Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü


Adı :

İbrahim Utku Selçuk

Görevi :

Emlak ve İstimlak Müdürü

E-Mail :

iu.selcuk@battalgazi.bel.tr

15 Ağustos 1985 yılında Malatya' da doğdu. 1997 yılında Malatya Gazi İlkokulundan, 2003 yılında ise Malatya Anadolu Lisesi' nden mezun oldu. 2005 yılında girdiği Konya Selçuk Üniversitesi' nden 2009 yılında Harita Mühendisi unvanı ile mezun oldu.

2010 yılında Adıyaman Akmercan Doğalgaz şirketinde Harita Mühendisi olarak çalıştı. 2011 yılında Malatya'da kendi kurduğu Selçuk Harita&Mühendislik firması ile Kamulaştırma Projeleri, İfraz, tevhid, yola terk işlemleri, plankote, kübaj hesabı, halihazır haritalar üretilmesi gibi projeler gerçekleştirdi. 2012 yılında Hatay İl Özel İdaresine devlet memuru olarak atandı. Köy Yerleşik Alan Sınır Tespiti ve Köy Yerleşme ve Gelişme Alanı uygulamalarında görev aldı.

6360 sayılı kanun kapsamında Hatay İl Özel İdaresinin kapatılması ve Hatay İlinin Büyükşehir olması nedeni ile 01.04.2014 tarihinde Hatay Büyükşehir Belediyesine atandı ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı bünyesinde harita mühendisi olarak çalıştı.

29.12.2014 tarihinde naklen atama ile Battalgazi Belediye Başkanlığı bünyesinde çalışmaya başladı. 27.04.2015 tarihinde Emlak ve İstimlak Müdürü olarak görevlendirildi. Hâlâ bu görevini sürdürmekte olup, aynı zamanda 09.04.2019 tarihinde İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görevlendirildi.

İbrahim Utku SELÇUK askerlik görevini yapmış olup, evli ve bir çocuk babasıdır.

  • Görevleri
  • Alt Birimler
  • Dökümanlar
  • Hizmet Standartları
  • İletişim
Başlıksız Belge

T.C.
BATTALGAZİ BELEDİYESİ
EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI
YÖNETMENLİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Battalgazi Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü´nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Battalgazi Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü´nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 15 inci maddesinin (b) bendi ve ilgili mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 
a) Başkan: Battalgazi Belediye Başkanını, 
b) Başkan Yardımcısı: Battalgazi Belediyesi Başkan Yardımcısını, 
c) Başkanlık: Battalgazi Belediye Başkanlığını, 
ç) Belediye: Battalgazi Belediyesini, 
d) Encümen: Battalgazi Belediye Encümenini, 
e) Meclis: Battalgazi Belediye Meclisini, 
f) Müdür: Battalgazi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürünü,
g) Müdürlük: Battalgazi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünü,
ğ) Personel: Battalgazi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne bağlı çalışanları,
ifade eder.

Temel ilkeler 
MADDE 5 - (1) Müdürlük çalışmalarında; 
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, 
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, 
c) Hesap verebilirlik, 
ç) Kurum içi yönetimde ve İli ilgilendiren kararlarda katılımcılık, 
d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, 
e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, 
f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine, sürdürülebilirlik,
ilkelerini esas alır. 

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Personel ve Bağlılık
Kuruluş
MADDE 6 - (1) Emlak İstimlâk Müdürlüğü, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm ve Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe göre oluşturulmuştur
(2) Müdürlüğün birimleri şunlardır:
a) Emlak İstimlâk Birimi 
b) Kentsel Dönüşüm Birimi
c) Harita ve Arazi Birimi
ç) Şuyulandırma ve Parselasyon Birimi
d) Numarataj ve Kent Bilgi Sistemi Birimi
e) Evrak Kayıt ve Arşiv Birimi 

İş ilişkileri
MADDE 7-(1) Müdürlüğün Belediye içindeki ilişkileri aşağıdaki şekildedir;
a) Başkan ve Başkan Yardımcıları 
b) Belediye Müdürlükleri 
(2) Müdürlüğün Belediye dışındaki ilişkileri aşağıdaki şekildedir;
a) İlgili Bakanlıklar, Kurumlar ve Kuruluşlar 
b) Vatandaşlar

Personel
MADDE 8- (1) Müdürlükte bir Müdür ile mer´i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar. 

Bağlılık
MADDE 9-(1) Müdürlük, Başkana veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 10- (1) Müdürlük, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla aşağıdaki görevleri yürütür:
a) Belediyeye ait taşınmaz mallara ait sicil tutmak ve bu taşınmaz mallar için imar planına göre uygulama ve düzenleme yapmak,
b) Belediye için gerekli yerlerin kiralanması işlemlerini yürütmek,
c) Belediyeye ait gelir getirici nitelikteki taşınmaz malların tespitini yaparak kiraya vermek, kontrol ve takibini yapmak, bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,
ç) Belediye adına tescilli ya da kamuya terk edilmiş parsellerin işgal edilmelerini önlemek için ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmak ve bu durumda olan parsellerin kiraya ya da ecr-i misile bağlanması için gerekli yasal işlemleri yürütmek,
d) 04/11/1983 tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yol, yeşil alan, park, çocuk bahçesi ve benzeri gibi meri planda amme hizmetlerine ayrılmış yerlerin ve kentsel dönüşüm alanlarında kalan taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
e) 08/09/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca yapılacak ihale dosyalarını hazırlamak ve alınan ihale kararları uyarınca işlemleri yürütmek,
f) Kiraya verilen Belediye mülkünün kira takip ve kira artışı işlemlerini yürütmek,
g) Belediye taşınmazlarında yapılacak inşaatların imar, ruhsat ve iskan işlerinin talebini yapmak,
ğ) Biten binaların kat irtifakı, kat mülkiyeti, ipotek tahsisi ve benzeri işlemlerini yürütmek,
h) Başkanlık onayı ve gerekli kararlar ile belediye mülklerinin satılması, takası, tahsis edilmesi işlemlerini yürütmek,
ı) Belediyenin hisseli mülklerinin 03/05/1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satış işlemlerini yürütmek,
i) Belediyeye ait inşaat,park bahçe ve diğer faaliyetlere ait harita çalışmalarının tabanını oluşturmak ve fiili durum tespiti yapmak,
j) İlgili mevzuat çerçevesinde parsel sahiplerini müstakil tapuya kavuşturmak,
k) Belediye sorumluluğundaki halihazır ve kadastro haritalarını dijital ortamda güncel tutmak,
l) Yeni açılmış veya isimsiz sokaklara numara vermek, isim verilmesi için Meclise öneride bulunmak,
m) Binaların dış kapı numaralarını belirlemek, kapı numarası plakalarını yerleştirme çalışmalarını yürütmek ve ilgililerine numarataj yazısı vermek,
n) Yapılan haritaları talep eden ilgili kişilere ücret karşılığı vermek,
p) Özel harita bürolarının yapmış olduğu imar uygulaması, ifraz ve tevhit işlemlerinin kontrolünü yapmak,
r) Kent Bilgi Sistemi ve Ulusal Adres Veri Tabanı çerçevesinde yapılması gereken işlemleri yürütmek,
s) Diğer Müdürlüklerin çalışmalarına teknik destek vermek,
ş) Plan altlığı olarak kullanılmak üzere her türlü harita ve sayısal verinin teminini sağlamak,
t) İmar planları kapsamında olan kamuya terk edilecek alanlar için gerekli işlemleri yapmak,
u) Kentsel dönüşüm yapılması gereken bölgeleri tespit ederek gerekli çalışmaları yapmak.
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 11- (1)Başkanlığın amaçları, prensip ve politikaları ile ilgili mevzuat ve Başkanın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Belediye sınırları içerisinde aşağıdaki görevleri yürütür: 
a) Müdürlüğü Başkanlık Makamına karşı temsil eder,
b) Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup çalışmaları düzenler,
c) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,
ç) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,
d) Personeli arasında yazılı ve sözlü görev dağılımı yapar,
e) Müdürlük harcama yetkilisi olup tahakkuk amiri ve personelin birinci sicil amiri olup
memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,
f) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip programlayarak çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,
g) Müdürlük personelinin özlük ve sicil işlemlerini düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar,
ğ) Üst makamlarca yazılı olarak verilen diğer görevleri yerine getirir. 

(2) Müdür, 10´uncu maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olup, Başkanlık Makamı ile Başkanın görevlendirdiği Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.
Emlak İstimlak Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 12- (1) Emlak İstimlak Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a)İmar planlarında yol, meydan, park, çocuk bahçesi, yeşil alan kültürel tesisler ve benzeri olan yerlerin kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
b) Belediye taşınmazlarının mevzuat çerçevesinde satış işlemlerini yürütmek,
c) Belediye sınırları içinde veya dışında kurum, kuruluş ve şahıslara ait gayrimenkullerle ilgili, mevzuat çerçevesinde ihdas, devir, temlik, intifa hakkı, irtifak hakkı ve benzeri gayrimenkul mükellefiyet ve hakların tesislerini kurmak, alım, satım, kiralama,kiraya verme, trampa veya tahsis işlemlerine ilişkin Başkanlık Makamının olurları doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak, sözleşme, kontrat, protokoller hazırlamak ve işlemleri sonuçlandırmak,
ç) Belediye taşınmazlarının mevzuat çerçevesinde kiralama işlemlerini düzenlemek,
d) Battalgazi Belediyesinin mülkiyetinde olan gayrimenkullerin işgali halinde bunlar üzerindeki yapılan işgallerin tahliyesi hususunda yasal tedbirleri almak,
e) Mevzuat çerçevesinde taşınmazlara ilişkin kıymet takdirlerinin yapılması ve uzlaşmaların sağlanması için Kıymet Takdir Komisyonu ve Anlaşma Komisyonunu Başkanlık Onayı ve Encümen kararı ile oluşturmak,
f) Belediye adına tescilli yada kamuya terk edilmiş taşınmazların işgal edilmelerini
önlemek için ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmak ve bu durumda olan taşınmazların kiraya yada ecr-i misile bağlanması için gerekli yasal işlemleri yürütmek,
g) Belediyenin hisseli mülklerinin3194 sayılı İmar Kanununun 17 nci maddesine göre satış işlemlerini yürütmek,
ğ) Kurumlar arası kira,tahsis, devir ve benzeri taşınmaz işlemlerini yürütmek.

Kentsel Dönüşüm Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 13- (1) Kentsel Dönüşüm Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) İhtiyaca cevap veremez hale gelmiş, sağlıksız, kullanışsız alanların tespitini yaparak,bu alanların ekonomik, sosyal, çevresel ve fiziksel şartlarını iyileştirme çalışmalarını yürütmek,
b) Kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarındaki taşınmazların kıymet takdirlerinin yapılması için gerekli çalışmaları yapmak,
c) Dönüşüm ve gelişim alanında yapılan mülkiyet analizi ve kamulaştırmaya esas detay alımlarının analiz ve sentezinin yapılarak alanın dönüşümü sonucunda ortaya çıkacak projenin iktisadi değerinin belirlenmesi ve matematiksel paylaşım modelinin hazırlanmasını sağlamak,
ç) Dönüşüm ve gelişim bölgelerinin boşaltılması için gereken tüm işlemleri yürütmek.

Harita ve Arazi Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 14- (1) Harita ve Arazi Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) İmar plan değişikliği yapılacak alanlarda veya imar planı bulunmayan alanlarda yapılacak planlara altlık teşkil edecek hâlihazır haritaları yapmak, yaptırmak veya güncelleme ile ilgili işlemleri yürütmek,
b) Belediye bünyesindeki diğer müdürlüklerin, harita, mülkiyet tespitleri ve aplikasyona ilişkin taleplerini karşılamak,
c) İmar durumuna göre koordinatlı ölçü krokisini düzenlemek, kadastro paftalarına işlemek,
ç) Serbest harita bürolarının yapmış oldukları işlerin kontrolünü yapmak,
d) Tapuya tescil edilmiş olan parselasyon planlarını bilgisayar ortamında oluşturmak ve kadastro paftalarına işlemek,
e) Onanmış hâlihazır haritalar üzerinde kadastral durumu bilgisayar ortamında güncellemek,
f) Belediyeye ait taşınmazların aplikasyonlarını,gerektiğinde plan kotelerini yapmak ve yaptırmak,
g) Harita ile ilgili olarak vatandaşların itirazlarını sonuçlandırmak, çözümlenmesi yargıya intikal etmiş konularda mahkemelere ve ilgili müdürlüklere gerekli bilgi ve belgeleri vermek. 
Şuyulandırma ve Parselasyon Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 15- (1) Şuyulandırma ve Parselasyon Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Belediye sınırları ve mücavir alan içinde imar planı olan alanlarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine göre arsa ve arazi düzenlemesi yapmak,
b) Belediye mülklerinde 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16 ncı maddelerine göre uygulama yapmak,
c) Diğer kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda,kendilerine ait taşınmazlarda, imar uygulamalarını yapmak ve bunlara ait levhaların üretim ve montajını yapmak veya yaptırmak.
Numarataj ve Kent Bilgi Sistemi Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 16- (1) Numarataj ve Kent Bilgi Sistemi Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Meydan,bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek, 
b) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak, 
c)Coğrafyaya ait jeolojik, topolojik, hâlihazır kadastral, imar planı ve her tür sayısal harita ile coğrafya dışında çizim ve grafik bilgisinden oluşan her tür ilişkisel tapu, demografik, sosyolojik ve benzeri her tür bilginin Coğrafi Bilgi Sistemi ortamında analize tabi tutularak Battalgazi ilçesi genelinde yapılacak her tür stratejik kararların alınması doğrultusunda gerekli olan mühendislik teknolojilerini kullanmak,
ç) Belediyenin diğer birimleri ve ilgili kurum ve kuruluşlar için gerekli olan taşınmaz bilgisinin temini ve güncelliğinin Kent Bilgi Sistemi ortamında takibini sağlamak, 
d) Belediye mücavir saha içinde Ulusal Adres Veri Tabanının güncellenmesi ve takibini sağlamak, 
e) Tapu ve kadastro bilgilerini temin etmek ve bu bilgileri Kent Bilgi Sistemi ortamında değerlendirerek analize tabi tutmak,
f) Kent Bilgi Sistemine katkısı bulunacak ve yararlanacak kurum ve kuruluşlara yönelik gerekli entegrasyon süreci ve şartlarını oluşturmak, 
g) Alt yapı haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemi ortamında sorgulanabilir olmasını sağlamak ve alt yapı kurumlarını entegre edecek unsurları oluşturmak, bu doğrultuda oluşturulan yazılımların ihtiyaç duyacağı halihazır harita, akıllı imar planı, taşınmaz bilgilerinin güncelliğini takip etmek, 
ğ) Mahalle haritaları, adres, kroki, rehber ve benzeri adres broşürleri hazırlamak ve üretimini sağlamak,
h) Sosyal Doku Haritalarını oluşturmak,
ı) Kimlik paylaşım sistemine dayalı, İçişleri Bakanlığı iznine dayalı olarak adres ve bu yöntem ile nüfus verilerinin güncel tutulabilmesini ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası tabanlı uygulamalarda Kimlik Paylaşım Sistemi ve Ulusal Adres Veri Tabanının kullanılmasını ve güncelliğini sağlamak
i) Kent Rehberinin güncelliğini sağlamak,
j) Battalgazi İlçesi mücavir alan içinde herhangi bir bina taşınmazının oluşumu ve bu oluşum akabinde taşınmaza ait bağımsız bölümlerin 15/12/2006 tarih ve 26377 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğine uygun bir şekilde kayıt ortamına geçirilmesinin ve güncelliğinin takibini sağlamak,
k) Taşınmaza ait bağımsız bölümlere Kent Bilgi Sistemi sicil numarasının verilmesi ve gerekli olan levhalama ve montaj işlemlerini ve bir taşınmaza ait resmi ve hukuki adresin yazışma işlemlerini yürütmek, 
l) Kent Bilgi Sistemi bünyesinde var olan her tür grafik bilgiyi analiz ederek raporlar oluşturmak ve bu doğrultuda gerekli olan etkileşimli tematik haritaların üretilmesini sağlamak.

Evrak Kayıt ve Arşiv Biriminin Görevleri
MADDE 17- (1) Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin, tarih ve sayılarına göre kayda alınarak izlenir. Kaydı yapılan evrak, gelen-giden evrak, dilekçe kabul ve BİMER evrakları ve benzeri yetkili tarafından ilgilisine havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur. 

Personelin görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 18 - (1) Personel, bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde, 
emir ve talimatlar doğrultusunda gereken özen ve sürati göstererek yapar.
(2) Personel, görevlerini yaparken mevzuatın tanımış olduğu tüm yetkileri kullanır.
(3) Personel iş ve işlemlerden amirlerine karşı hiyerarşik olarak sorumludur.
(4) Personel, görev tanımında yer almayan ancak amirleri tarafından göreviyle alakalı verilecek diğer görevleri de yerine getirir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Planlama ve Koordinasyon

Planlama
MADDE 19 - (1) (1) Müdürlükteki iş ve işlemler, Stratejik Plana bağlı kalınarak yıllık plan doğrultusunda yürütülür. 

Koordinasyon
MADDE 20- (1) Personel arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır. 
(2) Müdürlüğün yazışmaları Başkanın veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, Belediyenin diğer birimleriyle olan yazışmaları Müdürün imzası ile de yürütülebilir. İmza yetkisi devri hükümleri bu fıkradan istisnadır.


BEŞİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Genel sorumluluklar
MADDE 21- (1) Müdürlükte görev yapan personeller: 
a) Görevlerini mevzuata uygun olarak yerine getirirler, 
b) Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir,
c) Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit davranır, 
ç) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır, 
d) Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar, 
e) İş bölüşümü esasları dahilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır, 
f) Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir, 
g) Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır, 
ğ) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar, 
h) Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,
ı) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder,
i) Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir, yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar, bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamalarda bulunmaz, 
j) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla yükümlü olduğu evrak, malzeme ve demirbaşları sağlam ve eksiksiz teslim eder, 
k) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için gereken gayreti gösterir.


ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 
MADDE 22 - (1)Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 

Yürürlük 
MADDE 23 - (1)Bu Yönetmelik hükümleri; 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (m) bendi gereği Battalgazi Belediye Meclisinin onayından sonra Belediye Başkanı´nın imzasından sonra yayımlanarak yürürlüğe girer. 

Yürütme
MADDE 24 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Battalgazi Belediye Başkanı yürütür.

  • Battalgazi Belediyesi Resmi Internet Sitesi
Başkan Kurumsal Battalgazi E-Belediye Güncel Hizmetlerimiz
•  Özgeçmişi •  Birimler •  Battalgazinin Tarihi •  Emlak İşlemleri •  Haberler •  Başvuru Takip
•  Başkanın Mesajları •  İlkelerimiz •  Battalgazide Kültür •  Duyuru ve İlanlar •  Öneri / Şikayet Formu
•  Başkana Mesaj •  Meclis Kararları •  Battalgazide Eğitim •  Foto Galeri •  Bilgi Edinme Formu
•  Başkan Foto Galeri •  Meclis Üyeleri •  Battalgazide Tarım •  Video Galeri •  Evrak Doğrulama
•  Başkanlarımız •  Demografik Yapısı •  Nöbetçi Eczaneler
•  Mali Raporlar •  Tarihi Eserler •  Vefat Edenler
•  Misyonumuz •  Mahallelerimiz •  Hava Durumu
•  Vizyonumuz •  Fotoğraflarla Battalgazi

Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Telefon : 0 422 328 44 44 - Faks : 0422 322 00 50