kanunlar gereği ilgili dosya ve belgelerin düzenli arşivlenmesini sağlamak,

c)  Müdürlüğü ile ilgili hizmet içi eğitim çalışması yapmak ve ilgili müdürlük ile yıllık eğitim çalışmasını programlamak,

ç)  Başkanlık Makamından alacağı emirleri Müdürlük Personeline iletmek ve uygulanmasını izlemek,

d)  Gerekli görüldüğü durumlarda Belediye Encümeni toplantılarına katılarak yasal görüş bildirmek,

e)  Gerek gördüğü durumlarda konu ve mahiyetine göre Avukatlara mütalaa için evrak havale etmek,

f)   Belediye leh ve aleyhinde, adli ve idari mahkemelere açılan davaları ve icra işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak,

g)  Birimlerin mevzuata uygun, etkin ve verimli hizmet vermeleri için gözetim ve araştırma yapmak,

ğ)  Yapılacak hukuki takipler ile diğer işleri görev ve yetki ayrımına göre, avukatlar ile işin gereği, niteliği ve önemi dikkate alınarak diğer personeller arasında dağıtılmasını sağlamak,

h)  Dava veya icra takibinin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin görev dağıtımında gerekirse değişiklik yapmak, gerektiğinde hukuki takip yapmak, duruşma ve murafaalarda hazır bulunmak,

ı)   Hukuki konular hakkında istişare mahiyette görüş bildirmek,

i)   İlgili mevzuat veya Başkanlık oluru ile gerekli görülen hallerde komisyon çalışmalarına, toplantılara hukuki yardımda bulunmak üzere katılmak.

j)   Davayı yürüten avukatın yazılı görüşü üzerine, karar düzeltme ve yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilip gidilmemesi hakkında karar vermek, temyizden vazgeçme teklifini Başkanlık makamına sunmak,

k)  Dava ve icra takiplerinin açılması hususunu gerektiğinde makam onayına sunmak,

l)   Mahkeme kararlarını, gereğini yerine getirilmek üzere ilgili birime aktarmak,

m) Kanun, tüzük, Yönetmelik ve genelgelerle verilen diğer mesleki görevleri yapmak,

n)  Görevlerinin gerektirdiği sınırlar içinde yetkilerini yürürlükteki mevzuata göre kullanmak, bu yetkilerinden bir kısmını astlarına uygun görürse devretmek,

o)  Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati göstermek,

ö)  Belediyenin amaç ve hedefleriyle değişen fırsatlar arasındaki uyumun korunması ve yönetilmesine destek vermek,

p)  Belediyenin "Stratejik Planı" çerçevesinde faaliyetlerini yürütmek,

r)  Görev alanı içinde bulunan faaliyetleri için kısa, orta ve uzun vadeli planlar hazırlamak, uygunluk, yeterlilik ve sürekliliğini sağlamak,

s)  Müdürlük birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

ş)  Müdürlük personelinin performans durumunu izlemek, gerekli değerlendirmeleri yapmak, varsa ceza ve mükâfat için üst makamlara teklifte bulunmak,

t)  Personelinin disiplin ve sicil işlerini yapıp onaylamak,

u) Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere hizmet içi eğitim planlamasını yapmak ve ilgili müdürlük ile yıllık eğitim çalışmasını programlamak,

ü)  Müdürlüğün çalışma programını hazırlatıp uygulatmak,

v)  Birim arşivinin her türlü kontrol, muhafaza ve denetimini yapmak,

(2) Müdür, 10 uncu maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olup, Başkanlık Makamı ile Başkanın görevlendirdiği Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

Dava-İcra Takip Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 12-(1) Dava-İcra Takip Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)       Müdür tarafından incelenmesi istenilen konularda hukuki görüş bildirmek,

b)       Kendilerine verilen evrak, dava ve icra dosyalarını mevzuat çerçevesinde, öncelikle zamanaşımı yönünden inceleyerek gerekli önlemleri almak, dava ve icra takiplerinin zamanında görevli ve yetkili merciler nezdinde açılmasını sağlamak, takip etmek, sonuçlandırmak,

c)       Verilecek işleri, etkinlik ve verimlilik esaslarına göre zamanında yapmak,

ç)        Karara bağlanmış davalar hakkında temyizinde fayda görülmeyenler, bozma sonrası aleyhe usulü kazanılmış hak doğan davaların temyiz edilmemesinin avukatın mesleki yetkileri içinde olduğu gözetilerek, Müdüre teklifte bulunmak ve Başkanlık Makamı onayına sunulmasını sağlamak, tashihi karar ve yargılamanın iadesi yapılması istenen kararları görüş bildirerek Müdüre sunmak,

d)      Başkanlık aleyhine kesinleşmiş davalarda, hak sahipleri tarafından talep edildiğinde, mahkeme kararı gereğinin yerine getirilmesini sağlamak üzere işlem yapmak,

e)       Ödeme sonucu veya gerekli görülen hallerde rücu en alacak tahsili yönünden dava ve icra takiplerinin açılması için Müdüre teklifte bulunmak ve gerektiğinde Başkanlık Makamı onayına sunulmak üzere gerekli işlemi yapmak,

f)        Takip ettikleri dava ve icra dosyaları ile ilgili olan dava işleri birimi ile icra ve takip birimi personelinin çalışmalarını kontrol ederek, dosyaların muntazam bir şekilde tutulmasını, hukuk işleri, adli ve idari mahkeme kalem işlemlerinin yerine getirilip getirilmediğini takip ve kontrol etmek,

g)       Belediye aleyhine açılan ve müracaata bırakılan davaların takip edilmesinde menfaat görüldüğü takdirde, Müdürlüğe teklifte bulunmak ve gerektiğinde Başkanlık Makamı onayına sunulmak üzere gerekli işlemi yapmak,

ğ)       Dava açılması öngörülen konu havale edildiği takdirde zamanında incelemesini yapmak, dava açılmasında fayda olmadığı sonucuna varıldığı takdirde bu hususta gerekli onay alınmak üzere Müdüre teklifte bulunmak,

h)       Görevlendirildiği dava ve icra takiplerini, mevzuat hükümlerine uygun şekilde, kendi mesleki sorumluluğunda olarak takip etmek, iş durumu, görev gereklilikleri, mesleki mazeretler ve benzeri nedenlerin gerektirdiği hallerde ise Müdür ve diğer belediye avukatları ile mesleki yardımlaşma yapmak,

ı)         Yetki ve iş durumu, mesleki gereklilikler ve benzeri nedenlerle iş ve duruşmalarını programlama, hukuki açıdan davanın esasına ilişkin hak kaybına yol açabilecek duruşmalar için, mesleki yardımlaşmaya azami hassasiyet göstermek, buna rağmen mazeret verilmesi gerektiğinde Müdürü haberdar etmek,

i)         Müdürlükçe uygun görülen toplantı ve komisyonlara hukuki konularda istişari görüş vermek üzere katılmak.

Evrak Kayıt ve Arşiv Biriminin Görevleri

MADDE 13- (1)  Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin, tarih ve sayılarına göre kayda alınarak izlenir. Kaydı yapılan evrak, gelen-giden evrak, dilekçe kabul ve BİMER evrakları ve benzeri yetkili tarafından ilgilisine havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

Personelin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 14- (1) Personel, bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde, emir ve talimatlar doğrultusunda gereken özen ve sürati göstererek yapar.

(2) Personel görevlerini yaparken mevzuatın tanımış olduğu tüm yetkileri kullanır.

(3)  Personel iş ve işlemlerden amirlerine karşı hiyerarşik olarak sorumludur.

(4)  Personel, görev tanımında yer almayan ancak amirleri tarafından göreviyle alakalı verilecek diğer görevleri de yerine getirir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Planlama ve Koordinasyon

Planlama

MADDE 15- (1) Müdürlükteki iş ve işlemler, Stratejik Plana bağlı kalınarak yıllık plan doğrultusunda yürütülür.

Koordinasyon

MADDE 16-(1) Personel arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğün yazışmaları Başkanın veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, Belediyenin diğer birimleriyle olan yazışmaları Müdürün imzası ile de yürütülebilir. İmza yetkisi devri hükümleri bu fıkradan istisnadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Genel sorumluluklar

MADDE 17- (1) Müdürlükte görev yapan personeller: 

a)        Görevlerini mevzuata uygun olarak yerine getirirler,

b)        Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir,

c)        Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit davranır,

ç)        Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

d)        Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

e)         İş bölüşümü esasları dahilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,

f)         Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir,

g)        Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır,

ğ)       Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,

h)       Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,

ı)         Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder.

 

ALTINCI BÖLÜM

                                                      Çeşitli ve Son Hükümler

            Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

            MADDE18- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

            Yürürlük

            MADDE19-(1) Bu Yönetmelik hükümleri; 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin  (m) bendi gereği Battalgazi Belediye Meclisinin onayından sonra Belediye Başkanı´nın imzası ile yayınlanarak yürürlüğe girer.

            Yürütme

            MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Battalgazi Belediye Başkanı yürütür.

 

 

  • Battalgazi Belediyesi Resmi Internet Sitesi
Başkan Kurumsal Battalgazi E-Belediye Güncel Hizmetlerimiz
•  Özgeçmişi •  Birimler •  Battalgazinin Tarihi •  Emlak İşlemleri •  Haberler •  Başvuru Takip
•  Başkanın Mesajları •  İlkelerimiz •  Battalgazide Kültür •  Duyuru ve İlanlar •  Öneri / Şikayet Formu
•  Başkana Mesaj •  Meclis Kararları •  Battalgazide Eğitim •  Foto Galeri •  Bilgi Edinme Formu
•  Başkan Foto Galeri •  Meclis Üyeleri •  Battalgazide Tarım •  Video Galeri •  Evrak Doğrulama
•  Başkanlarımız •  Demografik Yapısı •  Nöbetçi Eczaneler
•  Mali Raporlar •  Tarihi Eserler •  Vefat Edenler
•  Misyonumuz •  Mahallelerimiz •  Hava Durumu
•  Vizyonumuz •  Fotoğraflarla Battalgazi

Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Telefon : 0 422 328 44 44 - Faks : 0422 322 00 50