Temizlik İşleri Müdürlüğü


Adı :

Ali AYDOĞAN

Görevi :

Temizlik İşleri Müdürü

E-Mail :

ali.aydogan@battalgazi.bel.tr

1963 tarihinde Malatya ili Battalgazi ilçesinde doğdu. Eğitim hayatına sırasıyla; Selçuk İlköğretim okulu, Eski Malatya Lisesinde okudu.

1993 yılında ilk iş hayatına Eski Malatya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde memur olarak başladı. 4 yıl Fen İşleri Müdürlüğünde görev yapan Aydoğan, 2005 yılına kadar Mali Hizmetler Müdürlüğünde Tahsildar olarak görevine devam etti. 2005 yılı itibari ile Zabıta Müdürlüğünde Zabıta olarak çalıştı. 2 yıl sonra Zabıta Amiri oldu. Bu arada Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde vekil müdür olarak görevini yürüttü. 2015 Şubat ayında Zabıta Müdürü olarak görev aldı. 2015 Eylül ayıyla birlikte Temizlik İşleri müdürlüğüne atanarak görevini devam ettirmektedir.

Ali Aydoğan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

  • Görevleri
  • Alt Birimler
  • Dökümanlar
  • Hizmet Standartları
  • İletişim

T.C

BATTALGAZİ  BELEDİYESİ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ,GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde,Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü´nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü´nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 15 inci maddesinin (b) bendi ve ilgili mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1)  Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

a)  Başkan: Battalgazi Belediye Başkanını,

b)  Başkan Yardımcısı: Battalgazi Belediyesi Başkan Yardımcısını,

c)  Başkanlık: Battalgazi Belediye Başkanlığını,

ç)  Belediye: Battalgazi Belediyesini,

d)  Encümen: Battalgazi Belediye Encümenini,

e)  Meclis: Battalgazi Belediye Meclisini,

f)   Müdür: Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürünü,

g)  Müdürlük: Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünü,

ğ)  Personel: Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çalışanları,

 ifade eder.

 

Temel ilkeler

MADDE 5-  (1) Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a)   Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b)  Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c)   Hesap verebilirlik,

ç)   Kurum içi yönetimde ve İli ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d)  Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e)   Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f)    Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik

ilkelerini esas alır.

 

İKİNCİBÖLÜM

Kuruluş,İş İlişkileri, Personel ve Bağlılık

 

Kuruluş

MADDE 6- (1)Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm ve Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe göre oluşturulmuştur.

 

(2) Müdürlüğün birimleri şunlardır:

a)   Çevre Temizlik Birimi

b)  Çevre Kontrol Birimi

c)   Evrak Kayıt ve Arşiv Birimi

 

İş ilişkileri

MADDE 7-(1) Müdürlüğün Belediye içindeki ilişkileri aşağıdaki şekildedir;

a)      Başkan ve Başkan Yardımcıları

b)      Belediye Müdürlükleri

(2) Müdürlüğün Belediye dışındaki ilişkileri aşağıdaki şekildedir;

a)      İlgili Bakanlıklar, Kurumlar ve Kuruluşlar

b)      Vatandaşlar

 

Personel

MADDE8- (1) Müdürlükte bir Müdür ile mer´i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

           

Bağlılık

MADDE9-(1) Müdürlük, Başkana veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Müdürlüğün görevleri

MADDE10-(1) Müdürlük, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla aşağıdaki görevleri yürütür:

a)   Belediye sınırları içerisinde sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre oluşturulabilmesi için çöp toplama işlemlerinin aksatılmaksızın yürütülmesini sağlamak,

b)  Pazar yerlerinin süpürmek ve yıkamak, kâğıt, cam, metal ve plastik çöpleri toplamak ve değerlendirmek,

c)   Katı atık ve tıbbi atıkları toplamak, doğal güzelliklerin korunmasına katkıda bulunmak, çevre sağlığı ile ilgili yapılan çalışmaları takip etmek, mahallelerdeki meydan, cadde ve sokakları, semt pazarlarını süpürmek ve temizlenmesini sağlamak, bu alanlar ile okulların,hastanelerin, camilerin ve işyerlerinin çöplerini toplamak, çöp alım yerlerini temizlemek, çöpleri çöp imha sahasına taşımak, gerekli görülen yerlerin yıkanmasını ve yaz aylarında tozlanmaya karşı ıslatılmasını sağlamak,

ç)   Hava, gürültü ve çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yaparak halkın çevreye duyarlı davranmalarını sağlamak ve bu amaçla gerekli bilgilendirme çalışmalarını yapmak,

d)  Araçların egzoz ölçümlerini yaparak çevreye zarar vermelerini önlemek, halkın sağlık ve huzurunu sağlamak için çevre ve çevre kaynaklarını korumak, hava, su ve toprak kirliliğini kontrol etmek, ölçmek, izlemek ve gerekli yatırımları uygulamak,

e)   Çevre bilincini geliştirici çalışmalar yapmak, tabela, reklâm panosu ve afişlerle ilgili taleplerin değerlendirilmesi, mevcutların kontrolü ve yasal işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

f)   Atıkların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi,sağlıklı bir biçimde imhası için gerekli çalışmaları yapmak ve desteklemek,Belediyenin ekonomik olma politikası doğrultusunda geri dönüşümü sağlanabilecek malzemeler hakkında araştırma yapmak.

 

 

 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11- (1) Müdür, Başkanlığın amaçları, prensip ve politikaları ile ilgili mevzuat ve Başkanın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Belediye sınırları içerisinde aşağıdaki görevleri yürütür:

a)   Belediye sınırları içindeki mahalle ve mücavir alanlarda evsel nitelikli katı atıkların toplanması ve taşınmasını sağlamak,

b)  Semt pazarlarının süpürülmesi, temizlenmesi ve yıkanması çalışmalarını yürütmek,

c)   Cadde ve sokakların yıkanmasını sağlamak,

ç)   Sinek ve haşerelerle mücadele için ilaçlama çalışmalarını yürütmek,

d)  Çöp konteynırlarının periyodik aralıklarla yıkanması vedezenfeksiyon çalışmalarını yürütmek,

e)   Personel ve araçların hijyenlerini sağlamak,

f)   Çevre ve temizlikle ilgili halka yönelik eğitimler düzenlemesini ve bilgilendirme toplantılarının yapılmasını sağlamak,

g)  Halkın temizlik, hijyen ve çevre konusunda bilinçlendirilmesini sağlamak,

ğ)  Belediyenin Stratejik Planı çerçevesinde faaliyetlerini yürütmek,

h)  Personelinin disiplin ve sicil işlerini yapıp onaylamak,

ı) Müdürlük birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

i) Müdürlüğün çalışma programını hazırlatıp uygulatmak,

j) İşve işlemlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklerle Başkanlığın talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlamak,

k)  Birim personelinin her türlü özlük işlerini organize edip yürütülmesini sağlamak,

l) Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, Başkanlığın onayına sunmak,

m) Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek,

n)  Müdürlük bünyesindeki amirlik ve kontrolörlerin vereceği yıllık çalışma raporlarını incelemek, inceletmek, gördüğü aksaklıklar için gereken talimatları vermek,

o)  Çalışma plan ve programlarının tahakkukunu sağlayacak, yıllık personel kadrosunu, gelir ve gider bütçesini hazırlayarak Başkanlık Makamına sunmak, kabul edilen yıllık bütçenin zamanında en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,

ö)  Müdürlüğe ait araç ve gereçlerin hizmet sahalarını tayin ve tespit etmek, ikmal, işletme ve bakım işleri ile emin şartlar altında çalışma koşullarını düzenleyip arızaların onarılmasını sağlamak,

p)  Müdürlüğe ait emniyet ve kaza önleme talimatı hükümlerinin titizlikle uygulanmasını takip ve kontrol etmek,

r) Günün koşullarına göre çöp toplama yeri gibi yerlerin tespiti için çalışmalar yapmak,

s)  Mevcut çöp toplama sistemlerini geliştirmek ya da yeni sistemlerin bulunması hususunda çalışmalar yapmak.

 

(2) Müdür, 10 uncu maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olup, Başkanlık Makamı ile Başkanın görevlendirdiği Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

 

Çevre Temizlik Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 12- (1) Çevre Temizlik Biriminin görev,yetki ve sorumlulukları şunlardır:

(1)     Belediye sınırları içindeki mahalle ve mücavir alanlarda evsel, gübre, moloz ve tıbbi atık nitelikli atıkların toplanması ve taşınmasını sağlamak,

(2)     Semt pazarlarının süpürülmesi, temizlenmesi ve yıkanması çalışmalarını yürütmek,

(3)     Cadde ve sokakların yıkanmasını sağlamak,

(4)     Sinek ve haşerelerle mücadele için ilaçlama çalışmalarını yürütmek,

(5)     Çöp konteynırlarının periyodik aralıklarla yıkanması ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürütmek,

(6)     Katı atık alanlarının düzenlenmesini sağlamak,

(7)     Personel ve araçların hijyenlerini sağlamak,

(8)     Şehrin günlük süpürme, toplama, sulama, yıkama,ilaçlama, gübre, moloz ve tıbbi atık ile ilgili kontrolleri yapmak,

(9)     Şehirdeki eksik ve gerekli olan cadde ile sokaklara çöp konteynırlarının temin edilmesini sağlamak,

(10)   Araçların her türlü bakım onarım ve temizlik işlerinin yapılmasını sağlamak.

 

Çevre Kontrol Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 13- (1) Çevre Kontrol Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

(1)      Çöpü toplanacak sokaklar ile temizlenecek sokakları belirlemek,

(2)     Araç ve sokaklara eleman ile araç tahsisi etmek,

(3)     Çöp konteynırlarını cadde ve sokaklarda uygun yerlere koymak,

(4)     Araç parkını oluşturmak,

(5)     Genel temizlik, çevre temizliği ve mücadele için gerekli konteynır araç, gereç ve ilacı sağlamak,

(6)     Halkın temizlik konusunda bilinç düzeyini yükseltmek için çeşitli etkinlikler düzenlemek ve bu konuda kitle iletişim araçlarından azami ölçüde yararlanmak,

(7)     Dönemsel analizlerle çöp toplama hizmetlerinin birim maliyetini hesaplamak ve maliyeti en aza indirecek önlemler geliştirmek,

(8)     Alanda çalışanların iş yapma güçlerinin arttırılmasını özendirmek

(9)     Her gün ve en erken saatte çöp toplanması ilkesine ağırlık vermek,

(10)  İmarlı bölgelerde cadde ve sokak süpürmelerinde makineleşmeyi sağlamak ve kaldırım temizliğinde makineleşmeye geçmek,

(11)  Belediyenin ilgili Müdürlükleriyle, çevre sağlığı ve çevre temizliğine yönelik eşgüdümlü çalışmalar yapmak,

(12)  Çöp konteynırlarının belli periyotlarla özel donanımlı yıkama aracıyla yıkatmak,dezenfekte ettirmek,

(13)  Sivrisinek, karasinek ve haşereler ile duraksamadan ve kesintisiz mücadele etmek,

(14)  Entegre mücadele çerçevesinde, doğaya en az zarar verecek kültürel, fiziksel,biyolojik, kimyasal kontrol çalışmaları yapmak.

Evrak Kayıt ve Arşiv Biriminin Görevleri

MADDE 14- (1)  Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin, tarih ve sayılarına göre kayda alınarak izlenir. Kaydı yapılan evrak, gelen-giden evrak, dilekçe kabul ve BİMER evrakları ve benzeri yetkili tarafından ilgilisine havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

 

Personelin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 15- (1) Personel, bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde, emir ve talimatlar doğrultusunda gereken özen ve sürati göstererek yapar.

(2) Personel görevlerini yaparken mevzuatın tanımış olduğu tüm yetkileri kullanır.

(3)  Personel iş ve işlemlerden amirlerine karşı hiyerarşik olarak sorumludur.

(4)  Personel, görev tanımında yer almayan ancak amirleri tarafından göreviyle alakalı verilecek diğer görevleri de yerine getirir.

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Planlama ve Koordinasyon

 

Planlama

MADDE 16- (1) Müdürlükteki iş ve işlemler, Stratejik Plana bağlı kalınarak yıllık plan doğrultusunda yürütülür.

 

Koordinasyon

MADDE17- (1) Personel arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğün yazışmaları Başkanın veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, Belediyenin diğer birimleriyle olan yazışmaları Müdürün imzası ile de yürütülebilir. İmza yetkisi devri hükümleri bu fıkradan istisnadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

 

Genel sorumluluklar

MADDE 18- (1) Müdürlükte görev yapan personeller: 

a)        Görevlerini mevzuata uygun olarak yerine getirirler,

b)        Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir,

c)        Hiçbir farkgözetmeden her vatandaşa eşit davranır,

ç)        Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

d)        Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

e)         İş bölüşümüesasları dahilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisindeçalışır,

f)         Verilen işiöngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir,

g)        Kendisininverimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlıartırır,

ğ)       Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,

h)       Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,

ı)         Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontroleder.

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

            Yönetmeliktehüküm bulunmayan haller

            MADDE19- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

            Yürürlük

            MADDE20-(1) Bu Yönetmelik hükümleri; 5393sayılı Kanunun 18 inci maddesinin  (m)bendi gereği Battalgazi Belediye Meclisinin onayından sonra Belediye Başkanı´nın imzası ile yayınlanarak yürürlüğe girer.

 

            Yürütme

            MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Battalgazi Belediye Başkanı yürütür.

 

  • Battalgazi Belediyesi Resmi Internet Sitesi
Başkan Kurumsal Battalgazi E-Belediye Güncel Hizmetlerimiz
•  Özgeçmişi •  Birimler •  Battalgazinin Tarihi •  Emlak İşlemleri •  Haberler •  Başvuru Takip
•  Başkanın Mesajları •  İlkelerimiz •  Battalgazide Kültür •  Duyuru ve İlanlar •  Öneri / Şikayet Formu
•  Başkana Mesaj •  Meclis Kararları •  Battalgazide Eğitim •  Foto Galeri •  Bilgi Edinme Formu
•  Başkan Foto Galeri •  Meclis Üyeleri •  Battalgazide Tarım •  Video Galeri •  Evrak Doğrulama
•  Başkanlarımız •  Demografik Yapısı •  Nöbetçi Eczaneler
•  Mali Raporlar •  Tarihi Eserler •  Vefat Edenler
•  Misyonumuz •  Mahallelerimiz •  Hava Durumu
•  Vizyonumuz •  Fotoğraflarla Battalgazi

Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Telefon : 0 422 328 44 44 - Faks : 0422 322 00 50