Zabıta Müdürlüğü


Adı :

İsmet BİRATLI

Görevi :

Zabıta Müdürü

E-Mail :

ismet.biratli@battalgazi.bel.tr
  • Görevleri
  • Alt Birimler
  • Dökümanlar
  • Hizmet Standartları
  • İletişim

T.C

BATTALGAZİ  BELEDİYESİ

ZABITAMÜDÜRLÜĞÜ

 KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİBÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü´nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun15 inci maddesinin (b) bendi ve ilgili mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

a)  Başkan: Battalgazi Belediye Başkanını,

b)  Başkan Yardımcısı: Battalgazi Belediyesi Başkan Yardımcısını,

c)  Başkanlık: Battalgazi Belediye Başkanlığını,

ç)  Belediye: Battalgazi Belediyesini,

d)  Encümen: Battalgazi Belediye Encümenini,

e)  Meclis: Battalgazi Belediye Meclisini,

f)   Müdür: Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürünü,

g)  Müdürlük: Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü,

ğ)  Personel: Battalgazi Belediyesi Zabıta  Müdürlüğüne bağlı çalışanları,

ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a)     Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b)     Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c)     Hesap verebilirlik,

ç)     Kurum içi yönetimde ve İli ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d)    Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e)     Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f)      Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

ilkelerini esas alır.

İKİNCİBÖLÜM

Kuruluş, İş İlişkileri, Personel ve Bağlılık

Kuruluş

MADDE 6-

(1) Zabıta Müdürlüğü, 5393sayılı Belediye Kanunu´nun 48 inci maddesi gereğince kurulmuştur.

(2) Müdürlüğün birimleri şunlardır:

             a)   Zabıta Amirliği

1)     Ekipler Amirliği Birimi

2)     Zabıta Karakolları

b)   Evrak Kayıt ve Arşiv Birimi

İş ilişkileri

MADDE 7-(1) Müdürlüğün Belediye içindeki ilişkileri aşağıdaki şekildedir;

a)      Başkan ve Başkan Yardımcıları

b)      Belediye Müdürlükleri

(2) Müdürlüğün Belediye dışındaki ilişkileri aşağıdaki şekildedir;

a)      İlgili Bakanlıklar, Kurumlar ve Kuruluşlar

b)      Vatandaşlar

Personel

MADDE8- (1) Müdürlükte bir Müdür ile mer´i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

Bağlılık

MADDE9- (1) Müdürlük, Başkana veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün görevleri

MADDE10-(1)Müdürlük, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla aşağıdaki görevleri yürütür:

a)     Belediye sınırları içinde beldenin düzenini ve belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerde açıkça Belediye Zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yerine getirmek,

b)     Belediye karar organları tarafından alınmış ve uygulanması Zabıtayı ilgilendiren kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

c)     Belediye suçlarının işlenmesini önleyecek idari tedbirleri almak,

ç)     Belediye suçunun işlenmiş olması halinde mevzuatın öngördüğü yaptırımları yetkili kılındığı hallerde re´sen, bunun dışında mercilerin kararlarını dayanarak uygulamak,

d)    Ulusal Bayram, genel tatil günleri ve özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri yapmak.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11- (1)Başkanlığın amaçları, prensip ve politikaları ile ilgili mevzuat ve Başkanın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Belediye sınırları içerisinde aşağıdaki görevleri yürütür:

a)        Meclisi ve Encümen tarafından alınan kararları ve Başkan tarafından verilen emirlerin yerine getirilmesini sağlamak,

b)       5393 sayılı Belediye Kanunun 51 inci maddesine göre beldenin intizamını, sıhhat ve huzurunu temin ve muhafaza etmek,

c)        15/05/1930 tarih ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih Ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun gereğince hükme bağlanmış olan cezaları infaz etmek,

ç)        5393 sayılı Belediye Kanunu 15 ve 51 inci maddeleri doğrultusunda çalışma yapmak,

d)       30/03/2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33, 36, 37, 38, 41 ve 42 inci maddeleri doğrultusunda çalışma yapmak,

e)        Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamak,

f)        Resmen yetkili olmadığı durumlarda ise yetkili organ ve kurumların kararları, emir ve yasakları uygulamak, sonuçlarını takip etmek,

g)       İşyerlerinin 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmenliğe göre ruhsat almaları için ihtar verme, zabıt tanzim etme, verilen Encümen Kararının takip etme, işyerinin ruhsat alması veya işyerinin ruhsat almadığı takdirde kapatma gibi gerekli çalışmaları yapmak,

ğ)       Belediye suçlarının işlenmesini önleyecek idari tedbirleri almak,

h)       Belediye suçunun işlenmiş olması halinde mevzuatın öngördüğü müeyyideleri yetkili olduğu durumlarda kendiliğinden, bunun dışındakileri yetkili organların kararlarına dayanarak uygulamak,

ı)         Şehirdeki iş yerlerinin denetim işlerini koordine etmek,

i)         Şehirdeki semt pazarlarının yer tespitini yapmak, denetimini sağlamak,

j)         Kişilerden gelen şikâyet ve talepleri değerlendirip çözüm üretmek,

k)       Yapılan işlerle ilgili istatistikler hazırlamak,

l)         İşyeri açılış ruhsatları ile ilgili işlemleri koordine etmek,

m)     Ruhsatsız faaliyetlerde bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemleri yaparak faaliyetlerden men etmek,

n)       Belediyenin Stratejik Planı çerçevesinde faaliyetlerini yürütmek,

o)       Personelinin disiplin, sicil ve özlük işlerini yapmak,

ö)       Müdürlük birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

p)       Müdürlüğün çalışma programını hazırlamak,

r)         Halka açık tüm yerlerin temizlik ve düzenini denetlemek,

s)        Yenilecek, içilecek ve halkın sıhhati ile ilgili her şeyi ve bunların imal edildikleri yerleri, mevzuata uygunluk bakımından sürekli denetlemek,

ş)        Cadde, sokak ve meydanlarda yetkili organlarca belirtilen yerler haricinde satış yapan seyyar satıcılara mani olmak ve bunların sattıkları şeylerin sağlık şartlarına uygunluğunu denetlemek,

t)         Pazar giriş ve çıkışı ile koridorları boşaltarak rahat alış veriş yapılmasını sağlamak,

u)       Kaçak et kesimini engellemek, kaçak et kesimi yapanlar hakkında Veteriner Müdürlüğü ekibi ile yasal işlem yapmak,

ü)       Yol, trotuar, asfalt, bordur taşı tahrip edenlerin faaliyetlerine engel olmak, bunlar hakkında tutanak tanzim etmek,

v)       Gürültü ve görüntü kirliliğine mani olmak, bunları yapanlar hakkında yasal işlem yapmak,

y)       Yetkili makamlarca faaliyetten men edilmesi gerekli görülen işyerlerini mühürlemek ve kontrol etmek, mührü fek edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak üzere Cumhuriyet Savcılığına sevk etmek,

z)        20/07/1966 tarih ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu gereğince hazine, belediye ve benzeri arazi üzerinde yapılmış olan gecekonduları yıkmak, gecekondu yapımına engel olmak ve her türlü kaçak yapılaşmaya mani olmak,

aa)    11/02/1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre Belediye evraklarını ilgililerine tebliğ etmek,

bb)   Doğal afetlerde çalışmaya iştirak etmek,

cc)    Ulusal ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde bayrak asılmasını sağlamak ve gerekli hizmeti vermek,

çç)    Müdürlüğe bağlı karakollarda yapılan esnaf kontrollerinde Belediye Zabıta Talimatnamesi ile Belediye Zabıta Tembihnamesi çerçevesinde denetim kriteri ile çalışma yapılmak.

(2) Müdür, 10 uncu maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olup, Başkanlık Makamı ile Başkanın görevlendirdiği Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

Zabıta Amirinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 12- (1) Zabıta Amirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Hizmet bölgesindeki araçlı ekiplerin görevlerini mevzuata uygun şekilde, zamanında, verimli, düzenli ve eksiksiz yürütülmesini sağlamak ve denetlemek,

b) Merkez Zabıta karakoluna bağlı olan ekiplerin koordinasyonu sağlamak ve yapılan işlerle ilgili karşılaştıkları sorunları çözmek,

c) Seyyar satıcı takibi, yazılı ve sözlü şikâyetlerin değerlendirilmesi, Encümen tarafından verilen açma ve kapama ile ceza kararlarının takibi, pazaryeri kontrol vedenetimi, esnaf kontrol denetimleri, şikâyet Mukayyit ve evrak kayıt işlemlerinin yapılması için ekipleri düzenlemek, çalışmalarını kontrol etmek,

ç) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

d) Ekiplerin çalışma verimin artması ve eksikliklerin giderilmesi amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda faaliyetler hakkında rapor vermek.

Zabıtanın görevleri

MADDE 13 - (1) Belediye zabıtasının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri şunlardır:

1)     Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak,

2)     Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

3)     Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek,

4)     Cumhuriyet Bayramında işyerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak,

5)     Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek,

6)     Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak,

7)     02/01/1924tarih ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanuna göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak,

 8)     Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak, sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek, sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak,

 9)     28/04/1926tarih ve 831 sayılı Sular Hakkında Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek, kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak,

10)     25/04/2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/07/2006tarih ve 25245 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak,

11)     23/02/1995 tarih ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek,

12)     Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harçve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal menetmek ve kanuni işlem yapmak,

13)     30/06/1934 tarih ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/08/1941 tarih ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak,

14)     26/05/1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak,

15)     31/08/1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,

16)     11/03/2010 tarih ve 5957 sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen görevleri yapmak,

17)     15/05/1959 tarih ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak,

18)     11/01/1989 tarih ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak,

19)     14/06/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak,

20)     05/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, Compact Disc, Video Compact Disc ve Digital Versatile (Video) Disc gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek,  

21)     21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak,

22)     13/3/2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek,

23)     Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek,

24)     Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

b) İmar ile ilgili görevleri şunlardır:

1)       Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek,

2)       03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak,

3)       20/07/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

4)       21/07/1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

c) Sağlık ile ilgili görevleri şunlardır:

1)       11/06/2010 tarih ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen görevleri yerine getirmek,

2)       24/4/1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak,

3)       Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

4)       İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek,

5)       Ev, apartman ve işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek,

6)       Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak,

7)       Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek,

8)       09/08/1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek,

9)       24/06/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak,

10)   İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

d ) Trafikle ilgili görevleri şunlardır:

1)  13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında Fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek,

2)  Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek,

3)  Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak,

4)  Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,

5)  Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak,

6)  Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek,

7)  Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.

e) Yardım görevleri şunlardır:

1)  Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak,

2)  Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek,

3)  Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

Evrak Kayıt ve Arşiv Biriminin Görevleri

MADDE 14- (1)  Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin, tarih ve sayılarına göre kayda alınarak izlenir. Kaydı yapılan evrak, gelen-giden evrak, dilekçe kabul ve BİMER evrakları ve benzeri yetkili tarafından ilgilisine havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Planlama ve Koordinasyon

Planlama

MADDE 15- (1) Müdürlükteki iş ve işlemler, Stratejik Plana bağlı kalınarak yıllık plan doğrultusunda yürütülür.

Koordinasyon

MADDE 16-(1)Personel arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

           (2) Müdürlüğün yazışmaları Başkanın veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, Belediyenin diğer birimleriyle olan yazışmaları Müdürün imzası ile de yürütülebilir. İmza yetkisi devri hükümleri bu fıkradan istisnadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Genel sorumluluklar

MADDE 17- (1) Müdürlükte görev yapan personeller: 

a)        Görevlerini mevzuata uygun olarak yerine getirirler,

b)        Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir,

c)        Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit davranır,

ç)        Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

d)        Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

e)         İş bölüşümü esasları dahilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,

f)         Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir,

g)        Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır,

ğ)       Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,

h)       Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,

ı)         Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

            Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

            MADDE18- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

            Yürürlük

            MADDE19-(1) Bu Yönetmelik hükümleri; 5393 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin  (m) bendi gereği Battalgazi Belediye Meclisinin onayından sonra Belediye Başkanı’nın imzası ile yayınlanarak yürürlüğe girer.

 

            Yürütme

            MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Battalgazi Belediye Başkanı yürütür.

 

  • Battalgazi Belediyesi Resmi Internet Sitesi
Başkan Kurumsal Battalgazi E-Belediye Güncel Hizmetlerimiz
•  Özgeçmişi •  Birimler •  Battalgazinin Tarihi •  Emlak İşlemleri •  Haberler •  Başvuru Takip
•  Başkanın Mesajları •  İlkelerimiz •  Battalgazide Kültür •  Duyuru ve İlanlar •  Öneri / Şikayet Formu
•  Başkana Mesaj •  Meclis Kararları •  Battalgazide Eğitim •  Foto Galeri •  Bilgi Edinme Formu
•  Başkan Foto Galeri •  Meclis Üyeleri •  Battalgazide Tarım •  Video Galeri •  Evrak Doğrulama
•  Başkanlarımız •  Demografik Yapısı •  Nöbetçi Eczaneler
•  Mali Raporlar •  Tarihi Eserler •  Vefat Edenler
•  Misyonumuz •  Mahallelerimiz •  Hava Durumu
•  Vizyonumuz •  Fotoğraflarla Battalgazi

Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Telefon : 0 422 328 44 44 - Faks : 0422 322 00 50