Park ve Bahçeler Müdürlüğü


Adı :

Süleyman ŞAHİN

Görevi :

Park Ve Bahçeler Müdürü

E-Mail :

suleyman.sahin@battalgazi.bel.tr

1966 tarihinde Çorum ili Alaca ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Ankara’da yaptı. Yüksekokul’u 1988 yılında Atatürk Üniversitesi, İnşaat bölümünde, Fakülteyi 1996 yılında, Azerbaycan Üniversitesi Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümünde bitirdi.

Çalışma hayatına, 1986 yılında Mülga Köy Hizmetleri Erzincan İl Müdürlüğünde başladı. 1993 yılına kadar teknik eleman olarak burada görev yaptı. 1993 Yılında Mülga Köy Hizmetleri 6.Bölge Müdürlüğü emrine tayin oldu. Burada 2005 yılına kadar teknik eleman olarak görev yaptı. Köy Hizmetleri 6.Bölge Müdürlüğünde görev yaptığı sürede görev sahası içerinde büyük projelerde Kontrol Amiri ve Kontrol Mühendisi olarak görevlendirildi. Bu dönem içerisinde görev aldığı başlıca büyük projeler: Adıyaman-Tut-Yeniköy Fore Kazık Köprü İnşaatı (8 Açıklıklı), Kontrol Mühendisliği, Adıyaman-Çelikhan-Recep Grubu İçme suyu İnşaatı (124 Ünite), Kontrol Mühendisliği, Malatya-Akçadağ-Tohma 306 Konut ve Altyapı İnşaatı, Kontrol Mühendisliği…

2005 Yılında, 5302 Sayılı Kanunla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kapatılmasını müteakip Mülga Malatya İl Özel İdaresi emrinde görevlendirildi. Burada sırasıyla Avrupa Birliği Hibe Programlarından birçok projede proje koordinatörlüğü, kontrol mühendisliği ve Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Bu dönem içerisinde IPA Programından hazırlamış olduğu, tamamı hibe 9.740.000,00 Avro bütçeli, “Malatya Kayısı Kümelenme Aktivasyonu ve Küme Altyapısını Güçlendirme Projesinin” hâlihazırda uygulaması devam etmektedir.

6360 Sayılı 29 İlde Büyükşehir Belediyesi kurulmasına ilişkin kanun kapsamında Malatya İl Özel İdaresi’nin kapatılmasını müteakip, 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren Battalgazi Belediyesi emrine görevlendirildi. Battalgazi Belediye Başkanlığı tarafından Haziran/2014 tarihinde Ruhsat ve Denetim Müdürü olarak görevlendirildi.Battalgazi Belediye Başkanlığı tarafından Nisan/2019 tarihinde Park ve Bahçeler Müdürü olarak görevlendirildi.

Süleyman ŞAHİN evli ve 2 çocuk babasıdır.

  • Görevleri
  • Alt Birimler
  • Dökümanlar
  • Hizmet Standartları
  • İletişim

T.C

BATTALGAZİ  BELEDİYESİ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

 KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü´nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü´nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 15 inci maddesinin (b)bendi ve ilgili mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4-(1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

a)  Başkan: Battalgazi Belediye Başkanını,

b)  Başkan Yardımcısı: Battalgazi Belediyesi Başkan Yardımcısını,

c)  Başkanlık: Battalgazi Belediye Başkanlığını,

ç)  Belediye: Battalgazi Belediyesini,

d)  Encümen: Battalgazi Belediye Encümenini,

e)  Meclis: Battalgazi Belediye Meclisini,

f)   Müdür: Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürünü,

g)  Müdürlük: Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünü,

ğ)  Personel: Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı çalışanları,

ifade eder.

 

Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a)   Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b)  Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c)   Hesap verebilirlik,

ç)   Kurum içi yönetimde ve ili ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d)  Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e)   Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f)    Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

ilkelerini esas alır.

  

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, İş İlişkileri, Personel ve Bağlılık

 

Kuruluş

MADDE 6-    (1)   Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm ve Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe göre oluşturulmuştur.

(2) Müdürlüğün birimleri şunlardır:

a) Yeşil Alan Planlama Birimi

1)     Projelendirme

2)     Uygulama

3)     Ağaçlandırma

b)     Atölyeler Birimi

1)     Sucu Atölyesi

2)     Elektrik Atölyesi

3)     Boya Atölyesi

4)     Demirci Atölyesi

5)     Marangoz Atölyesi

c)  Ambar Birimi

ç)  Evrak Kayıt, Arşiv ve Puantörlük Birimi

 

İş ilişkileri

MADDE 7-(1) Müdürlüğün Belediye içindeki ilişkileri aşağıdaki şekildedir;

a)      Başkan ve Başkan Yardımcıları

b)      Belediye Müdürlükleri

         (2)  Müdürlüğün Belediye dışındaki ilişkileri aşağıdaki şekildedir;

a)      İlgili Bakanlıklar, Kurumlar ve Kuruluşlar

b)      Vatandaşlar

 

Personel

MADDE8- (1) Müdürlükte bir Müdür ile mer´i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

           

Bağlılık

MADDE9-(1) Müdürlük, Başkana veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Müdürlüğün görevleri

MADDE10-(1) Müdürlük, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla aşağıdaki görevleri yürütür:

a)   Yeni yapılacak park alanlarını makro düzeyde belirlemek, buna uygun proje tasarımı ve çizimlerini yapmak,

b)  Park yapılacak alanları belirlemek ve mülkiyet durumlarını saptamak,

c)   Yeni yapılacak park alanlarının yapım işlerini yürütmek, kontrollerini yapmak veya yaptırmak,

ç)   Mevcut park alanlarının bakım işlerini yapmak veya yaptırmak,

d)  Kent içi bitkisel varlığın korunması amacıyla gerekli önlemleri almak,

e)   Parklarda kullanılacak ağaç, ağaççık, çalı, mevsimlik çiçek ve benzeri bitkisel materyalin tespitini yapmak, tür zenginliğini ve biyolojik çeşitliliği arttıracak üretim programları oluşturmak ve üretimi yapmak,

f)   Çocuk oyun alanı, spor aletleri ve spor halı saha yapılacak alanların tespitini yapmak,

g)  Çocuk oyun elemanlarının teminini sağlamak,

ğ)  İmar yönetmeliği gereği, yapıların bahçe projelerinin kontrol ve onayını sağlamak,

h)  Belediye fidanlığının kontrolünü, işletimini ve çalışmasını yürütmek,

ı)    Battalgazi Belediyesi tarafından kullanılan bank, çöp kovası, piknik masası, büro malzemeleri ve benzeri her türlü imalat, onarım,kaynak ve boya gibi işlerini yapmak.

 

Müdürün görev,yetki ve sorumlulukları

MADDE 11- (1)Başkanlığın amaçları, prensip ve politikaları ile ilgili mevzuat ve Başkanın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Belediye sınırları içerisinde aşağıdaki görevleri yürütür:

a)   Başkanın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, mer´i mevzuat gereği Müdürlüğün sevk ve idaresini, organize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, işve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri yapmak,

b)  Belediyenin Stratejik Planı çerçevesinde faaliyetlerini yürütmek,

c)   Stratejik planlamaya ve performans programına uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak,

ç)   Müdürlüğün hizmetlerini etkin ve verimli yürütmek üzere ihtiyaç duyulan her türlü mal, malzeme, araç-gereç ve hizmetleri satın almak,ilgili atölyelerde yaptırmak, satın alma öncesi ve sonrası yasal alt yapıyı hazırlamak, satın alma yoluyla alınan mallara ilişkin muayene ve taşınır vize işlemlerini yapmak,

d)  Araç, gereç ve iş makinelerin destek hizmetlerinin de yardımını alarak bakım-onarım ve tamiratlarını yaptırmak, yakıtlarının teminini sağlamak,

e)   Araç ve diğer tüm giderlerin mal, hizmet ve yapım olarak harcamaların icmalini çıkarmak, şoförlere araç zimmetlerini yaparak, sigorta ve vizelerinin zamanında yapılmasını sağlamak,

f)   Belediye sınırları içinde bulunan park, bahçe ve yeşil alanlarda bakım, onarım, koruma, ilaçlama, aydınlatma, sulama, işletme,iyileştirme, ağaçlandırma, bitkilendirme ve peyzaj çalışmalarının planlı ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, kontrol etmek ve sürekliliğini sağlamak,

g)  Belediye sınırları içinde kalan bölgede çevreye muhalif olan, park ve bahçeleri kirleten ya da zarar verenleri önlemek, veren vatandaşları zabıta kuvvetlerine bildirmek,

ğ)  Halkın çevreye duyarlılığını arttırmak amacı ile dikim etkinlikleri ve çeşitli kampanyalar düzenlemek,

h)  Park hizmetleri ile kişi başına düşen aktif ve pasif rekreasyon alan miktarını sağlıklı ve uygar bir kent görünümü sağlayacak standartlar seviyesine ulaştırmak için projeler geliştirmek, hazırlatmak ve uygulatmak,

ı)    Mülkiyeti Belediyeye veya Hazineye ait alanlarda park ve bahçe, çocuk bahçesi, yeşil alan, spor sahaları, yaya bölgeleri gibi tesis edilecek yerleri makro düzeyde belirlemek, buna uygun etüt çalışması,  proje tasarımı ve çizimlerini yaptırmak,

i)    İmar planlarında müdürlüğün uzmanlık alanına giren ve bu amaçlara tahsis edilmiş sahaların tanzimi için gerekli etüt, proje ve detay planlarının İmar, Fen İşleri, Emlak - İstimlâk ve Yapı Denetim Müdürlükleri ile birlikte koordineli bir şekilde çalışılmasını sağlamak,

j)    Yeni yapılacak park alanlarının yapım işlerini yürütmek,kontrollerini yapmak ve yaptırmak,

k)  Parkların bekçilik hizmetlerinin yapılmasını düzenleyerek parkların temizliğini sağlamak,

l)    Personelinin disiplin, sicil ve özlük işlerini organize edip yürütülmesini sağlamak,

m) Müdürlük adına  faaliyet raporları ve istatistikler düzenlemek,

n)  Müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

o)  Müdürlüğe bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak, görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılanların yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,

ö)  Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, Başkanlığın onayına sunmak,

p)  Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,

r)    Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek,

s)   Müdürlüğün kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,

 

(2) Müdür, 10 uncu maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olup, Başkanlık Makamı ile Başkanın görevlendirdiği Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

 

Yeşil Alan Planlama Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE12- (1) Yeşil Alan Planlama Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Park veya yeşil alan olarak planlanacak alanın peyzaj projesinin çizilmesi, araziye aplike edilmesi, döşeme çalışmalarının yapılması, ağaçlandırılması, çimlendirilmesi ve benzeri işlemleri, oluşturacağı plan ve program dâhilinde yerine getirmek,

b) Mevcut park ve yeşil alanlardaki döşeme, bordür, çim yaması, ağaçlandırma ve benzeri bakım, onarım işlerini tespit edip sorunları gidermek,

c) Belediye fidanlığının kontrolü, işletimi ve çalışmasını yürütmek,

ç) İhtiyaç duyulan bitkisel materyali temin ve muhafaza etmek, yeşil alanların çoğaltılmasını sağlamak,

d) Belediyece yeni yapılan park veya yeşil alanların topraklarının çekilmesi,tesviyesi ve altyapı etütlerinin yapılmasını sağlamak,

e) Bitkilendirme ve peyzaj çalışmalarının fidan, çiçek fidesi, örtücü dikimleri, çimlendirme ve benzerinin yapılmasını sağlamak,

f) Bitkisel materyalin hastalık ve zararlılardan korunması amacıyla ilaçlanmasını sağlamak,

g) Uygun sulama sistemlerinin etüdü ve sulama çalışmalarının yapılması, ufak sıhhi tesisat tamiratlarının yapılmasını sağlamak,

ğ) Budama, dal alma, şekil verme gibi çalışmaların yapılmasını sağlamak,

h) Fidan nakillerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

ı) Çim alanların makinelerle biçilmesini sağlamak,

j) Belediye sınırları içinde park, bahçe, çocuk parkı, yaya bölgeleri ve yeşil alanlar için tesis edilecek yerleri tespit etmek,

 

 

 

k) Şehrin güzelleştirilmesi ve yeşillendirilmesi amacıyla imar mevzuatlarına uygun plan ve programlar dâhilinde çalışmaları sürdürmek,

l) Mesire yerleri düzenlemek, ağaçlandırma çalışmalarını planlı bir şekilde gerçekleştirmek,

m) Parklarda kullanılan her türlü demir aksamın imalatının ve yerine montajının yapılması, kırılan oyun guruplarının kaynakla tamirinin yapılmasını sağlamak,

n) Parkların iç ve dış mekân boyama işleri, parkların oturma gruplarının ve oyun gruplarının boyama işlerinin yapılmasını sağlamak,

o)Birimde çalışan hizmet işçilerinin mesai saatlerine riayet etmesi ve yasal kılık kıyafet giymelerini denetlemek,

ö)Müdüre günlük faaliyet raporu vermek.

 

Atölyeler Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 13- (1) Atölyeler Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Müdürlüğe günlük faaliyet raporu vermek,

b) Birimde çalışan hizmet işçilerinin mesai saatlerine riayet etmelerini ve kılık kıyafet giymelerini denetlemek,

c) Mevcut park veya yeşil alanlardaki bakım, onarım çalışmalarını yapmak,

ç) Müdürlüğün emri ile park ve bahçeler için atölyelerde muhtelif tasarımlar yapmak,

d) Birimi oluşturan şef ve atölyelerdeki ustabaşıları, üstlerinin yaptığı görevlendirmelere istinaden ve kendilerine tevdi edilen işleri mevzuata uygun ve tam olarak zamanında yapmak,

e) Park ve bahçelerdeki oyun grupları, kondisyon aletleri, çöp kovaları, bank, korkuluk ve benzerlerinin bakımı, tamiratı, onarımı ile yeni yapılan park ve bahçelere oyun grupları, kondisyon aletleri, çöp kovaları, bank, korkuluk ve benzerinin montajını yapmak,

f) Park ve bahçelerdeki bank, piknik masası, pergola ve benzerinin bakımı, tamiratı, onarımı ile yeni yapılan park ve bahçelere bank, piknik masası, pergola ve benzerini yapmak ve montaj etmek,

g) Park ve bahçelerdeki oyun grupları, kondisyon aletleri, bekçi kulübeleri ve parmaklık gibi park elemanlarının boyanarak bakımını yapmak ve kaldırım taşlarını boyamak, ağaçları kireçlemek,

ğ) Park ve bahçelerdeki su arızalarını gidermek ve yeni yapılan park ve bahçelerin su tesisatını döşemek,

h) Park ve bahçelerdeki elektrik arızalarını gidermek ve yeni yapılan park ve bahçelerin elektrik tesisatını döşemek.

 

Ambar Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 14- (1) Ambar Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Verilen görevlerle ilgili iş ve işlemleri mevzuata olarak zamanında yapmak,

b) Ambar Memuru denetimleri ile ilgili yasal çerçeveler içindeki alt yönetmeliklere uymak ve depolama standartlarını yükseltmek hedefinde çalışmak,

c) Müdürlükte kullanılmak üzere ihale veya doğrudan temin yoluyla alınacak malların ihtiyaç pusulası ile talebini yapmak,

ç) Talebi yapılıp alınan malların ambar girişlerini ve çıkışlarını kontrol etmek, ilgili tutanakları tutarak dosyalamak,

d) İhale veya doğrudan temin yoluyla alınan malların ödeme işlemleri dâhilinde dosyalarının hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermek,

e)   Müdürlük deposu ve Müdürlük bünyesindeki tüm demirbaşları takip etmek,

f)    Depo giriş çıkış defterini tutmak,

g) Müdürün belirlediği raporlama doğrultusunda sorumluluk sahasındaki işleri hiyerarşik bir düzen içinde Müdüre raporlandırmak.

 

 

 

Personelin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 15- (1) Mimar ve mühendislerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)    Yeni yapılacak park alanlarını makro düzeyde belirlemek, buna uygun proje tasarımı ve çizimleri yapmak,

b)   Park yapılacak alanları belirlemek ve mülkiyet durumlarını saptamak,

c)    Çocuk oyun alanı yapılacak alanların tespitini yapmak ve çocuk oyun elemanlarının teminini sağlamak,

ç)    İmar Yönetmeliği gereği yapıların bahçe projelerinin kontrol ve onayını sağlamak,

d)   Üretimi yapılan projelerin ve teknik çizimlerin, teknik şartnamelerin proje çerçevesinde uygulanmasını, uygulamada doğacak aksaklıkların çözümünü sağlamak,onaylanmış projelerin uygun yapılmasını denetlemek,

e)    Mevcut park alanlarının ve yeni yapılacak park alanlarının bakım ve yapım işlerini yürütmek,kontrollerini yapmak ve yaptırmak,

f)    Proje bürosunda üretilen projelerin emanet usulü ya da pür emanet usulü yaptırılmasını sağlamak, bakım müteahhitlerini izlemek, aksaklıkları ve olumsuzlukları tespit etmek ve giderilmesini sağlamak.

 

(2)  Atölye personelinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)   Bank, çöp kovası, piknik masası, malzeme kesimleri ve benzeri her türlü kaynak işlerini yapmak,

b)  Bank, piknik masası, büro malzemeleri ve benzeri her türlü ahşap aksamın imalat ve onarım işlerini yapmak,

c)   Banklar, çocuk oyun aletleri, park korkulukları, müdürlük binalarındaki kapı, çerçeve ve iç duvarların badanaları ve benzeri boya işlerini yapmak.

 

            (3) Bahçıvan ve diğer yardımcı personel, parklarda kullanılacak ağaç, ağaççık,çalı, mevsimlik çiçek ve benzeri bitkisel materyalin Orta Anadolu genelinde ve Gaziantep özelinde tespitini yapıp, tür zenginliğini ve biyolojik çeşitliliği arttıracak üretim programları oluşturmak ve üretimi yapmakla görevlidir.

 

Evrak Kayıt, Arşiv ve Puantörlük Biriminin Görevleri

MADDE 16- (1)  Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin, tarih ve sayılarına göre kayda alınarak izlenir. Kaydı yapılan evrak, gelen-giden evrak, dilekçe kabul ve BİMER evrakları ve benzeri yetkili tarafından ilgilisine havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Planlama ve Koordinasyon

 

Planlama

MADDE 17- (1) Müdürlükteki iş ve işlemler, Stratejik Plana bağlı kalınarak yıllık plan doğrultusunda yürütülür.

 

Koordinasyon

MADDE 18-(1)Personel arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğün yazışmaları Başkanın veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, Belediyenin diğer birimleriyle olan yazışmaları Müdürün imzası ile de yürütülebilir. İmza yetkisi devri hükümleri bu fıkradan istisnadır.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

 

Genel sorumluluklar

MADDE 19- (1) Müdürlükte görev yapan personeller: 

a)        Görevlerini mevzuata uygun olarak yerine getirirler,

b)        Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir,

c)        Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit davranır,

ç)        Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

d)        Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

e)         İş bölüşümü esasları dahilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,

f)         Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir,

g)        Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır,

ğ)       Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,

h)       Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,

ı)         Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

            Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

            MADDE20- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

            Yürürlük

            MADDE21-(1) Bu Yönetmelik hükümleri; 5393sayılı Kanunun 18 inci maddesinin  (m) bendi gereği Battalgazi Belediye Meclisinin onayından sonra Belediye Başkanı´nın imzası ile yayınlanarak yürürlüğe girer.

 

            Yürütme

            MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Battalgazi Belediye Başkanı yürütür.


 

  • Battalgazi Belediyesi Resmi Internet Sitesi
Başkan Kurumsal Battalgazi E-Belediye Güncel Hizmetlerimiz
•  Özgeçmişi •  Birimler •  Battalgazinin Tarihi •  Emlak İşlemleri •  Haberler •  Başvuru Takip
•  Başkanın Mesajları •  İlkelerimiz •  Battalgazide Kültür •  Duyuru ve İlanlar •  Öneri / Şikayet Formu
•  Başkana Mesaj •  Meclis Kararları •  Battalgazide Eğitim •  Foto Galeri •  Bilgi Edinme Formu
•  Başkan Foto Galeri •  Meclis Üyeleri •  Battalgazide Tarım •  Video Galeri •  Evrak Doğrulama
•  Başkanlarımız •  Demografik Yapısı •  Nöbetçi Eczaneler
•  Mali Raporlar •  Tarihi Eserler •  Vefat Edenler
•  Misyonumuz •  Mahallelerimiz •  Hava Durumu
•  Vizyonumuz •  Fotoğraflarla Battalgazi

Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Telefon : 0 422 328 44 44 - Faks : 0422 322 00 50