Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü


Adı :

İbrahim BULUT

Görevi :

Ruhsat ve Denetim Müdürü

E-Mail :

1968 Malatya doğumlu.

1991 Yılında Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesini tamamladıktan sonra iki yıl süreyle özel klinik açarak iş hayatına devam etmiştir.

14/01/41994 yılında Malatya Hanımınçiftliği Belediyesine Veteriner Hekim olarak ataması yapılmış olup 30/03/2013 tarihine kadar Hanımınçiftliği Belediyesinde Veteriner Hekim olarak görev yapmış olup bu süre içerisinde Belediye Başkan Yardımcılığı ve Veteriner İşleri Müdürü olarak çalışmıştır. 01/04/2014 tarihinden itibaren Battalgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış olup 01/04/2019 tarihinde Ruhsat ve Denetim Müdürü olarak göreve başlamıştır.

  • Görevleri
  • Alt Birimler
  • Dökümanlar
  • Hizmet Standartları
  • İletişim
Başlıksız Belge

T.C
 BATTALGAZİ BELEDİYESİ
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV VEÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler
Amaç


MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Battalgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü´nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Battalgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü´nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 15 inci maddesinin (b) bendi ve ilgili mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;
a)  Başkan: Battalgazi Belediye Başkanını,
b)  Başkan Yardımcısı: Battalgazi Belediyesi Başkan Yardımcısını,
c)  Başkanlık: Battalgazi Belediye Başkanlığını,
ç)  Belediye:   Battalgazi Belediyesini,
d)  Encümen: Battalgazi Belediye Encümenini,
e)  Meclis:      Battalgazi Belediye Meclisini,
f)   Müdür:     Battalgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürünü,
g)  Müdürlük: Battalgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü,
ğ)  Personel:   Battalgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı çalışanları,
ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 5- (1) Battalgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
a)   Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b)  Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c)   Hesap verebilirlik,
ç)  Kurum içi yönetimde ve İli ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
d)  Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
e)   Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
f)   Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,
ilkelerini esas alır.  
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Personel ve Bağlılık
Kuruluş
MADDE 6- (1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm ve Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe göre oluşturulmuştur.
(2) Müdürlüğün birimleri şunlardır:
a) Ruhsat Birimi
1)  Sıhhi Müessese Birimi
2)  Gayri Sıhhi Müessese Birimi
3)  Umuma Açık Müessese Birimi
b) Denetim Birimi
c) Evrak Kayıt ve Arşiv Birimiİş ilişkileri
MADDE 7-(1) Müdürlüğün Belediye içindeki ilişkileri aşağıdaki şekildedir;
a)      Başkan ve Başkan Yardımcıları
b)      Belediye Müdürlükleri
(2) Müdürlüğün Belediye dışındaki ilişkileri aşağıdaki şekildedir;
a)      İlgili Bakanlıklar, Kurumlar ve Kuruluşlar
b)      Vatandaşlar
Personel
MADDE8- (1) Müdürlükte bir Müdür ile mer´i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.
           
Bağlılık
MADDE9-(1) Müdürlük, Başkana veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 10- (1) Müdürlük, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla aşağıdaki görevleri yürütür:
a)   5393 sayılı Belediye Kanununa istinaden Battalgazi İlçesi sınırları içerisindeki Sıhhi, Gayri Sıhhi, Umuma Açık işyerlerinin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları ile ilgili olarak mevzuat çerçevesinde hizmetlerin planlı, programlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
b)  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için başvuruda bulunan işletmecilerin işyerlerinin komisyonca incelenerek uygunluğunu kontrol etmek,
c)   İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı vermek, denetlemek, ruhsatsız olanlara yaptırım uygulamak,
ç)   İşyeri ruhsatlandırma aşamasında imar, fen işleri,itfaiye, sağlık ve asayiş yönünden incelenmesi amacıyla ilgili Müdürlüklerle koordineli çalışmak,
d)  İşyerleri hakkında karar almak,
e)   02/01/1924 tarih ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanununa göre işyerlerine Hafta Tatili Ruhsatı düzenlemek,
f)   Kamu kurum ve kuruluşlar aracılığıyla vatandaşların şikayet ve temennileri hakkında gerekli incelemeler ve çalışmalar yaparak en geç 30 gün içerisinde vatandaşı ve ilgili kurumu bilgilendirmek,
g)  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptali için başvuruda bulunan işletmecilerin gerekli denetim ve işlemlerini yaparak ilgili kurumları ve işletmeciyi bilgilendirmek,
ğ)  Uygun görülen işyerlerine, umuma açık müesseselere, İstirahat ve Eğlence Yeri Çalışma Ruhsatı tanzim etmek.
Müdürün görev,yetki ve sorumlulukları
MADDE 11- (1)Başkanlığın amaçları, prensip ve politikaları ile ilgili mevzuat ve Başkanın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Belediye sınırları içerisinde aşağıdaki görevleri yürütür:
a)   Müdürlüğün sevk ve idare etmek,
b)  Başkanlıktan gelen talimatları ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamak,
c)   Başkanlık, Meclis ve Encümenin kararlarını uygulamak,
ç)   Faaliyetleri için gerekli olabilecek ortam, personel istihdamı ile araç gereç ve teknolojiyi belirlemek,  ilgili makamları haberdar ederek gereken kaynak oluşumunu sağlamak,
d)  Sıhhi, Gayri Sıhhi ve Umuma Açık İşyerlerinin ruhsat ve denetim ile ilgili işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
e)   İşyerleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yazılar ile vatandaşlardan gelen şikâyetleri değerlendirilerek mahallinde denetim yapmak, tespit edilen olumsuzluk ile ilgili gerekli idari işlemi yapmak amacıyla denetim formu düzenleyerek Encümene sunmak ve Encümen kararını ilgili kurumlara bildirmek,
f)   Müdürlük çalışmaları ile ilgili gerekli koordineyi sağlamak,
g)  Belediye Meclisince belirlenen Ruhsat Harçları ve Hafta Tatili Harçları tahakkuklarını düzenlemek,
ğ)  Müdürlük ile ilgili her türlü şikâyeti tetkik ederek sonuçlandırmak, ilgili birim veya kuruluşlara yönlendirmek,
h)  Müdürlük kayıtlarının bilgisayar ortamında sürekli güncelliğini sağlamak,
ı)    Arşivlemenin bilgisayar ortamında oluşturulmasını sağlamak.

(2) Müdür, 10 uncu maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olup, Başkanlık Makamı ile Başkanın görevlendirdiği Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.
Ruhsat Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 12- (1) Ruhsat Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Ruhsat başvurusunda bulunan Sıhhi,Gayri Sıhhi ve Umuma Açık Müesseselerin müracaatlarını değerlendirmek, mevzuata uygun olanlara İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı düzenlemek,
b) Ruhsatlı işyerlerinin periyodik yıllık kontrolünü yapmak ve ruhsatlarda meydana gelen değişiklikleri tespit etmek,
c) İşyeri çalışma ruhsatı verilmesinde ilgili müdürlüklerle gerekli yazışmaları yapmak,
ç) Dosyaların takibini ve arşivlemesini yapmak
d) Belediye sınırları içerisindeki işyeri ruhsatı almak için başvuruda bulunan işletmecilerin başvurularını ilgili kanun ve yönetmeliklerde istenen evrak işlemlerini tamamlayarak işyerinin komisyonca incelenmesi için hazır hale getirmek,
e) 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 04/07/1934 tarih ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa istinaden işyeri ruhsat müracaatlarını kabul etmek,
f) Komisyonca uygun görülen işyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı tanzim etmek,
g) Meclisin tespit etmiş olduğu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ücretleri, 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanuna istinaden Hafta Tatili Ruhsatı harçları, Usulsüzlük Muayene ücretlerini tahakkuklandırmak,
ğ) Hafta tatili ücretleri tahsil edilen işyerlerine Hafta Tatili Ruhsatı vermek,
h) Ruhsat müracaatında bulunan işyeri ile ilgili imar, fen işleri, itfaiye, sağlık yönünden incelenmesi amacıyla ilgili kurumlarla yazışmalar yapmak, gelen cevapların ve yazıların takibini yapmak,
ı) Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğünce ve denetim birimlerince düzenlenen tutanak ve denetim formuna istinaden gerekli idari işlemleri yapmak amacıyla Belediye Encümenine bildirmek,
i) Umuma Açık İşyerleri ile ilgili alınan Encümen Kararlarını ilgili kurum ve birimlere bildirmek,
j) Mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden veya amacı dışında faaliyet gösteren umuma açık işyerleri ile ilgili Emniyet Müdürlüğü´nce yapılan denetimleri Belediye Encümenine yazmak, Encümen Kararını ilgili kurumlara bildirmek,
k) Telefon ve dilekçe ile gelen şikayetlerle ilgili gerekli denetimlerin yapılması sağlamak,
l) Komisyonca uygun görülen işyerlerine içkili veya içkisiz İstirahat ve Eğlence Yeri Çalışma Ruhsatı tanzim etmek,
m) Ruhsat tanzim edilen işyerlerini ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmek,
n) Kayıtların bilgisayar ortamında güncelliğini sağlamak,
o) Haftalık, aylık ve yıllık faaliyetleri hazırlamak.
Denetim Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 13- (1) Denetim Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Şikâyette bulunulan işyerleri ile ilgili denetimlerde bulunmak,
b) Plan ve program dâhilinde işyerlerini denetlemek, ruhsatsız olan işyerleri ile ilgili gerekli yasal işlem yapılmak üzere denetim formu tanzim etmek,
c) Talep halinde ruhsatlı bir işyerinin bulunduğu sınıftan daha üst bir sınıf özelliklerini taşıyıp taşımadığının tespitini yapmak, taşıyanların sınıfını yükseltmek veya gerektiğinde düşürme işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
ç) Günlük denetim görevlerini bilgisayar kayıtları doğrultusunda hazırlanmış program dâhilinde bir gün önceden hazırlamak,
d) Denetlenmesi gereken işyerlerini her gruba ait günlük görev çizelgesi üzerinde listelemek,
e) Denetlenen işyeri ile ilgili gerekli tutanak ve denetim formları tanzim edilerek, yasal işlemler yapılmasını sağlamak.

Evrak Kayıt ve Arşiv Biriminin Görevleri
MADDE 14- (1)  Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin, tarih ve sayılarına göre kayda alınarak izlenir. Kaydı yapılan evrak, gelen-giden evrak, dilekçe kabul ve BİMER evrakları ve benzeri yetkili tarafından ilgilisine havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.
Personelin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 15- (1) Personel, bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde, emir ve talimatlar doğrultusunda gereken özen ve sürati göstererek yapar.
(2) Personel görevlerini yaparken mevzuatın tanımış olduğu tüm yetkileri kullanır.
(3)  Personel iş ve işlemlerden amirlerine karşı hiyerarşik olarak sorumludur.
(4)  Personel, görev tanımında yer almayan ancak amirleri tarafından göreviyle alakalı verilecek diğer görevleri de yerine getirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Planlama ve Koordinasyon

Planlama
MADDE 16- (1) Müdürlükteki iş ve işlemler, Stratejik Plana bağlı kalınarak yıllık plan doğrultusunda yürütülür.
Koordinasyon
MADDE 17-(1) Personel arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.
(2) Müdürlüğün yazışmaları Başkanın veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, Belediyenin diğer birimleriyle olan yazışmaları Müdürün imzası ile de yürütülebilir. İmza yetkisi devri hükümleri bu fıkradan istisnadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Genel sorumluluklar
MADDE 18- (1) Müdürlükte görev yapan personeller: 
a)        Görevlerini mevzuata uygun olarak yerine getirirler,
b)        Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir,
c)        Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit davranır,
ç)        Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,
d)        Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,
e)         İş bölüşümü esasları dahilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisindeçalışır,
f)         Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir,
g)        Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır,
ğ)       Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,
h)       Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,
ı)         Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 19- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük
MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümleri; 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (m) bendi gereği Battalgazi Belediye Meclisinin onayından sonra Belediye Başkanı´nın imzası ile yayınlanarak yürürlüğe girer.

Yürütme:
MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Battalgazi Belediye Başkanı yürütür

 

  • Battalgazi Belediyesi Resmi Internet Sitesi
Başkan Kurumsal Battalgazi E-Belediye Güncel Hizmetlerimiz
•  Özgeçmişi •  Birimler •  Battalgazinin Tarihi •  Emlak İşlemleri •  Haberler •  Başvuru Takip
•  Başkanın Mesajları •  İlkelerimiz •  Battalgazide Kültür •  Duyuru ve İlanlar •  Öneri / Şikayet Formu
•  Başkana Mesaj •  Meclis Kararları •  Battalgazide Eğitim •  Foto Galeri •  Bilgi Edinme Formu
•  Başkan Foto Galeri •  Meclis Üyeleri •  Battalgazide Tarım •  Video Galeri •  Evrak Doğrulama
•  Başkanlarımız •  Demografik Yapısı •  Nöbetçi Eczaneler
•  Mali Raporlar •  Tarihi Eserler •  Vefat Edenler
•  Misyonumuz •  Mahallelerimiz •  Hava Durumu
•  Vizyonumuz •  Fotoğraflarla Battalgazi

Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Telefon : 0 422 328 44 44 - Faks : 0422 322 00 50