İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü


Adı :

Cumali KILINÇ

Görevi :

İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürü

E-Mail :

cumali.kilinc@battalgazi.bel.tr

1984 yılında Malatya ili Battalgazi ilçesinde doğdu. Eğitimini sırasıyla; Selçuk İlköğretim Okulu, Malatya Lisesi, Yozgat Polis Meslek Yüksek Okulu ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünün de tamamladı.

2005 yılında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde iş hayatına başladı. Kahramanmaraş ve Ankara il Emniyet Müdürlüklerinde görev yaptı.

2015 Mart ayında Malatya Battalgazi Belediyesine geçiş yaptı, 2015 Nisan ayı itibari ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili olarak görevini sürdürmektedir.

Cumali KILINÇ evli ve iki çocuk babasıdır.

  • Görevleri
  • Alt Birimler
  • Dökümanlar
  • Hizmet Standartları
  • İletişim
Başlıksız Belge

T.C.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Battalgazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü´nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Battalgazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü´nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 15 inci maddesinin (b)bendi ve ilgili mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4-(1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

a)  Başkan: Battalgazi Belediye Başkanını,

b)  Başkan Yardımcısı: Battalgazi Belediyesi Başkan Yardımcısını,

c)  Başkanlık: Battalgazi Belediye Başkanlığını,

ç)  Belediye: Battalgazi Belediyesini,

d)  Encümen: Battalgazi Belediye Encümenini,

e)  Meclis: Battalgazi Belediye Meclisini,

f)   Müdür: Battalgazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünü,

g)  Müdürlük: Battalgazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü,

ğ) Personel: Battalgazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı çalışanları, ifade eder.

 

Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Müdürlük çalışmalarında;

a)   Karar alma,uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b)  Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c)   Hesap verebilirlik,

ç)   Kurum içi yönetimde ve İli ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d)  Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e)   Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f)    Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, ilkelerini esas alır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, İş İlişkileri, Personel ve Bağlılık

 

Kuruluş

MADDE 6- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm ve Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe göre oluşturulmuştur.

(2) Müdürlüğün birimleri şunlardır.

a)   Personel İdari İşler ve Eğitim Birimi

b)   Memur Özlük Birimi

c)   İşçi Özlük Birimi

ç)   Evrak Kayıt ve Arşiv Birimi

 

İş ilişkileri

MADDE 7- (1) Müdürlüğün Belediye içindeki ilişkileri aşağıdaki şekildedir:

a)   Başkan ve Başkan Yardımcıları Birimleri

b)  Belediye Bölüm Müdürlükleri

(2) Müdürlüğün Belediye dışındaki ilişkileri aşağıdaki şekildedir;

a)      İlgili Bakanlıklar, Kurumlar ve Kuruluşlar

b)      Vatandaşlar

Personel

MADDE 8- (1) Müdürlükte bir Müdür ile mer´i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

Bağlılık

MADDE 9- (1) Müdürlük, Başkana veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10- (1) Müdürlük, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla aşağıdaki görevleri yürütür.

a)   Belediyede çalışan memur ve işçi personelin atanma, derece, terfi, kademe terfi, emeklilik gibi özlük işlerini takip etmek,

b)  Belediyede çalışan memur ve işçi kadro ihdas ve iptal işlemlerini düzenlemek,

c)  Geçici işçi vize işlemlerini sağlamak,

ç)  Belediyede çalışan personelin maaş bordrolarının düzenlenerek ödenmek üzere ilgili birime gönderilmesini sağlamak,

d)  Belediyede çalışan personelin kıdem ve ihbar tazminatı bordrolarını hazırlayarak ödenmek üzere ilgili birime göndermek,

e)  Memur ve işçi personelin yıllık izinlerinin kullandırılmasını sağlamak ve takip etmek,

f)   Memur sicil raporlarını ve mal beyannamelerini mevzuata uygun olarak muhafaza etmek,

g)  Hizmet içi eğitim kursları tertipleyerek personelin mevzuata uygun görev yapmalarını ve daha verimli olmalarını sağlamak,

ğ)  Eğitim seminerleri düzenlemek ve koordine etmek.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11- (1) Başkanlığın amaçları,prensip ve politikaları ile ilgili mevzuat ve Başkanın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Belediye sınırları içerisinde aşağıdaki görevleri yürütür:

a)   Müdürlükle ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yapılıp, dosyalanıp, arşivlenmesini sağlamak,

b)  Amirleri tarafından verilen emirleri Müdürlük personeline iletmek ve uygulanmasını izlemek,

c)   Müdürlük personelinin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

ç)   Müdürlüğü ile ilgili hizmet içi eğitim çalışması yapmak ve ilgili Müdürlük ile yıllık çalışmalarını programlamak,

d)   Belediyenin "Stratejik Planı" çerçevesinde faaliyetlerini yürütmek,

e)   Personelinin disiplin ve sicil işlerini yapıp onaylamak,

f)   Müdürlük birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

g)  Müdürlüğün çalışma programını hazırlatıp uygulatmak,

ğ)  İş ve işlemlerin mevzuata uygun ve zamanında yapılmasını sağlamak,

h)  Birim personelinin özlük işlerini organize edip yürütülmesini sağlamak,

ı)    Başkan veya bağlı bulunduğu başkan yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Başkanlık Makamınca Müdürlüğe verilen yetkileri kullanarak, 10 uncu maddede belirtilen tüm görevlerin yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olup, Başkanlık Makamına karşı sorumludur.

 

Personel İdari işler ve Eğitim Biriminin görev,yetki ve sorumlulukları

MADDE 12- (1) Personel İdari İşler ve Eğitim Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)   14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu´na tabi memurların sicil ve özlük işlemlerini yapmak,

b)  22/05/2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu´na tabi işçilerin sicil ve özlük işlemlerini yapmak,

c)   Memur ve işçi personellerin izin ve rapor işlemlerini yapmak,

ç)   Memur ve işçi personellerin maaş ve gerekli tahakkuk işlemlerini yapmak,

d)  Belediye personelinin atama ve görevlendirme işlemlerini yapmak,

e)   Belediye personelinin geliştirilmesini sağlamak,

f)   Verimliliği arttırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak için hizmet içi eğitim düzenlemek,

g)  Eğitim planlama esaslarını, uygulama ve değerlendirme yöntemlerini belirlemek,

ğ)  Personel kimlik kartlarını hazırlamak,

h)  Memur personelin derece terfi ve kademe ilerlemesi  terfi tarihlerini belirten listeleri takip etmek, onaylarını almak,

ı)    Memur personelin kurum içi görevlendirme, kurumlar arası nakil, kadro değişikliği, açıktan atama ve geçici görevlendirme işlemlerini yapmak, talep dilekçelerinin inceleyip sonuçlandırmak, göreve başlayış işlemlerini yapmak,

i)    Memur personeli, askerlik, doğum sonrası, mazeret izni gibi izinlerinin göreve başlayış ve görevden ayrılış işlemlerini yapmak,

j)    Memur Kadro ve Sicil Defterlerine özlük hareketlerini işlemek,

k)  Memur personelin hizmet borçlanması ile Sosyal Güvenlik Kurumu iş ve işlemleri, tahsil değişikliği askerlik süresi ve diğer mazerete dayalı süreler gibi iş ve işlemler ile ilgili intibak işlemlerini yapmak,

l)    İlk ataması yapılacak memur personelin ilk işe giriş evraklarının güvenlik soruşturması, sağlık kurulu raporu ve benzeri temin edilerek atamasını yapmak ve  emeklilik sicil numarası verilmesine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu ile gerekli yazışmada bulunmak,

m) Memur personelin fasılalar ile düzenlenmiş olan özlük dosyasında muhafazası gereken evrakların konu ve içeriklerini esas alarak arşivlemek,

n)  Memurların özlük haklarına ilişkin çeşitli kurumlardan gelen bilgi ve belge taleplerine gerekli yazışmalarla cevap vermek,

o)  Memur personelin Hizmet Görev Belgesi talebi ve benzeri dilekçeli müracaatlarını cevaplandırmak,

ö)  Açıktan Atanma, Kadro İhdas ve Kadro Derece Unvan değişiklikleri ile ilgili yazışmaları yapmak,

p)  Belediyemizden naklen giden ve Belediyemize naklen atanan memur personelin özlük dosyalarının gittikleri kuruma devren göndermek,gelenlerin ise dosyalarını teslim almak,

r)   Mahkeme ve duruşma kararlarının ilgililere tebliğini yapmak, alınan tebellüğ belgelerini ilgili kurumlara göndermek,

s)   Memur personelin mal değişikliklerinde bir ay içerisinde, sonu 0 ve 5´li yılları Şubat ayının son gününe kadar Memur Mal Bildirim Formu ve ilk işe başlayan memurların Bilgi Formu düzenlenmesini sağlayıp muhafaza etmek,

ş)   Personelin evlilik ve mahkeme kararı ve benzeri nedenlerden kaynaklanan soyadı değişikliklerini Sosyal Güvenlik Kurumu bildirmek,

t)    Emeklilik hizmet yıllarını tamamlayanların ve emekliye ayrılmak isteyenlerin emeklilik işlemlerini yapmak,

u)  Hizmet Belgelerini düzenlemek,

ü)  Yılsonu mesailerini yasal çerçeve içerisinde ödemek,

v)  Memurların özlük dosyalarını korumak ve kurum sicil numarası esasına göre düzenleyerek arşivlemek,

y)  Memur özlük bilgilerini ve terfilerini internet yoluyla yapmak,

z)  İzine ayrılan müdürlerin izinli olduğu süre içinde görevini yürütecek personelin görevlendirme işlemlerini yapmak,

aa) Müdürlüklerin önerileri üzerine adaylıkta bir yılını tamamlayan başarılı memur adayların asaletlerinin tasdiki,başarısız olan adaylarında ilişiklerinin kesilmesi işlemlerini yapmak,

bb) Personelin özlük hakları ve emeklilikle ilgili konularda Devlet Personel Başkanlığı´n dan görüş almak ve bu doğrultuda işlem yürütmek,

cc) Personel konusunda müdürlükler arası bilgilendirme yazışmalarını yapmak ve özlük haklarının belirlenmesi hususunda Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli çalışmak,

çç) İşçi ve memur personeli görevlendirmek,

dd)  Sakat işçi, eski hükümlü ve terör mağduru kontenjanlarına alınacak işçilerin yasal çerçevede alım işlemlerini gerçekleştirmek,

ee) Yeni işe alınan, işten ayrılan ve kadro değişikliği olan personelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı´na işçi giriş ve çıkış bildirimlerini göndermek, her ay düzenli olarak Türkiye İş Kurumu´na işgücü çizelgesi göndermek,

ff)  Toplu İş Sözleşmesi taslağını ve tutanaklarını hazırlamak,

gg) İşçi Disiplin Kurulu´nu oluşturmak, disiplin kuruluna gönderilen evrak işlemlerini takip ederek disiplin kararını yazıp onaylatmak ve disiplin defterine işlemek,

ğğ) Staj yapmak için Müdürlüğe müracaat eden lise ve yüksekokul öğrencilerinin staj dilekçelerini kabul etmek ve staja başlayacak öğrencilerin görevlendirme işlemlerini gerçekleştirmek,

hh) 1, 2 ve 3 üncü derece kadrolarda görevli personelin özel pasaport işlemleri ile ilgili yazışmalar yapmak,

ıı)  4857 sayılı İş Kanunu´nun 30 uncu maddesi gereğince işe alınacak özürlüler ile hükümlülerin işbaşı yapabilmeleri için gerekli yasal işlemleri yapmak,

ii)  Tüm personellerin giriş ve çıkış kontrollerini yapmak,

jj)  Memur personelin günlük devam-devamsızlığını takip etmek, senelik izin onaylarının alınmasını sağlamak, mazeret izinleri, ücretsiz izin, sağlık raporlarının sağlık iznine çevrilmesi için gerekli onayı almak,yurt dışına çıkacak personelin izinlerde Başkan´ın onayını almak,

kk) 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 49 uncu maddesi gereğince kadro karşılığı belirli sürelerle yapılan sözleşmeler ile çalışan personelin bütün iş ve işlemlerini yürütmek,

ll)  Memur personelin 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince 6 ayda bir, yılda 2 defa performansının ölçülmesi sonucu Belediye Kanunu´nun 49 uncu maddesinde belirlenen oranlar çerçevesinde tespit edilen personel listesini ödüllendirmeler için Belediye Başkanı´nın onayına sunmak,

mm) Aday memurlara hizmet içi eğitimi vermek ve sınavını düzenlemek,

nn)   Görevde yükselme eğitimi sürecini personele bildirmek, sonuçlarını uygulamak,

oo)   Kadro iptal ihdas işlemlerini yapmak,

öö)   Memur sendikası istifa ve katılım işlemlerini yapmak,

pp)   İşçi personel alım işlemlerini yapmak,

rr)    Geçici işçilerin vize işlemlerini yapmak,

ss)   Başkanlıkça verilen diğer tüm işleri yapmak.

 

Memur Özlük Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 13- (1) Memur Özlük Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)   Maaşa etki yapan kıdem ve hizmet yıllarını tespit etmek,

b)  Memur personel ile ilgili her türlü işlemlerinbilgisayar ortamında kayıt altına alınmasını ve bilgilerin muhafazasını sağlamak,

c)   Vefat eden memurların dul ve yetimlerine maaş bağlanması ve sağlık yardımına ilişkin işlemleri yapmak,

ç)   Özlük dosyalarının nakil, emeklilik, vefat, istifa ve benzeri durumları sicil numarası sırası gözetilerek arşivlemek ve muhafaza etmek,

d)  Memur personelin Hizmet Sendikalarına üye olma ve istifa etme aşamalarında gerekli mevzuatı uygulamak,

e)   Memur İcra Kesintisi ve Encümen´in memur üyelerinin Huzur Hakkı Ücretlerine ait işlemleri yapmak,

f)   Memur maaşları, yan ödeme ve özel hizmet tazminatlarını hazırlamak,

g)  Emekli keseneği, Emekli Sandığından alınan borçlar,sigorta primleri, kefalet aidatı, icra borçları, bütçe hizmetlerinden doğan borçlar, vergiler, resimler gibi kesintiler ve tasarruf bonoları ile ilgili işlemleri yürütmek,

ğ)  Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarının özlük işlemlerini yapmak,

h)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışan personelin maaş ve sosyal haklarına ait ödeme tahakkuklarını hazırlanmak ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek,

ı) Memur personelin aylık emekli keseneklerinin her ay internet üzerinden Emekli Sandığına göndermek.

 

İşçi Özlük Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 14- (1) İşçi Özlük Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)   Müdürlükler tarafından gönderilen yıllık izin, mazeret izni ve ücretli/ücretsiz izinleri izin çizelgelerine işlemek,

b)  İşçi yevmiye çizelgelerini düzenlemek,

c)   Emeklilik, hizmet akdi feshi, mahkeme yazışmaları, kadro değişiklikleri gibi özlük işlerini yapmak,

ç)   Çeşitli nedenlerden dolayı işten ayrılan personelin kıdem tazminatını düzenleyip, tetkik ederek onaylatmak,

d)  İşçi ve sözleşmeli personelin Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş bildirgelerini vermek ve primlerini internet üzerinden e-bildirge yoluyla bildirmek,

e)   31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili maddeleri gereğince yaşlılık aylığı almaya hak kazananların yazılı talepleri halinde emeklilik işlemlerini yerine getirmek,

f)   Görevinden istifa eden işçilerin kayıt kapama işlemleri yapmak,

g)  İşçilerin adli davaları ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğüne ve mahkemelere gerekli bilgileri vermek,

ğ)  İşçi ve sözleşmeli personelin maaş işlemleri ve icra kesintilerini yapmak,

h)  Toplu iş sözleşmesine ilişkin altyapıları hazırlamak ve görüşmelere katılmak,

ı)    Meclis üyelerinin ve seçilmiş encümen üyelerinin huzur hakları ile Belediye Başkan Vekilinin vekâlet ücretlerine ait işlemleri yapmak ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek,

i)    İşçi ikramiyeleri, işçi doğum, ölüm, evlenme, giyim, yakacak ve sair yardımları tanzim etmek,

j)    İşçi ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri ile ilgili beyan ve vizite evraklarını düzenlemek,

k)  İşçi personelin maaş ve sosyal haklarına ait ödeme tahakkuklarının hazırlamak ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

 

Evrak Kayıt ve Arşiv Biriminin Görevleri

MADDE 15- (1)  Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin, tarih ve sayılarına göre kayda alınarak izlenir. Kaydı yapılan evrak, gelen-giden evrak, dilekçe kabul ve BİMER evrakları ve benzeri yetkili tarafından ilgilisine havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

 

Personelin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 16- (1) Personel, bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde, emir ve talimatlar doğrultusunda gereken özen ve sürati göstererek yapar.

(2) Personel görevlerini yaparken mevzuatın tanımış olduğu tüm yetkileri kullanır.

(3)  Personel iş ve işlemlerden amirlerine karşı hiyerarşik olarak sorumludur.

(4)  Personel, görev tanımında yer almayan ancak amirleri tarafından göreviyle alakalı verilecek diğer görevleri de yerine getirir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Planlama ve Koordinasyon

Planlama

MADDE 17- (1) Müdürlükteki iş ve işlemler, Stratejik Plana bağlı kalınarak yıllık plan doğrultusunda yürütülür.

 

 

 

Koordinasyon

MADDE 18-(1) Personel arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğün yazışmaları Başkanın veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, Belediyenin diğer birimleriyle olan yazışmaları Müdürün imzası ile de yürütülebilir. İmza yetkisi devri hükümleri bu fıkradan istisnadır.

 

BEŞİNCİBÖLÜM

Ortak Hükümler

Genel sorumluluklar

MADDE 19- (1) Müdürlükte görev yapan personeller: 

a) Görevlerini mevzuata uygun olarak yerine getirirler,

b) Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir,

c) Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit davranır,

ç) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

d) Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

e) İş bölüşümü esasları dahilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisindeçalışır,

f) Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir,

g) Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır,

ğ) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,

h) Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,

ı)  Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder.

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddenin (m) Bendi gereği Battalgazi Belediye Meclisinin onayından sonra Belediye Başkanı´nın imzası ile yayınlanarak yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 22- Bu Yönetmelik hükümlerini Battalgazi Belediye Başkanı yürütür.

 

 

  • Battalgazi Belediyesi Resmi Internet Sitesi
Başkan Kurumsal Battalgazi E-Belediye Güncel Hizmetlerimiz
•  Özgeçmişi •  Birimler •  Battalgazinin Tarihi •  Emlak İşlemleri •  Haberler •  Başvuru Takip
•  Başkanın Mesajları •  İlkelerimiz •  Battalgazide Kültür •  Duyuru ve İlanlar •  Öneri / Şikayet Formu
•  Başkana Mesaj •  Meclis Kararları •  Battalgazide Eğitim •  Foto Galeri •  Bilgi Edinme Formu
•  Başkan Foto Galeri •  Meclis Üyeleri •  Battalgazide Tarım •  Video Galeri •  Evrak Doğrulama
•  Başkanlarımız •  Demografik Yapısı •  Nöbetçi Eczaneler
•  Mali Raporlar •  Tarihi Eserler •  Vefat Edenler
•  Misyonumuz •  Mahallelerimiz •  Hava Durumu
•  Vizyonumuz •  Fotoğraflarla Battalgazi

Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Telefon : 0 422 328 44 44 - Faks : 0422 322 00 50