2018 Yılı Ücret Tarifeleri
Karar Tarihi: 2017-10-20      Karar No: 166
Başlıksız Belge

KARAR

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi gereğince Ekim ayı toplantısını yapmak üzere Belediye Başkanı Selahattin GÜRKAN’ın Başkanlığında toplandı.

Gündemin 1’inci maddesi; Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarihli ve 164 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2018 mali yılı ücret tarifelerinin görüşülmesine geçildi.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ

  BİRİNCİ KISIM
BELEDİYE VERGİLERİ

2.BÖLÜM
İLAN VE REKLAM VERGİSİ
Madde 12 - Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.
Madde 96-A) – Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibariyle tayin ve tespit eder.
Madde 16 - İlan ve Reklam Vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Belediye meclisi vergi tarifesinin ilgili bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler.

3.BÖLÜM
EĞLENCE VERGİSİ
Madde 17 – Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir.
Madde 18 – Verginin mükellefi, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel kişilerdir.
Madde 20 –3. Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışılan her gün için bu Kanunun 96. Maddesine göre tespit edilen miktardır.
Madde 96-A) – Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini Belediye grupları itibariyle tayin ve tespit eder.

İKİNCİ KISIM
BELEDİYE HARÇLARI

4.BÖLÜM
İŞGAL HARCI
Madde 52 -Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir.
Madde 96-A) – Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibariyle tayin ve tespit eder.

 

5.BÖLÜM
TELLALLIK HARCI
Madde 67 – Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi veya tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzelkişiler tarafından her ne surette olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsullerin satışı, Tellallık Harcına tabidir.

Madde 68 – Tellallık Harcını, mal ve mahsullerini satan gerçek veya tüzelkişiler ödemekle mükelleftirler. Gerçek veya tüzelkişiler yapacakları satışları, satış yapmadan önce belediyeye veya mahallindeki belediye ilgililerine haber vermekle ödevlidirler. Haber verilmediği takdirde harç yüzde 50 fazlasıyla tahsil olunur.
Madde 69 – Tellallık harcının matrahı, harcın konusuna giren satışların gayrisafi tutarıdır. Bu tutardan hangi ad ile olursa olsun hiçbir indirim yapılmaz.
Madde 70 – Tellallık Harcının nispeti, yüzde 2'dir. (5281 Sayılı Kanunun 22’inci maddesiyle değiştirilen ibare Geçerlilik:01.01.2005, Yürürlük:31.12.2004) 100 Türk Lirasını aşan satışlarda aşan kısım için nispet yüzde 1'dir.
6.BÖLÜM
ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI
Madde 76 – Ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ve ölçeklerin ilgili kanun ve tüzük  hükümlerine göre belediyelerce damgalanması, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcına tabidir.
Madde 77 – Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Ölçü ve Ölçü aletlerinden alınacak muayene ve damgalama ücret yönetmeliğine göre Bakanlıkça yapılacak yönetmelik değişikliği Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra 2018 yılı için tarife aynen uygulanır.
Madde 78 – Bu harç damgalama sırasında makbuz karşılığında ödenir

MÜKERRER                                                                                                                                 
 7.BÖLÜM
BİNA İNŞAAT HARCI
Ek Madde 1 – (2589 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle eklenen madde) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında Ek Madde 6'da yer alan tarifede  gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabidir.
Ek Madde 6 Bina inşaat harcı 07.05.2005 tarih 25808 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen tarifeye göre alınır.
(2005/8730 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen miktar Geçerlilik:13.04.2005)
8.BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HARÇLAR
KAYIT VE SURET HARCI
Madde 79 – Belediyeler ve belediyelere bağlı müesseselerden istenecek her türlü kayıt suretiyle gayrimenkullerle ilgili harita, plan ve krokilerin suretleri, Kayıt ve Suret Harcına tabidir. 07.05.2005 tarih 25808 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen tarifeye göre alınır.
(2005/8730 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen miktar Geçerlilik:13.04.2005)


İMAR İLE İLGİLİ HARÇLAR

Madde 80 – İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar belediyece tahsil olunur.


Sıra

Uygulama Alanları

1

İmar Durumu
Eski  : 20,00 TL
Yeni : 22,00- TL.x KAKS: 150 m²
Örnek:100 m²  lik yapı alanı olan parsel 4 katlı ise 4 kat x 100 m²  = 400:150 x 22,00.-TL = 58,66 TL yatırılır  (Kesirler tama iblağ edilir.)

2

İmar Hattı
Eski  : 20,00 TL
Yeni : 22,00- TL.x KAKS: 150 m²
Örnek:100 m²  lik yapı alanı olan parsel 4 katlı ise 4 kat x 100 m²  = 400:150 x 22,00.-TL = 58,66 TL yatırılır  (Kesirler tama iblağ edilir.)

3

Yol Kodu Tutanağı:

 

2018 Yılı Ücreti

46,00

4

Temel Vizesi
Eski  : 20,00 TL
Yeni : 22,00- TL.x KAKS: 150 m²
Örnek:100 m²  lik yapı alanı olan parsel 4 katlı ise 4 kat x 100 m²  = 400:150 x 22,00.-TL = 58,66 TL yatırılır  (Kesirler tama iblağ edilir.)yatırılır  (Kesirler tama iblağ edilir.)

Temel vizesi alınmadan devam eden inşaatlardaki (imara uygun ise) toplam alandan her 150 m²  bir daire kabul edilip x 108,00 TL. temel vizesi ücreti alınacaktır. (Hesaplarda kesirler tama iblağ edilerek hesaplanacaktır)

5

Su ve Isı Yalıtım Vizesi

2018 Yılı Ücreti

(Daire başı)

22,00

NOT: İşyeri olduğu takdirde brüt her 100 m²’den büyük bir daire kabul edilip, buna göre ücret alınır. (Kesirler tama iblağ edilir.)
ÖRNEK:120 m² lik bir işyeri için 100 m² si 22,00 TL.üzerinden 22,00 X 20/100 = 4,40 TL. ilave edilir.

6

Tadilat Projesinin Tasdiki

345,00

7

Projelerin aslı gibidir suret tasdiki(Her bağımsız bölüm için)

35,00

8

Proje tashiyatı (düzeltme) Harcı

145,00

9

Yenileme Ruhsat (5 Yılı geçmeyen ) Harcı

288,00

10

Yanan ve yıkılan ruhsat harcı

356,00

11

Plan Proje tasdik harcı -Mesken

0,13

12

Plan proje tasdik harcı -İşyeri

0,16

►NOT: Yukarıda zikredilen tadilat projelerinin tasdiki ile projelerin aslı gibidir suret tasdikinde işyeri olduğu takdirde 100 m2’si bir daire kabul edilerek, fazlası için 100 m2 ye kadar alınan ücret orantılı olarak hesaplanır.
ÖRNEK: a) 120 m2 lik bir işyeri için 100 m2 si 323,00 TL. ise 323,00 X 20/100 = 64,60 TL. ilave edilir.
ÖRNEK: b)  22,00  X  30/100 = 6,60 TL. ilave edilir.
Beher parsel için İmar Durumu, İmar Hattı ve Temel vize tarifesi 2.000,00 TL.’ yi geçemez.
Mücavir alan kapsamında kalıp İmar Planı bulunmayan yerlerin İfraz ve Tevhidinden alınacak İmar Harçları

Sıra

Uygulama Alanları

2018 Yılı Ücreti

1

İlk Parselasyon Harcı (10.000 m2 ye kadar)

162,00

İlave beher dönüm için(1000 m²)

18,00

2

İfraz ve Tevhit Harcı (10.000 m2 ye kadar)

162,00

İlave beher dönüm için(1000 m²)

18,00

KOMİSYON RAPORU


İşin  Niteliği

2018 Yılı Ücreti

5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi   gereğince kendilerine komisyon raporu verilmesini isteyenlere

126,00

OTO PARK BEDELİ
29 Eylül 1993 tarih 21713 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, otopark yönetmeliği ile, 30 Aralık 1993 tarih, 21804 ve 26.04.2006 tarih, 26450 sayılı Resmi Gazetelerde yayınlanan Otopark Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümlerinin 4. Maddesi (b) fıkrasında m2 başına düşen otopark bedeli arsa payı ve inşaat payının  toplamı ile otopark bedeli için hesap ve tespitleri aşağıya çıkarılmıştır.

İLK 6 AY İÇİN  


Bölge

İşgal Harcı Katsayısı

 2018 Yılı Ücreti

1.Bölge

2.6

3.665,00

2.Bölge

2,0

3.130,00

3.Bölge

1.3

2.372.00

4.Bölge

0.9

1.240.00

İKİNCİ 6 AY İÇİN


Bölge

İşgal Harcı Katsayısı

2018 Yılı Ücreti

1.Bölge

2.6

3.665,00

2.Bölge

2,0

3.130,00

3.Bölge

1.3

2.426,00

4.Bölge

0.9

1.294,00

►NOT:  Ekli  Paftalarda gösterildiği şekilde bölge uygulaması yapılacaktır.
OTOPARK BEDELİNİN TAHSİLİ


Yapı Ruhsatında

% 50

Yapı Kullanma İzninde

% 50 olmak üzere taksitle alınır

KULLANIM ÇEŞİTLERİ
"a) Yerleşim merkezleri son nüfus sayımındaki nüfuslarına göre üç gruba ayrılmış ve bu alanlarda otopark aranması gereken kullanımların alt türleri ve miktarları aşağıda gösterilmiştir için 1 otopark yeri ayrılması zorunludur.Otopark sayısı açık tesislerde parsel alanı üzerinden, diğer yapılarda ise emsal hesabına konu alan üzerinden belirlenir."

Nüfusu 200.000'den fazla olan yerleşmeler

Yapı Çeşidi

Alanı

1- Meskenler

 3 daire için 

 

 

Meskenler.......................................................

100 m2 ye kadar   -   3 Daire için

Meskenler .......................................................

100 m2 ile 140 m2 arası - 2 Daire için

Meskenler ......................................................

140 m2 den yukarısı  - 1 Daire için  

 

2- Ticari Amaçlı Binalar ve Büro Binaları

 

 

Dükkan, Mağaza, Banka

50 m2

 

Büro Binaları

50 m2

 

Sauna ve Hamam

50 m2

 

3- Konaklama Tesisleri 

 

 

Oteller

5 oda için

 

Moteller

Oda Sayısının %80'i kadar

Hosteller

5 oda için

Tatil Köyleri

4 oda için

Apart Oteller

2 ünite için

Pansiyonlar

4 oda için

Termal Tesisler

4 oda için

Kampingler

1 ünite için

Kırsal Turizm Tesisleri

4 ünite için

4- Yeme, İçme Eğlence Tesisleri

 

Gece Kulübü

30 m2

Gazino

30 m2

Diskotek

30 m2

Düğün Salonu

30 m2

Birahane

30 m2

Bilardo Salonu, İnternet Cafe, Kahvehaneler

30 m2

Diğerlerinden Her Biri İçin

30 m2

Lokanta, Pastane, Fırın,

30 m2

5- Sosyal, Kültürel ve Spor Tesisleri

 

Konferans Salonu

10 oturma yeri

Tiyatro- Sinema

10 oturma yeri

Kütüphane

30 oturma yeri

Kapalı Yüzme Havuzu

20 oturma yeri

Açık ve Kapalı Spor Salonu

10 oturma yeri

6- Fuar, Kongre ve Sergi  Merkezleri

Kapasitenin %5'i oranında

7- Eğitim Tesisleri

 

Üniversite ve Yüksek Okullar

200 m2

İlk ve Orta Öğrenim Kurumları

300 m2

Özel Okul, Dersane, Kuran Kursu

300 m2

Öğrenci Yurtları ve Kreşler

400 m2

8- Sağlık Yapıları

 

Hastaneler

75 m2

Sağlık Ocağı, Dispanser ve Diğerleri

125 m2

9- İbadet Yerleri

100 m2

10- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Yararlı Diğer Kuruluşlar

75 m2

11- Sanayi ve Depolama Tesisleri ve Toptan Ticaret

200 m2

12- Küçük Sanayi Tesisleri

125 m2

13- Oto Sanayi Sitesi

40 m2

14- Toptancı Hali

75 m2

15- Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonları

Beher pompaj başına 150 m2 ve her lift ve/ veya kanal başına 150 m2

16- Açık Tesisler

 

Lunapark ve Benzeri Eğlence Yerleri

40 m2 Alan

Rekreasyon Alanı

300 m2 Alan

Çay Bahçesi

45 m2 Alan

Açık Spor Alanları

50 m2 Alan

Açık Yüzme Havuzu

30 m2 Alan

Semt Pazarı

75m2 Pazar alanı

Otopark hesabında Yapı İnşaat Alanı esas alınır.

En az 1 otopark yeri ayrılması zorunlu olup, binayı kullananların otopark ihtiyacının bina içinde veya parselinde karşılanmaması halinde otopark bedelinin tahsil edilmesine, ayrıca birden fazla bağımsız bölüm olan binalarda, kullanım amaçlarına göre otopark hesabı yapılacağı ve rakamların kesirli çıkması halinde bir üst değere tamamlanmasına ve buna göre keza yukarıda gösterilen otopark bedellerinin 01/01/2018  tarihinden itibaren tahakkuku ve tahsiline,

YOL İŞGALİYE HARCI: 
Şehrimizin muhtelif yerlerinde yapılmakta olan inşaatların, yol ve kaldırımların işgal edilmesinden dolayı 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasasının 52/2 maddesi gereği şehrimizde yaptırılan inşaatlarda kum,çakıl, demir, çimento, tuğla vb. malzemelerle yada hazır beton mikseri ile inşaata beton dökülmesi sırasındaki işgaller, perde çekerek işgaller vs. göz önüne alınarak, inşaatların belirli bir süre verilerek Belediyemiz görevlilerince yerinde tespit yapılır.yola veya kaldırıma işgal var ise; inşaatın ön cephe genişliği x ……. (işgal edilecek yol veya kaldırım genişliği) x gün x işgal harcı katsayısı formülü ile harç bölge tablosunda belirlenen katsayılar kullanılarak makbuz karşılığı tahsil edilir.
İşgal Harcı = Binanın cephe uzunluğu x İşgaliye payı x Gün x Kat adedi (Bodrum dahil) x Bölge katsayısı

Not: 11 Temmuz 2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazetede işgal harcının en fazla 4 gruba ayrılacağı belirtilmiştir.

YAPI NİZAMI

GÜN SAYISI

İŞGAL MESAFESİ

Blok Nizam

50X Kat Adedi

1.60

Ayrık Nizam

50X Kat Adedi

1,85

İkiz Nizam

50X Kat Adedi

1,85

Ayrık İkiz Nizam

50X Kat Adedi

1,85

Bitişik Nizam

50X Kat Adedi

2.20

Yapı Kullanma İzin Belgesi
1-Mesken için 1,30 TL/ M2
2-İşyerleri için 2,00 TL/ M2 Kontrollük hizmet ücreti alınacak
3- Şantiye Şefi, Proje Müellifi, Yapı Denetim Şirket Değişikliği, Müteahhit değişikliklerinde 325,00 TL ücret alınacaktır.
4- Plan Tadilat Ücretinin 380,00 TL olarak alınacaktır.

Not 1

Plan Tadilatı ile fonksiyonu değişen parsellerin otopark ve işgal harçları tadilat sonrası fonksiyonlarına göre revize edilecektir

Not 2

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 56. Maddesi gereğince 1 m2 nin bir günlük işgal harcı hesaplanırken katsayılar 0,5’ den az, 2,5’ den çok olamaz

Not 3

İbadethaneler ve Kuran Kurslarından yol işgal harcı alınmayacaktır.

Not 4

Bağ evleri için yol işgal harcı alınmayacaktır

Not 5

100 m2  nin altında olan daireler için 3 daireye  bir otopark harcı alınacaktır.(26.04.2006 tarih, 26450 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 3. Maddesi gereği)

İŞGAL HARCI KATSAYILARI


Bölge

İşgal Harcı Katsayısı

1.Bölge

2.6

2.Bölge

2.0

3.Bölge

1.3

4.Bölge

0.9

İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI
Madde 81 – Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması "İşyeri Açma İzni Harcına" tabidir.
Madde 96-A) – Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibariyle tayin ve tespit eder.

ÜÇÜNCÜ KISIM
ÜCRETE TABİ İŞLER                                                                                                                          Madde 97 – (Değişik: 4/12/1985 - 3239/125 md.) Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet  için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediye'ye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir

İMAR İLE İLGİLİ DİĞER ÜCRETLER                         


Sıra

Uygulama Alanları

2018 Yılı Ücreti

1

İşyerlerinin M2 tespitleri

1,10

2

Meskenlerin faydalı olan ve M2 tespiti (2.000,00 TL.’yi geçmeyecek)

0,86

3

Yapı ruhsatı ve yapı kullanma ruhsatının suret harcı

13,00

4

Dışarıdan arşiv projelerinin çekimi

57,00

5

İmar durumunun yazılı olarak verilmesi

56,00

6

Paftadan fotokopi çekimi

35,00

7

Bir Paftadan ozalit çekimi

103,00

8

İmar tadilat örneği beheri için

103,00

9

Evrak Tasdik Harcı (Kayıt Suret)

21,00

10

Bilir kişi ekspertiz raporu ve kıymetli evrak tasdiki

143,00

11

Enkaz ve hafriyat harcı

426,00

12

Kayıt harcı (Mühendisler)

184,00

13

İş bitirme ve Denetleme belgesi düzenlenmesi

576,00

14

Yapı denetim defteri ücreti

69,00

15

Arşiv Projesinde bilgi alma

35,00

16

İmar Uygulamasında Oluşan Tapu Ücreti  (Aslı)

9,00

17

İmar Uygulamasında Oluşan Tapu Fotokopi Ücreti

7,00

18

İmar Planı değişikliği talebi meclis inceleme ücreti

403,00

Basit tadilatlar (m2 si)

3,50

19

Birleşim harcı (m2 si)

5,50

20

Mesafe Tespit Yazısı

64,00

21

Asansör kayıt belgesi için yapılacak inceleme ücreti (Beher Asansör İçin)

196,00

22

Gözlemsel Zemin Etüt Raporu (2 kata kadar yapılar için)

150,00

23

Sondaja Dayalı Temel Zemin Etüt Raporu(3 kat ve üzeri Her Blok)

310,00

24

Yoğunluk hesaplaması için sahaya teknik personel gönderilmesi

310,00

25

3194 sayılı yasanın 18. Maddesi doğrultusunda yapılan çalışmasının kontrollük ücreti

806,00

26

Hali hazır paftalarının onayı

115,00

5216 sayılı kanunun 7. Ve 23. Maddesi ile 2464 sayılı kanunun 97. Maddesi uyarınca numarataj tarifeleri

1

Adres tespit ücreti  (beher adet)

24,00

2

Adres tespiti  hakkında çıktı vermek

24,00

3

Numarataj duvar levha hasar ücreti

49,00

4

Numarataj direk levha hasar ücreti

357,00

5

2014 yılında mahalle olan köyler ile ilgili adres tespit ücreti  (beher adet)

64,00

6

Mahallinde tespit ücreti  (Kamu aracı ile gidilirse)

64,00

7

Mahallinde tespit ücreti  ( Şahıs aracı ile gidilirse)

37,00

GEÇİŞ YOLU İZİN BELGESİ ÜCRETLERİ
2918 Sayılı Trafik Kanunu (Madde:18)  ile Belediyelere verilen görevler arasında Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları dahilinde karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesislerin geçiş yolu , izin belgesine tabidir.

Sıra

Uygulama Alanları

2018 Yılı Ücreti

1

AVM (Alışveriş Merkezleri)

100.000,00

2

Akaryakıt İstasyonları (Akaryakıt ve LPG)

10.400,00

3

Fabrikalardan (Sanayi Tesisleri)

10.400,00

4

Servis İstasyonları ve Plazalar

26.500,00

5

Tehlikeli Madde Depoları ve Dolum Tesisleri

18.400,00

6

Müşterek Tesisler (Lokanta, Akaryakıt Tesisleri, Otel, ve Dinlenme Tesisleri ile birden fazla yapılanlar

26.500,00

7

Eğitim ve Spor Tesisleri (Sürücü Kursu ve Halı Saha Tesisleri)

8.600,00

8

Düğün Salonları

10.300,00

9

Özel Hastaneler

29.000,00

10

Ticarethaneler            a) 0 -1000 m2

3.455,00

                                   b) 1000 - 3000 m2

7.713,00

                                   c) 3000 - 8000 m2

9.800,00

                                   d) 8000 m2 den fazla olanlar

18.423,00

11

Yük Terminali ( Nakliye Ambar ve Depolar)

10.015,00

12

Diğerleri

2.016,00

İLAN VE REKLAM ÜCRETLERİ


Sıra

Reklamın Cinsi ve Yeri

2018 Yılı Ücreti

1

Makbuzlara ve her türlü matbu evraklara alınacak reklamlardan her abone için (Yazılım masrafı ve K.D.V hariç)

 

a)      İki aylık süre için

0,12

b)      Dört aylık süre için

0,14

c)      Altı aylık süre için

0,15

d)      Sekiz aylık süre için

0,19

e)      On aylık süre için

0,18

f)      On iki aylık süre için

0,20

2

Otobüslerin ön ve arka kısmı için (90x130 cm2 ebadında olmak kaydıyla) senelik

1.080,00

3

Otobüslerin yan sağ ve sol yüzleri için (100x150 cm2 ebadında olmak kaydıyla) senelik

1.080,00

4

Otobüslerin yan sağ ve sol eteklerine (50x75 cm2 ebadında olmak kaydıyla) senelik

760,00

5

Otobüslerin ön yüzüne bez  reklam afişin beher otobüs için Günlük (100x150 cm2 ebadında)

75,00

6

Otobüslere asılacak reklam kağıtlarının bir adedinin günlük ücreti

a)      A3-A4 ebadında

7,50

b)      A3 den büyük

13,00

7

Otobüsün ön yüzü hariç dışının tamamı yıllık, giydirme

3.450,00

8

Otobüslerin içerisinde bulunan yolcu tutunacaklarından beher otobüs için yıllık

765,00

9

Belediyemiz sınırları içerisinde karayolları geçişlerinin etrafındaki veya dışındaki özel mülkiyetlere, yapıların çatılarına ticari ve sanayi müessese veya serbest meslek erbabınca dikilen, asılan, takılan her çeşit İlan ve Reklam amaçlı levhaların  beher m2 sinden yıllık

75,00

10

Otobüs duraklarına konulan yazı ve resimlerden yıllık

2.3025,00

11

Gerekli müsaadeler alındıktan sonra işyeri binasının önündeki direklere asılan ve üzerinde firma amblemi bulunan bayrak flama vs. beher bayrak, flama vb için yıllık

189,00

12

Her türlü duvar ilanları (Beher M2) (Günlük)

0,27

13

Her türlü bez afiş (Beher M2) (Günlük)

0,11

14

Her türlü el broşürü (Beher M2) (Adet)

0,13

BİLGİSAYARLI REKLAM (LED) RAKET BİLBOARD OTOBÜS DURAKLARI  VE TOTEMLERDEN ALINACAK ÜCRETLER


Sıra

Cinsi

2018 Yılı Ücreti

1

Belediyemiz yetki ve sorumluluğu altında bulunan meydan, alan, cadde, sokak ve bulvarlara konulan totem tabelanın her iki yüzünden ayrı ayrı İlan Reklam Vergisi bölümünün 4.maddesindeki 2.bölge fiyatına ilave olarak Totem tabelayı ayakta tutan direklerden bir defaya mahsus alınacak ücret.

a)      Kamuya Ait Yerler için

1.785,00

b)      Özel Mülke konulan Yerler için 

830,00

2

Belediyemiz yetki ve sorumluluğu altında bulunan yerlerde yapılacak Elektrik, Elektronik veya Bilgisayar sistemi le (LED ekran vs.) uygulamalara İlan ve Reklam Vergisi bölümünün 7.maddesinde belirtilen İlan ve Reklam Vergisine ilave olarak alınacak ücret  

a)      Belediyeye Ait Yerler için Yıllık  (Beher m2)

1.391,00

b)      Özel Mülke konulan Yerler için Yıllık  (Beher m2)

1.045,00

3

Firmaların karayolunda özel araçları ile veya balon, zeplin, uçak vb ile yapacakları reklamlara İlan ve Reklam Vergisi Bölümünün 8. maddesine ilave olarak alınacak ücret Haftalık olarak

695,00

4

Otobüs Durakları, Raketler ve Bil boardlardan Yıllık  (Beher m2) için.

a)      Otobüs Durakları

151,00

b)      Raketler

151,00

c)      Bil boardlar

178,00

NİKAH ÜCRETİ :


Sıra

Cinsi

2018 Yılı Ücreti

1

Nikah Salonu Ücretleri  (Evlendirme Cüzdan Bedeli Dahil)

a) Törenli Nikah salonu ücreti

356,00

b) Törensiz Nikah salonu ücreti

172,00

c) Düğün Salonu, Otel ve Meskenlerde

808,00

2

Resmi tatil ve Hafta Tatili Günlerinde;

a) Törenli Nikah salonu ücreti

485,00

b) Törensiz Nikah salonu ücreti

405,00

c) Düğün Salonu, Otel ve Meskenlerde

862,00

3

Maddi durumu iyi olmayan vatandaşların yapılan tahkikat sonucu fakirlikleri ibraz edildiği taktirde

12,00

4

Evlenme İzin Belgesi Düzenlenmesi

34,00

KERVANSARAYINDA YAPILAN ORGANİZASYONLARDA (ÖZEL GÜNLER, NİŞAN, DÜĞÜN, KATALOĞ VE FOTOĞRAF ÇEKİMİ V.S.)


Sıra

Cinse

Süre

2018 Yılı Ücreti 

1

Düğün çekimi

5-30 dk arası

        46,00

2

Nişan çekimi

5-30 dk arası

46,00

3

Katalog Çekimi ve Özel Günler

5-30 dk arası

46,00

4

Düğün çekimi

30-60 dk arası

81,00

5

Nişan çekimi

30-60 dk arası

81,00

6

Katalog çekimi

30-60 dk arası

81,00

7

Düğün, Nişan, Katalog çekimi

60 dk üzeri

115,00

BASILI EVRAK SATIŞLARI


Sıra

Cinsi

2018 Yılı Ücreti

1

Esnaf Teftiş defterlerinin beherinden

69,00

2

Esnaf Sicil kartlarının beherinden

69,00

3

Sinema biletlerinin beher cildinin maliyet fiyatına ilave edilmek üzere

17,00

ATM VE  OTOMOTİK SATIŞ CİHAZLARINDAN ALINACAK ÜCRETLER


Sıra

Cinsi

2018 Yılı Ücreti

1

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin (g) bendi gereğince;

a)-Mücavir alanlar içerisinde mülkiyeti belediyeye ye ait yerlere konulan ATM cihazlarının beherinden yıllık İşgaliye’ye ilaveten alınacak kira ücreti

17.000,00

b)- Mücavir alanlar içerisinde özel mülkiyetlere ait yerlere konulan ATM cihazlarının beherinde yıllık

8.700,00

2

a) Mücavir alanlar içerisinde mülkiyeti belediyeye ait yerlere konulan içecek satış cihazlarının beherinden yıllık İşgaliyeye ilaveten alınacak kira ücreti

8.700,00

b)- Mücavir alanlar içerisinde özel mülkiyetlere ait yerlere konulan içecek satış cihazlarının beherinde yıllık

5.500,00

BİLGİ EDİNME ÜCRETİ


Sıra

İşin Niteliği

2018 Yılı Ücreti

1

4982 sayılı Bilgi Edinme Yasasının 10. maddesi gereğince bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden:

a) İlk on sayfa ücretsiz

 

b)İlk on sayfadan sonraki her sayfa için

1,20

c)Bilgi ve belgelere erişimin gerektirdiği inceleme, araştırma, yazma, kopyalama ve postalama gibi maliyet unsurları maliyet tutarını aşmayacaktır.(Sayfa başına 5.00 TL. Toplamda 100 TL. yi geçmeyecektir.)

d)İlk on sayfadan sonraki sayfalar için ortaya çıkacak c) deki maliyet unsurları b) ye göre belirlenen ücrete ilave edilecektir.

 

 

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MATBU EVRAK HARCI


Sıra

Cinsi

2018 Yılı Ücreti

1

Komisyon raporlarının (Her bir raporun) onaylı birer sureti için

31,00

2

Meclis ve Encümen Kararlarının (Her bir kararın) onaylı bir sureti için (İlgililere verilen onaylı birer nüsha hariç)

25,00

3

Vatandaşlar tarafından istenilen ve doğrudan veya dolaylı olarak kendisiyle ilgili olmayan arşivdeki her bir evrakın birer sureti için.

1,20

 

COĞRAFİ BİLGİ İŞLEMLERİNDEN ALINACAK ÜCRETLER


Sıra

Cinsi

2018 Yılı Ücreti

1

Coğrafi olarak ilişkilendirilmiş bir adet binanın bilgileri ve öznitelik bilgisi (Bina grafik verileri dahil) Beher Adet

15,00

2

Bir adet objeye (Örn; Her bina bir obje olarak değerlendirilir) ait öznitelik bilgisi Beher Adet

1,20

3

Renkli uydu görüntüsü ploter çıktısı (Beher m2 için)

a - Normal teknik çizim kağıdı çıktısı

115,00

b - Fotoğraf kağıdı çıktısı

150,00

4

Cadde, sokak, bina, adres katmanının bulunduğu mahalle paftası çıktısı (Beher m2 için)

74,00

5

Bağımsız bölüm listesi ( Beher bağımsız için)

0,50

6

Coğrafi olarak ilişkilendirilmiş cadde, sokak bilgisi ve öznitelik bilgileri (Cadde, sokak grafik verileri dahil) (Her bir cadde ve sokak için)

14,00

7

Malatya konumsal referans istasyonu bağlantı kullanım ücreti (Günlük)

3,25

 

HOPARLÖR ÜCRETİ


Sıra

Cinsi

2018 Yılı Ücreti

1

Resmi daire tarafından gönderilen ilanların beher kelimesinden ( Kamu yararına ilişkin olup, ticari amaç taşımayan ilanlardan ücret alınmaz )

1,00

2

Ticarethaneler, Sanayi kuruluşları, Eğlence yerleri ve benzerlerine ait reklam niteliği taşımayan ilanların beher kelimesinden

1,60

3

Mücavir alanlar içerisinde reklam veya benzer bir amaçla stand açanlardan günlük

a)      1 m2 ye kadar

172,00

b)      1 m2 den sonraki her m2 için

92,00

4

Kamu yararına ilişkin olup ticari amaç gütmeyen ilanlardan ücret alınmaz.

5

Siyasi ilan yapılmaz.

 

MEZARLIK ÜCRETLERİ


Sıra

Uygulama Alanı

2018 Yılı Ücreti

1

İl içi Cenaze taşıma ücreti

80.00

2

Cenaze yıkama ücreti

57.00

3

Morg ücreti (Günlük)

28.00

4

Cenaze levazımat gideri

92.00

5

İl dışı cenaze taşıma km. ücreti

1.80

6

Fakir olduğunu beyan edenler ücretsiz faydalanacaktır

 

 

 

 

ÇEŞİTLİ ÜCRETLER 
TEDAŞ’TAN YER TAHSİSİ (KİRA) ÜCRETİ


Sıra

Cinsi

2018 Yılı Ücreti

1

Elektrik direklerinin 1 adedinden aylık

66,00

2

Direk üzerindeki trafoların 1 adedinden aylık

88,00

3

Havai hat ve yer altı kablolarından metre başına aylık

6,50

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI HESAPLAMA TABLOSU
Ruhsat Şube Müdürlüğü İşyeri Açma ve  Çalışma Ruhsatı Ücretleri

(M2) ÜZERINDEN İŞYERI AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ÜCRET TARIFESI:


Sıra

İşyerinin Türü Alanı

İşyerinin Alanı

2018 Yılı Ücreti

1

Her tür işyeri için İşyeri Açma Ruhsat Harcına İlaveten Alınacak Ücret.

25 m²’ye kadar

237,00

26 m²-100 m² arası

507,00

101 m²-250 m² arası

630,00

251 m²-500 m² arası

1.013,00

501 m²’den yukarı

1.900,00

TOPLAM (M2) ÜZERINDE İŞYERI AÇMA ÜCRET TUTARI


S. No

 

Açıklama

 2018 Yılı Ücreti

 

Bölgelere Göre Birim Fiyatı

 

1.Bölge

2.Bölge

3.Böl.

 

 

1

 

0-25 m2

0,59

0,48

0,37

 

26-100 m2

0,70

0,59

0,48

 

101-250 m2

0,80

0,75

0,59

 

251-500 m2

0,91

0,80

0,70

 

501 m2 Üzeri

1,18

0,97

0,80

 

 

BÖLGELERE GÖRE YENİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSAT HARCI


Sıra

Açıklama

B.Fiyatı

Miktarı (M2)

2018 Yılı Ücreti

1

 

İşyeri Açma Harcı

1

Adet

 

   

 Şartname/Evrak

1

Adet

75,00

 

KDV

1

Adet

13,50

 

Muayene Harcı

1

Adet

34,50

RUHSAT YENİLEME HARCI (GÜNCELLEME)

 

S. No

Açıklama

B. Fiyatı

Miktarı(m²)

2018 Yılı Ücreti

 

1

Kayıp/Çalıntı/Yıpranma ve Belge Yen

1

 Adet

124,00

 

 

MESAFE ÖLÇÜM HARCI

 

1

Mesafe Ölçüm Harcı

1

Adet

124,00

 

 

CANLI MÜZİK YAYINI  HARCI

 

1

Canlı Müzik Yayını Harcı

1

Adet

1,730,00

 

Diğer Harçlar

2018 Yılı Ücreti

 

1

Kayıp, çalıntı, yıpranma gibi durumlarda işyeri faaliyeti, adresi ve sahibi aynı kalması şartı ile arşivimizde eski dosyasına göre ruhsatın bir yüzünün verilmesi

124,00

 

2

Canlı Müzik Belgesi

1.730,00

 

3

Mesafe Ölçüm Harcı

124,00

 

Yer Seçimi Ve Tesis Kurma İzin Belgesi Ücreti

 

 

1

Anonim Şirketler

922,00

 

2

Limited Şirket ve Diğer Şirketler

760,00

 

3

Şahıs İşletmeleri

495,00

 

İnceleme Kurulu Tetkik Ücretleri

 

 

1

Anonim Şirketler

630,00

 

2

Limitet Şirket ve Diğer Şirketler

506,00

 

3

Şahıs İşletmeleri

377,00

 

 

YER ALTI , YER ÜSTÜ KAZI VE TAHRİP ÜCRETLERİ


S.No

Cinsi

2018 Yılı Ücreti

1

1 m asfalt + işçilik (genişlik ±%20 0,50 cm kadar) 

80,00

2

Zemin tahrip bedeli genişliği 0,50 cm geçmesi durumunda m2 olarak alınır

 

143,00

3

8 Cm Yüks. Normal Çimentolu Buhar Kürlü Bet.Par. Taşı –Kompozit  (M2)

 

40,00

4

50x20x10 CM Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Bordür     (mt.)

 

29,00

5

Kumlama Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması    (MT2)

74,00

6

Kumlamalı (20x30x50) Bordürün Yerine Döşenmesi   (mt.)

74,00

7

Bazalt-Traverten Plaklara 4 cm. Kalınlığında Döşeme Kaplaması       (MT2)

 

97,00

8

Bazalt Bordür Yapılması  (10x25x50)  (mt.)

62,00

9

6 cm parke taş (çoklu sistem)naturel  (m2)

34,00

10

6 cm parke taş (çoklu sistem) renkli (m2)

34,00

11

6 cm parke taş (20*20 baklava)naturel (m2)

34,00

12

6 cm parke taş  (20*20 baklava) renkli (m2)

34,00

13

6 cm parke taş (7*21 dikdörtgen)naturel (m2)

34,00

14

6 cm parke taş (7*21 dikdörtgen) renkli (m2)

35,00

15

6 cm parke taş (süper dekor- penguen)naturel (m2)

34,00

16

6 cm parke taş (süper dekor- penguen) renkli (m2)

37,00

17

6 cm parke taş (aşık)naturel (m2)

34,00

18

6 cm parke taş (aşık) renkli (m2)

34,00

19

6 cm parke taş (aşık)naturel (m2)

37,00

20

6 cm parke taş (aşık) renkli (m2)

40,00

21

Yağmur oluğu naturel (m2)

22,00

22

Yağmur oluğu renkli (m2)

24,00

23

Çim bordörü (m2)

18,00

24

Çim bordörü (m2)

22,00

25

20*50 Bahçe Bordörü Naturel (m2)

18,00

26

20*50 Bahçe Bordörü Renkli (m2)

22,00

27

30*50 Belediye Bordörü Naturel (m2)

30,00

28

30*50 Belediye Bordörü Renkli (m2)

34,00

29

30*70 Karayolu Bordörü Naturel (m2)

34,00

30

30*70 Karayolu Bordürü Renkli (m2)

37,00

31

Refüj Bordürü natürel (m2)

69,00

32

Refüj Bordürü Renkli (m2)

74,00

33

Park Mantarı Natürel (m2)

22,00

34

Park Mantarı Renkli (m2)

27,00

35

33*33 vakumlu karo (suni mermer) beyaz (m2)

34,00

36

33*33 vakumlu karo (suni mermer) renkli (m2)

37,00

37

30*30 Mozaik Karo (Silinmiş Düz) Beyaz (m2)

34,00

38

30*30 Mozaik Karo (Silinmiş Düz) Renkli (m2)

37,00

39

33*33 Mozaik Karo (Silinmiş Düz) Beyaz (m2)

29,00

40

33*33 Mozaik Karo (Silinmiş Düz) Renkli (m2)

32,00

41

40*40 Mozaik Karo (Silinmiş Düz) Beyaz (m2)

43,00

42

40*40 Mozaik Karo (Silinmiş Düz) Renkli (m2)

43,00

43

07*33 Süpürgelik (Suni Mermer) beyaz (m2)

34,00

44

07*33 Süpürgelik (Suni Mermer) renkli (m2)

37,00

45

30*30 Tretuvar Karo Renkli (m2)

30,00

46

33*33 Tretuvar Karo Renkli (m2)

29,00

47

40*40 Tretuvar Karo Renkli (m2)

40,00

48

14*28 Cephe Kaplama-Ankara taşı Renkli (m2)

37,00

49

14*28 Cephe Kaplama-İzmir taşı Renkli (m2)

37,00

50

Dekoratif Kilit Taşı (kompozit) (m2)

86,00

51

Stabilize yol kazılarında dolgu malzemesi belediyeden karşılandığı takdirde

52,00

52

Toprak yol kazılarında yol tahribatı belediye tarafından karşılandığı takdirde

30,00

53

Keşif Bedeli (Belediyemiz mücavir alanı içinde yapılan kazıların hakkediş ve metrajların belirlenmesinde yapılacak keşif + ulaşım + diğer giderler sadece alt yapı kurumlarından alınacaktır. ) Beher Adet

232,00

Açıklama 1 - Belediyemiz mücavir alan dahilinde proje kapsamında yapılacak olan alt yapı hizmetleri için kazılmış olan yerlerde alt yapı kurumları kendi hizmet alanları ile ilgili çalışmaları ile ayrıca özel inşaatların çalışmaları olup olmadığı hususunda tebligat yapılarak, tebligata müteakip kapatılmış ve kaplaması yapılmış olan yerlerde anılan kurumların ve özel inşaatların sonradan herhangi bir çalışma için kazı yapmaları durumunda belirlenen kazı ücretlerinin dört katı ücret ilgili kurum ve özel inşaat sahiplerinden tahsil edilecektir.
Açıklama 2 - Belediyenin tebligat yapmasına karşın kaplaması tamamlanmış sahada alt yapı kurumları veya özel inşaatların izinsiz kazı yapmaları durumunda zemin tahrip bedelinin altı katı ücret tahsil edilecektir.
Açıklama 3 - Belediyenin alt yapı ile ilgili olarak tebligat yapmadığı sahada alt yapı kurumları veya özel inşaatların izinsiz kazı yapmaları durumunda zemin tahrip bedelinin dört katı ücret tahsil edilecektir.
Açıklama 4 – Kamu yararı gözetilerek diğer kurumlarla yürütülen ortak projelerde, kazı ücretlerinde asfalt maliyetinin altına inmemek koşuluyla indirim yapılabilir.

TELEKOMÜNİKASYON GEÇİŞ HAKKI ÜCRET TARİFESİ
Geçiş Hakkı


Sıra

Cinsi

2018 Yılı Ücreti

1

Başvuru Bedeli (Bir defalık)

810,00

2

Altyapı Katılım Bedeli için Birim altyapı yapım ve geçiş hakkı maliyeti (TL/m)  (Kullanım Süresince Bir Defalık)

 

183,00

3

Boş göz veya göz içerisinde tek göz microduct

86,00

4

İşletmecinin 3'lü göz çoklayıcı veya microduct çekmesi durumunda

63,00

5

Ruhsat Harcı (Zemin Tahrip B*0,01) +

183,00

6

Güzergah Arıza-Bakım-Onarım Bedeli (TL/mt)(Bir Yıllık)

1,40

7

Yer Etüt Bedeli (TL/mt) (Bir Defalık)

3,60

8

Ortak Elektronik Haberleşme Altyapısını ilk tesis eden için Geçiş Hakkı Bedeli   (TL/mt)

 

8,30

53,00

9

Ortak Elektronik Haberleşme Altyapısında ortak kullanım dışı tesis edilen ilave gözler için Geçiş Hakkı Bedeli (TL/m Güzergah,12 göze kadar 5 TL sonrasındaki her bir göz için 0,5 TL)

8,30

50,00

10

Mevcut Ortak Elektronik Haberleşme Altyapısını Kullanımda Geçiş Hakkı Bedeli  (TL/m Göz)

8,30

50,00

11

Ortak Elektronik Haberleşme Altyapı İhtiyacı Olmayan Şehiriçi cadde ve sokaklarda Geçiş Hakkı Bedeli   (TL/m Güzergah)

 

8,30

50,00

12

Ortak Elektronik Haberleşme Altyapı İhtiyacı Olmayan Köy yolları ve köy içlerinde Geçiş Hakkı Bedeli (TL/m Güzergah)

 

1,20

4,10

13

Tünel, Raylı Sistem, Metrobus Hatlarının Kullanımda Geçiş Bedeli (TL/m)

 

24,00

183,00

 

HABERLEŞME SISTEM VE EKIPMANLARI TESIS YERI TARIFESI


Sıra

Cinsi

2018 Yılı Ücreti

1

Başvuru Ücreti (Bir defalık)

771,00

2

Bina

 

9.788,00

66.782,00

3

Repeater / Pico BTS

 

3.687,00

21.883,00

4

İstasyon, Durak,Terminal, Göl ve Baraj kıyısı

 

 

17.270,00

108.231,00

5

RF Anteni / Radyo Link Anteni (TL / Adet)

 

 

2.533,00

17.270,00

6

Yer Altı Montajlı Kabinet, Saha Dolabı (TL / m 2 )

 

 

41,00

216,00

7

Outdoor Montajlı Kabinet, Saha Dolabı (TL / m 2 )

 

 

216,00

1.294,00

8

Ankesörlü Telefon (TL / Adet)

 

 

38,00

216,00

9

Belediye Kule Kullanım Temel Bedeli

 

 

20.725,00

149.686,00

10

GSM Kule Tesis Yeri

 

 

17.260,00

92.115,00

11

GSM Baz İstasyonu Ortak Gider Bedeli

 

 

4.258,00

33.391,00

12

Ortak Kabinet Kullanım Bedeli

 

 

216,00

1.612,00

13

GSM Mobil İstasyon Bedeli  (Günlük)

156,00

14

Elektronik Haberleşme Ekipmanı Tesis Yeri Survey Bedeli (Survey sonucu uygun görülen yer için bir defalık)

2.188,00

BELEDİYE KONFERANS SALONU)


Sıra
No

Cinsi

2018 Yılı Ücreti

 

Belediye  Konferans Salonu (Tüm Gün Seansları)

 

1

Hafta İçi Sabah (09:00-12:00) Saatler Arası

250,00

2

Hafta İçi Öğle (14:00-17:00) Saatler Arası

350,00

3

Hafta İçi Akşam (19:00-22:00) Saatler Arası

450,00

4

Hafta Sonu Sabah (09:00-12:00) Saatler Arası

350.00

5

Hafta Sonu  Öğle (14:00-17:00) Saatler Arası

450,00

6

Hafta Sonu  Akşam (19:00-22:00) Saatler Arası

600,00

7

Prova (1.Saat)

100,00

ÇEŞİTLİ ÜCRETLER  (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ)
Semt pazarlarında alışveriş için tahsis edilen yerlerin diğer şahıslara devrine müsaade edildikten onay alınacak devir ücreti;  


Sıra

 

 2018 Yılı Ücreti

1

Araba çekim ücreti

46,00

2

Belediyemiz sınırları içerisindeki Pazar yerlerindeki tezgah yerlerinin devri

 

a)- Pazar devir işlemi ücreti

405,00

 

b)- Pazar devir işlemi ücreti

285,00

 

c)- Pazar devir işlemi ücreti

199,00

3

Semt pazarlarına uygulanacak fiyat tarifesi

 

* Kapalı Pazar yerlerinde (1.Günlük)

17,00

4

Açık Pazar Yerlerinde (Her Ay için)

 

a) 1.Bölge

113,00

 

b) 2.Bölge

83,00

 

c) 3.Bölge

75,00

VERGİ VE HARÇLARIN TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK BÖLGELER
(İlan ve Reklam Vergisi,Eğlence Vergisi,İşgal Harcı,Hafta Tatili Ruhsat Harcı,İşyeri Açma İzin Harcı)
İşyeri Açma Harcı bu ücret tarifesinde yer almayan hükümler için 2464 sayılı Yasadaki hükümler uygulanır.

1.Bölge : Akpınar, Aslanbey, Ataköy, Başharık (C.Topel Cad.) B.Hüseyinbey, B.Mustafa Paşa (Hasanbey, Zapçı, M.Sinan, Halep Cad.) Cemal Gürsel (İsmetpaşa Cad.) Cevherizade, Çöşnük, Çukurdere (Zapçıoğlu Cd.) 2.Cad.) Dabakhane, Dernek, Ferhadiye, Fırat (Kanalüstü Hariç) Göztepe (E.Malatya Yolu) H.Varol (C.Topel Cad.) Halfettin, Hamidiye, Hacıabdi (İ.Paşa, Sinan, Akbay, H.Bey Cad.) İlyas (T.Temelli, Sanayii Cad.) İnönü, İstiklal, İsmetiye, İzzetiye, Şıkşık, Şifa, Uçbağlar, Y.Hamam,Kırçuval, K.Hüseyinbey, K.Mustafapaşa, Niyazi, Nuriye Paşaköşkü (İ.paşa,C.Topel) Salköprü, Sancaktar, Saray, Sarıcıoğlu, Selçuklu, Tandoğan (Çevreyolu) Zafer, Zaviye (Hasanbey, İ.Paşa, Temelli)

2.Bölge : Başharık(C.Topel Hariç) B.Mustafapaşa (H.Bey,Zapçı,M.Sinan,Halep Cad.Hariç) C.Gürsel (İ.Paşa Cad. Hariç) Cirikpınar, Çukurdere, Elazığ Yolu (Şehirgösteren, Çiftlik) Hacıabdi, (H.Bey, Akbay, Sinan, Zapçı Cad.Hariç) Hasan Varol (C.Topel Cad.Hariç) İlyas (T.Temelli ve Sanayii Cad. Hariç) İskender,   Paşaköşkü, (C.Topel ve İ.Paşa Cad.Hariç) Şeyhbayram, Zaviye (İ.Paşa,Temelli ve Yeniyol Hariç) Hidayet Mahallesi

3.Bölge :  Battalgazi, Beylerbaşı,Beydağı, Cumhuriyet, Fırat (K.Altı Hariç) Fatih, Gazi, Göztepe (E.Malatya yolu Hariç), Melekbaba, Samanlı, Seyran, Ş.Fevzi, Tandoğan (Çevreyolu Hariç) Taştepe, Yamaç,  Yıldıztepe, Orduzu, Hanımın Çiftliği,Alacakapı,Karahan,Toptaşı,Meydanbaşı, Yenimahalle, Bahçelievler, Dolamantepe,Karabağlar,Hatunsuyu,Hasırcılar

4.Bölge :  6360 Sayılı Yasa ile Köy Statüsünde iken mahalle olan yerler,1,2 ve 3. Bölgede zikredilmeyen sokaklar
NOT: 2018 Yılı tarifesindeki ücretler bölümü, mükellefin müracaat tarihi baz alınarak borcu hesaplanacaktır. İş bu tarife 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda, 2018 Mali Yılı Ücret tarifesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.


  • Battalgazi Belediyesi Resmi Internet Sitesi
Başkan Kurumsal Battalgazi E-Belediye Güncel Hizmetlerimiz
•  Özgeçmişi •  Birimler •  Battalgazinin Tarihi •  Emlak İşlemleri •  Haberler •  Başvuru Takip
•  Başkanın Mesajları •  İlkelerimiz •  Battalgazide Kültür •  Duyuru ve İlanlar •  Öneri / Şikayet Formu
•  Başkana Mesaj •  Meclis Kararları •  Battalgazide Eğitim •  Foto Galeri •  Bilgi Edinme Formu
•  Başkan Foto Galeri •  Meclis Üyeleri •  Battalgazide Tarım •  Video Galeri •  Evrak Doğrulama
•  Başkanlarımız •  Demografik Yapısı •  Nöbetçi Eczaneler
•  Mali Raporlar •  Tarihi Eserler •  Vefat Edenler
•  Misyonumuz •  Mahallelerimiz •  Hava Durumu
•  Vizyonumuz •  Fotoğraflarla Battalgazi

Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Telefon : 0 422 328 44 44 - Faks : 0422 322 00 50