Bilgi İşlem Müdürlüğü


Adı :

Taylan YAĞMUR

Görevi :

Bilgi İşlem Müdürü

E-Mail :

taylan.yagmur@battalgazi.bel.tr

1972 yılında Malatya ili Hekimhan ilçesinde doğdu. İlkokul, Ortaokul ve Liseyi sırasıyla; Hekimhan Salıcık İlkokulu, Battalgazi YİBO ve Konya Gazi Lisesinde tamamladıktan sonra üniversiteyi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri bölümünden mezun oldu.

1997 yılında Hakkari Yüksekova Hamit Kesici İlköğretim Okulunda Sınıf Öğretmeni olarak memurluk görevine başladı. Devamında 2000 yılında Hakkari Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne Ziraat Mühendisi olarak geçiş yaptı. Burada Sulama ve Toprak İşleri Müdürü, Etüt Proje Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 2002 Haziran ayında Düzce Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne Ziraat Mühendisi olarak naklen ataması yapıldı. 2004 Ağustos ayına kadar Etüt ve Proje Müdürlüğü görevini yürüttü.

2004 Ağustos ayında Malatya Köy Hizmetleri 6. Bölge Müdürlüğüne Plan Proje birimine Ziraat Mühendisi olarak atandı. 2006 yılında Köy Hizmetlerinin kapatılması üzerine Malatya İl Özel İdaresine Ziraat Mühendisi olarak geçiş yaptı. Burada Tarımsal Sulama Projeleri ve Kontrollük hizmetlerini yürüttü. 2014 yılında Malatya'nın Büyükşehir olması ile birlikte Battalgazi Belediyesine Ziraat Mühendisi olarak nakli yapıldı. Hala Battalgazi Belediyesinde Bilgi İşlem Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Taylan YAĞMUR evli ve iki çocuk babasıdır.

  • Görevleri
  • Alt Birimler
  • Dökümanlar
  • Hizmet Standartları
  • İletişim
Başlıksız Belge

T.C
BATTALGAZİ  BELEDİYESİ
BİLGİ  İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI   YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİBÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler
Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile tüm Kanun, Yönetmelik, Talimat ve Kararlar çerçevesinde, Battalgazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü´nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Battalgazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü´nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 -(1 ) Bu Yönetmelik 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ve diğer yürürlükteki mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 -(1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;
a)  Başkan: Battalgazi Belediye Başkanını,
b)  Başkan Yardımcısı: Battalgazi Belediyesi Başkan Yardımcısını,
c)  Başkanlık: Battalgazi Belediye Başkanlığını,
ç)  Belediye: Battalgazi Belediyesini,
d)  Encümen: Battalgazi Belediye Encümenini,
e)  Meclis: Battalgazi Belediye Meclisini,
f)   Müdür: Battalgazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürünü,
g)  Müdürlük: Battalgazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğünü,
ğ)  Personel: Battalgazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğüne bağlı çalışanları,
 ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 5 - (1) Battalgazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
a)   Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b)  Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c)   Hesap verebilirlik,
ç)   Kurum içi yönetimde ve İli ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
d)  Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
e)   Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
f)   Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik ilkelerini esas alır.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, İş İlişkileri, Personel ve Bağlılık
Kuruluş
MADDE 6 - (1) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm ve Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe
göre oluşturulmuştur.

(2)   Battalgazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat yapısı;
a)   Bilgi Otomasyon Birimi
b)  Web Destek Birimi
c)   Teknik Donanım Birimi
ç)   Network yönetim Birimi
d)  Proje yönetim Birimi
e)   Evrak Kayıt ve Arşiv Birimi

İş ilişkileri
MADDE 7 - (1) Kuruluş içindeki ilişkileri;
a)   Başkan ve Başkan Yardımcıları Birimleri
b)  Belediye Bölüm Müdürlükleri
(2)Kuruluş dışındaki ilişkileri;
a)    İlgili Bakanlıklar, Kurumlar ve Kuruluşlar
b)   Vatandaşlar

Personel
MADDE 8 - (1) Battalgazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü´nde bir Müdür ile mer´i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.
Bağlılık
MADDE 9 - (1) Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 10 - (1) Bilgi İşlem Müdürlüğü, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla aşağıdaki görevleri yürütür.
a)   Battalgazi Belediyesinin e-Devlet projelerindeki bilgi toplumu ve strateji ile entegrasyon sağlayabilmek için gerekli alt yapıyı oluşturmak,
b)  Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncelleştirmelerini yapmak veya yaptırmak,
c)   İç ve dış birimler ile gerektiğinde diğer ilgili kurumlar arasında data iletişim altyapısını ve gerekli bağlantı hatlarını tesis ederek bilgi alışverişini sağlamak,
ç)   Birimler arası iletişim ve veri alışverişini sağlamak üzere iç haberleşme sistemi oluşturmak,
d)  Belediyenin iç ve dış birimlerle bağlı kuruluşlarının tüm bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda donanım ve yazılımların bilgi işlem ihtiyaçlarını değerlendirmek,
e)   Gerekli teknik desteğin sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli çalışmasının teminine yardımcı olmak, bu kapsamda bilgisayar donanım ihtiyaçlarının belirlenmesine, kurulmasına ve devreye alınmasına destekte bulunmak,
f)   Donanım ve yazılımların bakımını yapmak, faal halde bulundurmak ve gerektiğinde ihale yoluyla bakım-onarım sözleşmeleri ile yetkili olan firmalara yaptırmak,
g)  Belediyede mevcut olup Bilgi İşlem Müdürlüğü kontrolünde bulunan her türlü bilgisayar donanım malzemeleri, çevre birimleri ile altyapının bakım, onarım ve tamir işlerini yapmak veya yaptırmak,
ğ)   Müdürlük bünyesinde kullanılan veya diğer müdürlük yada kurumlara verilen bilgisayar ve diğer cihazlar ile bunlara ait ekipman ve yedek parçaların ve sarf malzemelerinin kayıtlarını tutmak,
h)   Web sitelerinin; sayfa tasarımını yapmak, oluşturmak, sürekli güncellemek ve geliştirmek yeni gelişimler araştırılarak elde edilen verileri derlemek, vatandaşa hizmetin e-Belediye üzerinden verilmesi, tüm kullanıcılara elektronik posta mail server hizmetlerini verilmesi işlemlerinin yapılması ve sonuçlandırılmasını sağlamaktan sorumludur.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 11 - (1) Başkanlık Makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek,
a)   Müdürlüğün çalışma usulve esaslarını mer´i mevzuat çerçevesinde belirlemek,
b)  Battalgazi Belediyesinde mevcut olan birimlerin yazılım, donanım, program ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte bulunmak,
c)   Belediyede bilgisayar otomasyonunun temin, kurulum ve birimlerle entegrasyonunu gerçekleştirmek, ortak bilgi bankası oluşturmak, bunlarla ilgili gerekli altyapı elektrik, data ve diğer network ve benzeri her türlü hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
ç)   Stratejik planlama ile Müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
d)  Belediyede web sitesi kurulmasını sağlayarak çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini sağlamak,
e)   Web sitesi ile ilgili gerekli tasarımların güncellemesini yapmak ve yeniden yazılacak olan kısımları ile ilgili yazılımların analizlerini yapmak, web sayfasına girilen verilerin doğru girilip girilmediğinin kontrolünü yapmak, yanlış girilen bilgileri düzeltmek,
f)   Belediyecilik hizmetlerini mevzuatın izin verdiği ölçüde internet ortamına taşımak vatandaşa dönük hizmetleri internet üzerinden sunmak,
g)  Eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlemek ve düzenlettirmek,
ğ)  Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak,
h)  Bilgisayar sistemlerinin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak,
ı)    Müdürlüğün malzeme, ikmal ve stok kontrolünü yapmak, teminini sağlamak,
i)    Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak,
j)    Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak, mevcut verilerin yedeklemesini düzenli şekilde yapmak,
k)  Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin uyumluluğunu sağlamak ve bununla ilgili gerekli iyileştirme çalışmalarını koordine etmek,
l)    Yerel ağ yapısını düzenleyerek, kontrolünü sağlamak, ağ yapısından çıkan problemleri çözmek,
m) Veri tabanı işletim sistemleri arası geçiş, veri dönüşümü ve veri göçü işlemleri için uygulama yazılımları geliştirmek,
n)  Müdürlüğe ait demirbaş eşyanın kayıtlarını tutarak, Müdürün talimatına göre ilgililere zimmetlemek, demirbaş eşyanın giriş ve çıkışlarını listesine göre düzenle olarak kontrol etmek,
o)  Çalışmaları yazılı vesözlü emirlerle yürütmek,
ö)  Müdürlüğün sevk, idareve disiplininden sorumlu olmak,
p)  Personel arasında görevdağılımı yapmak,
r)    Müdürlükte çalışanmemur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,
s)   Müdürlük bünyesindegörev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerinegetirilmesini gözetmek,
ş)   Sorumlu olduğupersonellerin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
t)    Bilgi İşlem ŞubeMüdürlüğü ile diğer Müdürlükler ve ilgili birimler arasında koordinasyonusağlamak,
u)  Müdürlüğünün faaliyetalanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmek,
ü)  Üst birimlerce kendisineverilen diğer görevleri yerine getirmek,
v)  Müdürlüğün işlevlerineilişkin görevlerin, Başkanlık Makamı´nca uygun görülen programlar gereğinceyürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisine sahipolmak,
y)   Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulanyeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak.

Bilgi Otomasyon Birimi görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 12- (1) Belediyemizdeki tüm birimlerde kullanılan Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımı MIS´ in kesintisiz, güvenli ve hatasız bir şekilde çalışmasını sağlamak,
(2)     Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımı MIS´ in; birimlerden gelen program, rapor ve diğer istekler doğrultusunda dinamik bir yapıda gelişmesini ve devam ettirilmesini sağlamak,
(3)     Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımı MIS´ de, yeni kullanıcı hesabı açılması, kullanıcı yetkilerinde değişiklik ve düzenleme işlerini yürütmek,
(4)     Belediyede bilgisayar otomasyonunun temin, kurulum ve birimlerle entegrasyonunu gerçekleştirmek, ortak bilgi bankası oluşturmak, bunlarla ilgili gerekli altyapı elektrik, data ve diğer network ve benzeri her türlü hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
(5)     Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak,
(6)     Bilgisayar sistemlerinin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak,
(7)     Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak,
(8)     Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin 
uyumluluğunu sağlamak. Bununla ilgili gerekli iyileştirme çalışmalarını koordine etmek.

Web Destek Birimi görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE13 - (1) Belediyeye ait web sitesinin güncellenmesi; diğer birimlerce hazırlanmış içeriklerin ilgili bölüm yada başlık altında yayınlanmasını sağlamak,
(2)     Kurumsal bilgilerin zamanında girilmesi; diğer birimlerce hazırlanıp gönderilen yönetimsel içeriklerle ile ilgili bilgilerin yada değişikliklerin web sitesine işlenerek yayınlamak,
(3)     Yapılan hizmetlerle ilgili bilgilerin girilmesi; birimlerin yaptığı faaliyetlerle ilgili yine onlar tarafından hazırlanmış haber, duyuru, faaliyet raporu v.b. içerikleri girmek,
(4)     Belediye tarafından mükelleflere yapılacak duyuruların gönderilen içeriklerinin sitede ilan etmek,
(5)     İnternet üzerinden sunulabilecek mevzuatın verdiği yetki sınırları dahilinde Belediyecilik hizmetlerinin interaktif ve online olarak sunulmasını temin ve takip etmek,
(6)     Gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmetlerin mevcut siteye uygulamasını yapmak yaptırmak,
(7)     Web sitesi ile ilgili resmi ve teknik iş ve hizmetlerin aksamadan devamı için gerekli takip ve koordinasyonu yapmak.

Teknik Donanım Birimi görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 14 - (1) Teknik destek ve bakım onarım şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları;
a)   Belediye içi uç kullanıcıların sorunlarına doğrudan çözüm bulmak; bu çözümleri bir üst amirine iletmek,
b)  Uç kullanıcılara ait donanım cihazlarının arızalarını yerinde tespit etmek, gerek görüldüğünde yerinde çözüme ulaşmasını sağlamak,
c)   Bilgisayar sarf malzemelerinin stokunu izlemek, yedek parça ve yan ürünlerinin hizmeti aksatmadan teminini sağlamak ve takip ettirmek,
ç)   Birimlerden gelen arızalı donanımların arıza listesini veri tabanında tutmak ve sağlıklı bir şekilde takibini yapmak,
d)  İhtiyaç duyulduğunda gerekli birimlere bilgisayar hattı çekmek,
e)   Bilgisayarlar ile bilgisayar ağında bağlantılı kullanılan diğer ekipmanların bakım ve onarımlarına ilişkin işlemleri yürütmek,
f)   Arızalara ilişkin sebep analiz ve araştırma yapmak, bakım ve onarım için ekipman ve yedek parça tedarik ve muhafaza etmek,
g)  Teknolojik gelişmelerin takibi suretiyle birimleri ileri teknoloji ile donatmaya yönelik çalışmalara katkıda bulunmak,
ğ)  Kullanım dışı kalan veya verim alınamayan malzemelerin hurdaya ayrılma işlemlerini yürütmek.

Network Yönetim Birimi görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 15 -(1) Network ağ yapısının kontrolünü, gereken testlerini, tadilat ve güncellemelerini yapmak,
(2)     Yeni alınan bilgisayarların testini yapmak, kurmak, işletmek, ağda tanıtım işlemlerini yapmak,
(3)     Güvenli bir bilgi işlem altyapısı oluşmasını sağlamak.

Proje Yönetim Birimi görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 16 - (1) Gelişen teknolojileri analiz ederek belediyenin hizmetine sunacak projeler hazırlamak,
a)   Bil Bilgi İşlem sektörünün özellikle Belediye içindeki yerini ve bu alandaki yeni gelişmeleri izlemek hizmet kalitesini arttırabilmek için gerekli teknolojik ortam ve araçları araştırmak, stratejileri belirlemek,
b)  Oluşturulan gözden geçirme ve düzeltici faaliyet mekanizmalarının sürekli uygulanmasını sağlamak,
c)   Proje bazlı çalışma alışkanlığını müdürlüğe kazandırmak, bu konuda koordineyi sağlamak, proje takip konusunda tecrübeleri doğrultusunda yol göstermek ve eğitim vermek,
ç)   Proje ekibini, iş planlarını ve zaman takvimlerini oluşturmak, ilgili birimlerle koordineyi sağlamak, proje yöneticisini belirlemek, proje maliyet analizini yapmak, proje yönetim metodolojilerini kullanarak projelerin takibini sağlamak, toplantılar yaparak proje ilerleme raporları oluşturmak, ilerleme verilerine göre zaman takvimini denetlemek,
d)  Tüm iş süreçlerinin uluslararası standartlara, Türkiye´nin ve Belediyenin  politikalarına ve kalite yönetim sistemlerine uygunluğunu sağlamak,
e)   Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak kalite bilincinin oluşmasına ve kalitenin tüm soyut ve somut koşullara yansımasına katkı sağlamak,
f)   Talep edilen uygulamaların mevcut uygulamalara uygunluğunu, yazılan uygulamaların işletime alınmadan önce standartlara ve belirlenen kalite kriterlerine uygunluğunu denetlemek ve koordine etmek,
g)  Görev alanına giren konularda, mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırmalar yaparak Belediyeye önerilerde bulunmak, işletim ve kullanıma yönelik genelge hazırlamak ve düzenlemek,
ğ)   İstatistikler hazırlamak ve Müdürlük faaliyetlerine ilişkin ihtiyaç duyulan her türlü raporlamayı gerçekleştirmek.

Personelin görev,yetki ve sorumlulukları
MADDE 17 -(1) Müdürlüğün diğer müdürlük, kurum, kuruluş ve kişiler arasındaki yazışmalarını evrak ve belgelerini kayıt etmek, saklamak ve arşivlemek. Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
(2)   Müdürlüğün görevleri içinden, müdürün kendisine vereceği işleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Planlama, Koordinasyon ve Uygulama
Planlama
MADDE 18 - (1) Bilgi İşlem Müdürlüğü´ndeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür. Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri kanun ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
(2)     Bilgi İşlem Müdürlüğü işlem süreçlerinin ve politikalarının oluşturulmasında koordinasyonu sağlamak.
Koordinasyon
MADDE 19 - (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür´ ün imzası ile yürütülür.
(2)     Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Belediye Başkanının
veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
(3)     Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Genel sorumluluklar
MADDE 20 - (1) Bilgi İşlem Müdürlüğünde çalışan tüm personel;
a)   Tüm faaliyetlerle ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge, Tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili yürürlükteki mevzuata riayet eder,
b)  Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir,
c)   Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit davranır,
ç)   Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,
d)  Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,
e)   İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,
f)   Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir,
g)  Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır,
ğ)  Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,
h)  Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,
ı)    Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder.
Evrak kayıt ve arşiv birimi
MADDE 21 -(1) Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin, tarih ve sayılarına göre kayda alınarak izlenir. Kaydı yapılan evrak yetkili tarafından ilgilisine havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur. Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan yada görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

ALTINCIBÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 22 - (1) İşbu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Yürürlük
MADDE 23 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri; 5393 sayılı Belediyeler Kanunu´nun 18 inci maddesinin (m)bendi gereği Battalgazi Belediye Meclisinin onayından sonra yayımı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Battalgazi Belediye Başkanı yürütür.

  • Battalgazi Belediyesi Resmi Internet Sitesi
Başkan Kurumsal Battalgazi E-Belediye Güncel Hizmetlerimiz
•  Özgeçmişi •  Birimler •  Battalgazinin Tarihi •  Emlak İşlemleri •  Haberler •  Başvuru Takip
•  Başkanın Mesajları •  İlkelerimiz •  Battalgazide Kültür •  Duyuru ve İlanlar •  Öneri / Şikayet Formu
•  Başkana Mesaj •  Meclis Kararları •  Battalgazide Eğitim •  Foto Galeri •  Bilgi Edinme Formu
•  Başkan Foto Galeri •  Meclis Üyeleri •  Battalgazide Tarım •  Video Galeri •  Evrak Doğrulama
•  Başkanlarımız •  Demografik Yapısı •  Nöbetçi Eczaneler
•  Mali Raporlar •  Tarihi Eserler •  Vefat Edenler
•  Misyonumuz •  Mahallelerimiz •  Hava Durumu
•  Vizyonumuz •  Fotoğraflarla Battalgazi

Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Telefon : 0 422 328 44 44 - Faks : 0422 322 00 50