Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü


Adı :

Kenan GÜZEL

Görevi :

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

E-Mail :

kenan.guzel@battalgazi.bel.tr

1971 Adıyaman Merkez ilçe doğumludur. İlk, Orta ve Lise eğitimini yine Adıyaman da tamamlamıştır. 1993 yılında kazandığı Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden 1998 yılında mezun olmuş ve aynı yıl Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün açtığı sınavda başarılı olarak, 4 Ocak 1999 yılında Batman İlinde memuriyet hayatına başlamıştır. Sırasıyla Diyarbakır 8.Bölge Müdürlüğü ve Malatya Köy Hizmetleri İl Müdürlüklerinde Kontrol Mühendisi olarak çalışmıştır. 2005 yılında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün İl Özel İdareleri ile birleştirilmesi sonrasında Malatya İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünde İçmesuyu ve kanalizasyon inşaatları ve arıtma tesislerinde Kontrol Mühendisi olarak memuriyet hayatına devam etmiştir.

30 Mart 2014 te İl Özel İdarelerinin kapatılarak Büyükşehir Belediyelerine dönüştürülmesi neticesinde Battalgazi Belediyesi uhdesinde çalışmaya başlamış olup halen Battalgazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görevini vekâleten yürütmektedir.

Evli ve biri erkek biri kız 2 çocuk babasıdır.

  • Görevleri
  • Alt Birimler
  • Dökümanlar
  • Hizmet Standartları
  • İletişim
Başlıksız Belge

T.C

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,Kapsam,Dayanak ve tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu yönetmelik Battalgazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Kuruluş ,Görev,Yetki ve Çalışma belirlemek üzere hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik Battalgazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Kuruluş ,Görev ,Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarını kapsar.Müdürlüğün çalışma ve sorumluluk alanı Battalgazi Belediye sınırları ile mücavir alanları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye kanunun 15/b.18/m ve 48. Maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönetmelikte söz konusu olan  ;

Belediye: Battalgazi Belediyesini;

Meclis: Battalgazi Belediye Meclisini;

Başkan: Battalgazi Belediye Başkanını

Başkan yardımcısı: Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısını;

Müdürlük: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünü;

Personel: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün tüm personelini;

Çevre Denetim Birimi: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çevre Denetim Birimini;

Sekretarya: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü İdari Hizmet Birimini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş  , Bağlılık ,Birimler ,Görev ve Çalışma Esasları

 

Kuruluş

Madde 5- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümleri gereğince kurulmuştur.

Madde 6- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

Müdürlük ve Müdürlüğe Bağlı Birimler

Madde 7- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün idari yapısı;

a)Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü,

b) İdari Hizmet Birimi

 Şef

Memur

c) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

Mühendis

Tekniker

Teknisyen

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

Müdürlüğün  Görev ve Yetkileri

Madde 8- Müdürlük 5393 Sayılı Belediye Kanunu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Yönetmelikleri. 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Yönetmelikleri. Il Mahalli Çevre Kurulu Kararları. Ilgili Bakanlıklar.Malatya İli Valiliği.  Battalgazi Belediye Meclisi ve Encümeni Kararları ile ilgili diğer kanun ve Yönetmelikler doğrultusunda Müdürlüğe verilen görevleri ve yetki kapsamında aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a) 5393 Sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanına kendisine verilen ve bu Yönetmelikte tarif edilen bu görevleri,  ilgili yasalar doğrultusunda yapmak ve yürütmek .

b) Yer üstü ve yeraltı sularına, denizlere, göllere, havaya , toprağa v insan sağlığına olumsuz etkileri olan faaliyetler belirlendiğini olumsuz etkilerin kontrolü , azaltılmasını veya bertaraf edilmesini sağlamak için kurum ve kuruluşlara haber vererek koordineli çalışmak.

c) Çevrenin korunması , iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesiyle ilgili denetim yapmak. Gerekli gördüğüdurumlarda katı, sıvı ya da gaz metaryallerden numune almak aldığı numunelerin yetkili laboratuvarlarda analizlerini yaptırmak , yaptırılan analizlerin ücretlerini ilgilisinden tahsil ettirmek, uygun olmayanları ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek. Şikayetleri değerlendirmek.  kirlenmeye sebep olan kişi, kurum ve kuruluşları tespit etmek.  olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve ilgili standartların hayata geçirilmesi için girişimlerde bulunmak.

d) Belediye ve mücavir alanları içerisinde katı artık ve harfiyatların kaynağında toplanarak döküm yerine kadar taşınması hariç olmak üzere katı atıkların yeniden değerlendirilmesi ( geri kazanımı ) , depolanması ve bertaraf edilmesine  ilişkin gerekli tesisleri kurmak , kurdurmak , işletmek , işlettirmek . Aktarma istasyonları ve ayrıştırma merkezleri kurmak , kurdurmak , işletmek , işlettirmek . Bu amaçla gerekli projeleri hazırlatıp protokol anlaşmalar imzalamak.

e) Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ambalaj , atık yağ , lastik , pil vb. Atıkların toplanması , geri kazanılması ve / veya bertaraf edilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.  amaca uygun merkez ya da tesisler kurmak , kurdurmak , işletmek , işlettirmek.  Yetkili kurum kuruluş ya da firmalara protokol ve anlaşmalar imzalamak.

f) Gürültü Kirliliğine neden olan işyeri , konut veya kişilerin denetimini iligi yasa ve Yönetmeliklerçerçevesinde yapmak.  Gürültü kaynaklarını tespit etmek , ölçümler yaptırmak. Gürültüye neden olan faktörleri önleyici veya ortadan kaldırıcı önlemler almasını sağlamak. Plan ve projeleri hazırlatmak.

g) Çevre bilincinin geliştilmesi ve yerleştirilmesi yönelik eğitim ve bilgilendirme Faaliyetlerinde bulunmak . Plan ve projeler hazırlatmak , yürütülen faaliyetlere katılmak . Katkı sağlamak ve denetlemek.

h) Faaliyet konusu ile ilgili yıllık faaliyet raporu hazırlamak.

j)  Sorumluluk sahası içerisinde vektörlerle mücadele çalışmalarını takip ederek gerektiğinde uygulamalarıyaptırmak.

 
ÇEVRE  KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜNÜN GÖREV , YETKİ VE SORUMLULUK ; 

Madde 9 - Müdür ;

a)  657  Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine istinaden Belediye Başkanlığınca atanır. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünü Başkanlık makamı adına temsil eder.

b)  Müdürlüğün görev , yetki ve sorumluluk alanlarına giren konuları Belediye Başkanı ve/ veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

c) Müdürlüğün sevk ve yönetiminde tam ve yetkili kişidir.  Görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeyi yapar. Müdürlük Faaliyetlerini denetler varsa aksaklıkları giderir . Müdürlük personelinin  performans durumunu izler gerekli değerlendirilmeyi yapar varsa ceza ve  mükâfat için üst makamlara teklifte bulunur

d) Müdürlüğe ; iç ve dış kurum,  birim ve kişilerden gelen giden evrakların kontrolünü yapıp ,sevk ve havalesini yaptıktan sonra yerine ulaşmasını ve arşivlenmesinin yapılmasını kontrol eder.

e) Personelin izin planlarını yapar, izinlerini kullanılmasını sağlar.  Rapor ,doğum ,ölüm vb. konularda yazışmaları takip ve kontrol eder.

f) Müdürlüğe dış ve iç birimlerden gelen giden gizli dereceli evrakların , gizli evrak defterine kaydı yaparak yerine ulaşmasını sağlar.

e) Stratejik planlama ile müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

g) Müdürlük demirbaş ayniyat formlarının  tutulmasını sağlatır.

h) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün tahakkuk amiri , harcama yetkilisi ve müdürlük personelinin birinci disiplin ve sicil amiridir.

 ı) Yokluğunda Belediye Başkanının   onayacağı bir kişiye müdüre vekalet eder . vekil müdürün tüm yetki ve sorumluluklarına sahip olur.

j) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasındaki koordinasyonu sağlar.

 

Kadronun Gerektirdiği Genel Nitelikler

657  Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri de öngörülen nitelikleri taşımak

Özel Nitelikler:

1. En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak.

Sicil raporlarına göre son 3 yıllık hizmetinde olumlu sicil notu almış olmak.

İdari Hizmet Biriminin Görev Yetki ve Sorumlulukları

 Madde 10- İdari Hizmet Birimi müdürlük makamına bağlı olarak aşağıdaki görevleri yerine getirir .

a)Müdürlük makamı tarafından kendisine verilen görev ve talimatları yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

b) Çeşitli Kurum , Kuruluş ve Kurum içi Müdürlükler ile tüzel ve özel kişilerden gelen ve/ veya söz konusu yerlere cevap niteliğinde girecek olan resmi yazı, dilekçe ,dosya, başvuru formu ve benzeri gibi evrakların hazırlanması sistem içerisinde kayıt ,havale ,arşivleme işlemlerini yapar.

c) Müdürlükte çalışan memur personelin izin ve özlük işleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yazışmasını yaptıktan sonra arşivlemesini yapar .

d) Her türlü yazışmaların ilgili birimlere intikali, sonuçlarının takip edilmesi, sonuçlarının yasal süre içerisinde ilgililerine gönderilmesi işlemini yapar.

e) Müdürlüğe gelen şikayetleri ( email, sözlü,telefon)  kayıt ederek konusuna göre Müdüre veya denetim birimine ulaştırılıp yasal süresi içerisinde işlem yapılmasını sağlar .

f) Müdürlüğün bütçesini ve faaliyet raporunu hazırlar.

g) Müdürlük harcamaları ile ilgili olarak avans alır ve mahsuplarını yapar .

h) Müdürlüğe bağlı birimleri yazışmalarını yürütür .

ı) Müdürlükle ilgili defterleri  (demirbaş ayniyat ve benzeri ) tutar.


ÇEVRE DENETİM BİRİMİNİN GÖREVLERİ

 

Madde 11- Çevre Denetim ve Kontrol Birimi Müdürlük Makamına bağlı olarak aşağıdaki görevleri yerine getirir.

Çevre kirliliği ile ilgili birime gelen şikayetleri mahallinde inceleyerek şikayet konularının mevzuatçerçevesinde değerlendirilmesini sağlar.

Çevre ve çevre sağlığının korunması , iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi ile ilgili denetimler yaparak , kirlenmeye sebep olan kişi , kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak ve olumsuzlukları ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak.

Çevre kirliliğine yol açan  her türlü atık ve artığın çevre ve insan sağlığına zarar vermeden ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde toplanması , taşınması , geri kazanılması veya bertaraf edilmesini sağlar.

Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerini ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında denetler. Eksikliklerini tespit ederek bu eksikliklerin giderilmesini sağlar.

Gürültü kirliliğini oluşturan her türlü faaliyetin  “ Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği “ kapsamında denetlenmesi ve gürültünün  kontrol altına alınmasını sağlar,

Bitkisel atık yağların lokantalar , sanayi  mutfakları , yemekhaneler  hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimleri yaparak doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesini önlemek , söz konusu işyerlerinin Bitkisel atık yağ geçici toplama izinli tesislerle sözleşme yapmalarını sağlar.

Belediye sınırları içerisindeki alanlarda yakma tesisleri ve satışa sunulan yakıtların denetimini yapmak.

Görev alanı dahilinde eğitim ve araştırma yapmak , halkın bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcıfaaliyetlerde bulunmak

Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek , yapılan çalışmalara katılım sağlamak .

 Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol , denetim  ve takip görevlerini yapmak.

Amirlerince Kanun , Tüzük, Yönetmelik Genel Emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek

 İhtiyaçlar doğrultusunda kurum işlevlerinin daha verimli ve ekonomik olmasına ilişkin değişiklikleri tespit etmek ve bunların gerçekleşmesini Belediye Başkanlık makamına önermek .

Başkanlık makamınca istenen ve mevzuatça öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak

Görev alanıyla ilgili yenilikleri izlemek , kurum bünyesinde tatbiki için araştırmalar yapmak , yaptırmak , sonucu Başkanlık makamına önermek.

Bağlı birimlerle koordinasyon toplantıları yaparak , evrak akışını takip etmek , gerekli talimatlar vererek önerileri dinlemek .

Görev alanına giren konularda , uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak , alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkanlık Makamına tekliflerde bulunmak .

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Planlama  , Koordinasyon  ve Uygulama

 

Planlama ve Koordinasyon

Madde 12 – Yapılacak iş ve Tetkiklerle ilgili planlama ve koordinasyon müdür veya görevlendireceği kişi tarafından yapılır.

 UYUGULAMA

Madde 13-

1-      Yapılan planlamanın koordinasyon ve uygulaması müdürün görevlendireceği Çevre Korum ve Kontrol Müdürlüğü personeli ve / veya Belediyenin diğer birimleri çalışanları ile ortaklaşa uygulanır

2-      Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tüm personeli giyim , kuşam , temizlik , davranış ve konuşmalarına azami dikkat eder.

3-      Görev verilen personel verilen görevi aksatmadan yerine getirmekle yükümlüdür.

4-      Müdürlük faaliyet alanı dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortaklaşa tetkik ve planlama düzenleyebilir.

5-      Müdürlük personeli tetkik işlerini ,  göreve gidecekleri yerlerini ve yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunmaz.

6-      Irk , sınıf ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.

7-      Herhangi bir nedenle görevden ayrılan personel ; korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz.

8-       Müdürlük personeli Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesini , personel arasındaki düzenin sağlanması için azami gayret ve çaba gösterir.

9-      Belediye Hizmetlerinde ; hesap verilebilirlik ilkesine uygun hareket edebilir .

 

 

ARŞİVLEME

Madde 14 – Müdürlüklerde tutulan evraklar ve dosyalar düzenli bir şekilde kanunlarda öngörüldüğü şekilde arşivlenir.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bu Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 15 – Bu yönetmelikte Bulunmayan Hususlarda yürürlükteki ilgili Kanun ve Mevzuat hükümlerine göre uygulama yapılır.

Yürürlük

Madde 16 – Bu Yönetmeliğin 8. Maddesinin (c) , (f )  bentleri ile 11. Maddesinin (b) ,(c ) ,(d), (e ), (f), (g) , (j) bentleri 2872 Sayılı Kanunun 12. Maddesine istinaden Bakanlıktan yetki devri alındıktan , diğer maddeleri Belediye Meclisinin kabulü ve mevzuata uygun olarak ilanından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 –  On yedi ( 17) maddeden oluşan bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

  • Battalgazi Belediyesi Resmi Internet Sitesi
Başkan Kurumsal Battalgazi E-Belediye Güncel Hizmetlerimiz
•  Özgeçmişi •  Birimler •  Battalgazinin Tarihi •  Emlak İşlemleri •  Haberler •  Başvuru Takip
•  Başkanın Mesajları •  İlkelerimiz •  Battalgazide Kültür •  Duyuru ve İlanlar •  Öneri / Şikayet Formu
•  Başkana Mesaj •  Meclis Kararları •  Battalgazide Eğitim •  Foto Galeri •  Bilgi Edinme Formu
•  Başkan Foto Galeri •  Meclis Üyeleri •  Battalgazide Tarım •  Video Galeri •  Evrak Doğrulama
•  Başkanlarımız •  Demografik Yapısı •  Nöbetçi Eczaneler
•  Mali Raporlar •  Tarihi Eserler •  Vefat Edenler
•  Misyonumuz •  Mahallelerimiz •  Hava Durumu
•  Vizyonumuz •  Fotoğraflarla Battalgazi

Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Telefon : 0 422 328 44 44 - Faks : 0422 322 00 50